Sopimuksen tulkinta, kuuluiko pystytys talotoimitukseen?

Kysymys oli asennusvalmiin talon toimittamisesta. Asiakas väitti, että sovittuun hintaan sisältyi myös talon pystytys. Toimitussopimus ja tarjous olivat kuitenkin sanamuodoltaan yksiselitteisesti koskeneet vain asennusvalmiin talon materiaalitoimitusta.
Näihin asiakirjoihin liittyneenä toimitus- ja tuoteseloste oli kuitenkin ollut tulkinnanvarainen ainakin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin selosteessa määriteltyjen pystytysvaihtoehtojen ohella ei mainittu pelkästään materiaalitoimitukseen rajoittuvaa vaihtoehtoa. Toiseksi sanaa "träfärdig" oli käytetty sekä koko TF 1-83 talopakettisarjan yleisnimikkeenä että yhden pystytysvaihtoehdon nimikkeenä. Nämä seikat olivat sinänsä voineet olla omiaan synnyttämään Moréneissa sellaisen käsityksen, että sopimukseen on sisältynyt myös talon pystytys, lähinnä "träfärdigt" vaihtoehdon mukaan. Jutussa
todistajana kuultu yhtiön edustaja oli kertonut, että hän oli käydyissä sopimusneuvotteluissa selvittänyt, etteivät talon pystytyskustannukset sisältyneet talopaketin toimitushintaan. Edustajan neuvottelujen aikana tarjousasiakirjaan tekemät merkinnät eri pystytysvaihtoehdoista ja niiden hinnoista. Näin ollen kaikki oikeusasteet päätyivät siihen, ettei talon pystytyksen katsottu kuuluneen kauppahintaan.KKO 1990:99

Oikeustoimi - Oikeustoimen tulkinta
Diaarinumero:
S89/489
Esittelypäivä:
14.11.1989
Antopäivä:
30.8.1990
Taltio:
2265
A ja yhtiö B olivat tehneet sopimuksen asennusvalmiin talon toimittamisesta. A väitti, että sovittuun hintaan sisältyi myös talon pystytys. Jutussa esitetty selvitys osoitti, että sopimuksen kohteena oli ollut, niinkuin B oli asian käsittänyt, vain talon materiaalitoimitus. Kun jutussa ei ollut ilmennyt seikkoja, joiden perusteella B:n edustaja olisi käsittänyt tai hänen olisi pitänyt käsittää A:n sopimuksen tehdessään olleen siinä uskossa, että myös talon pystytys oli sisältynyt sovittuun hintaan, katsottiin sopimus syntyneeksi sisällöltään B:n käsityksen mukaisena. Näin ollen B ei ollut velvollinen korvaamaan A:lle talon pystyttämisestä aiheutuneita kustannuksia.
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA
KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 30.8.1990
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Oy Begus Ab:n kanne Helsingin raastuvanoikeudessa
Oy Begus Ab on 15.9.1986 A:ille tiedoksi annetun haasteen nojalla kertonut, että yhtiö oli sen sekä A:iden välisen sopimuksen mukaisesti toimittanut A:ille talopaketin, jonka loppukauppahinnan 44.033 markkaa A:t olivat jättäneet maksamatta. Sen vuoksi yhtiö on vaatinut A:iden velvoittamista yhteisvastuullisesti suorittamaan yhtiölle 44.033 markkaa 18 prosentin korkoineen eräpäivästä 17.1.1986 lukien sekä korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut 16 prosentin korkoineen päätöksen julistamispäivästä lukien.


A:iden vastakanne
A:t ovat 24.9.1986 Oy Begus Ab:lle tiedoksi toimitetun haasteen nojalla vastakanteessaan kertoneet, että Oy Begus Ab:n edustajan ja heidän välisten neuvottelujen pohjalta oli Oy Begus Ab:n kanteessa mainitussa talopakettitoimituksessa päädytty "träfärdigt" vaihtoehtoon, johon sovitun mukaisesti sisältyi kaikki muu paitsi perustus, muuraus, sähkö, LVI-työt ja maalaus. Rakennustöiden jo alettua oli ilmennyt, ettei Oy Begus Ab:lle sopimuksen mukaan kuulunut talon pystytys. A:t olivat tästä syystä joutuneet turvautumaan pystytyksen osalta sijaissuoritukseen. Lisäksi Oy Begus Ab oli jättänyt kokonaan toimittamatta ja antamatta sopimuksen mukaista päätyräystäspeltiä noin 20 metriä, sovitut saunan ja pesuhuoneen ikkunat, harjalaudat, kuusi ikkunalautaa sekä pesuhuoneen valmislattialuiskan. Lisäksi Oy Begus Ab oli toimittanut puutteellisina tai rikkinäisinä muun muassa pesuhuoneen oven, yhden sisäoven sekä pakastimen ja jääkaapin metalliset yläkaapit. A:t ovat sen vuoksi vaatineet vahvistettavaksi, että Oy Begus Ab oli rikkonut yhtiön ja A:iden edellä kerrottua sopimusta ja että A:illa oli ollut oikeus turvautua sijaissuoritukseen ja pidättäytyä loppukauppahinnan suorittamisesta sekä että yhtiö velvoitetaan korvaamaan A:ille sijaissuorituksista aiheutuneet kulut yhteensä 53.449 markalla ja vialliset tai puutteelliset toimitukset 6.000 markalla tai vaihtoehtoisesti luontaissuorituksena ja vielä että yhtiö velvoitetaan korvaamaan A:iden yhteiset oikeudenkäyntikulut, kaikki edellä mainitut erät 16 prosentin korkoineen.


Helsingin raastuvanoikeuden päätös 12.5.1987
Raastuvanoikeus, jossa asianosaiset ovat kiistäneet vastapuoltensa kanteet, on katsonut selvitetyksi, että A:t olivat 15.11.1984 allekirjoitetulla toimitussopimuksella ostaneet Oy Begus Ab:ltä talopaketin yhteensä 232.273 markan hinnasta. Talopakettiin oli sisältynyt 228.500 markan hintainen talomalli special sekä eräitä lisäyksiä ja muutoksia toimitussopimuksen liitteen nro 1 mukaisesti 3.773 markan arvosta. Toimitussopimuksessa oli "toimituksen laajuus" kohdassa viitattu voimassa olevaan toimitusselosteeseen TF 1-83. Toimitussopimus oli perustunut Oy Begus Ab:n A:ille toimittamaan tarjoukseen, jonka mukaan yhtiö tarjosi "prefabricerat material till 1-plansvilla" 228.500 markasta sekä merkinnöin "prefabricerad leverans inkl snickerier och inredning". Tarjouksessa oli viitattu oheistettuun toimitus- ja tuoteselosteeseen TF 1-83 ja 14.8.1984 päivättyyn muistioon, jossa oli lueteltu muutoksia ja täydennyksiä selosteeseen.
Jutussa esitetyn toimitussopimuksen ja sen liitteiden sekä todistajalausuntojen perusteella raastuvanoikeus on katsonut näytetyksi, ettei asianosaisten väliseen talotoimitukseen ollut sisältynyt talon rakenneosien pystytys ja että tuo toimitus oli ollut vähäisiltä osin, muun muassa päätyräystäspeltien osalta, virheellinen, mistä syystä toimituksen loppukauppahinnasta oli vähennettävä raastuvanoikeuden arvion mukaan 2.500 markkaa.
Sen vuoksi ja kun ei ollut näytetty, että A:illa olisi toimituksen virheellisyyksien tai puutteellisuuksien perusteella oikeutta suurempaan hyvitykseen loppukauppahinnasta, raastuvanoikeus on hyläten vaatimukset enemmälti velvoittanut A:iden yhteisvastuullisesti suorittamaan Oy Begus Ab:lle talopaketin loppukauppahinnasta 41.533 markkaa kuitenkin vain 16 prosentin korkoineen 17.1.1986 lukien ja korvaamaan Oy Begus Ab:n oikeudenkäyntikulut 6.500 markalla 16 prosentin korkoineen 12.5.1987 lukien.


Helsingin hovioikeuden tuomio 1.2.1989
Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A:t olivat saattaneet jutun, on samalla kun A:iden suoritusvelvollisuus perusteella, josta nyt ei ole kysymys, alennettiin 1.224 markalla, muilta osin jättänyt raastuvanoikeuden päätöksen pysyväksi. A:iden suoritettavaksi Oy Begus Ab:lle talopaketin loppukauppahinnasta jäi siten 40.309 markkaa 16 prosentin korkoineen 17.1.1986 lukien.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA
Valituslupa on myönnetty 21.4.1989. Oy Begus Ab on antanut pyydetyn vastauksen.
Valituksessaan A:t ovat vaatineet, että Oy Begus Ab:n kanne hylätään ja että heidän vastakanteensa hyväksytään sekä että Oy Begus Ab velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa 16 prosentin korkoineen. Oy Begus Ab on vaatinut valituksen hylkäämistä ja vastinekulujensa korvaamista korkoineen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 30.8.1990
Perustelut
Yhtiön ja A:iden sopimus on syntynyt 15.11.1984 allekirjoitetulla, toimitussopimukseksi nimetyllä asiakirjalla. Sen syntyä ovat edeltäneet osapuolten väliset suulliset neuvottelut ja yhtiön A:ille 16.8.1984 osoittama kirjallinen tarjous. Molemmissa asiakirjoissa on viitattu yhtiön toimitus- ja tuoteselosteeseen TF 1-83, tarjouksessa lisäksi 14.8.1984 laadittuun muistioon selosteeseen tehdyistä muutoksista ja täydennyksistä. Seloste muistioineen on ollut tarjouksen liitteenä.
Osapuolet ovat eri mieltä sopimuksen sisällöstä. A:t ovat väittäneet, että sovittuun 232.273 markan hintaan on sisältynyt, paitsi asennusvalmiin talon materiaalin toimitus, myös talon pystytys. Yhtiö puolestaan on esittänyt, että sopimus on käsittänyt ainoastaan materiaalitoimituksen.
Toimitussopimuksen mukaan sopimuksen kohteena on ollut siinä määritellyn talotyypin "Asennusvalmis materiaali sisävarustelu mukaanlukien" 232.273 markan hintaan, joka sopimuksen liitteen mukaan on käsittänyt sovitun, 228.500 markkaa maksaneen talotyypin sekä 3.773 markan hintaiset lisäykset ja muutokset siihen. Yhtiön tarjous on koskenut "Prefabricerat material till 1-plansvilla" lisämerkinnöin "Prefabricerad leverans inkl snickerier och inredning" 228.500 markan hintaan. Toimitussopimus ja tarjous ovat siten sanamuodoltaan yksiselitteisesti koskeneet vain asennusvalmiin talon materiaalitoimitusta.
Näihin asiakirjoihin liittyneenä toimitus- ja tuoteseloste TF 1-83 on ollut tulkinnanvarainen ainakin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin selosteessa määriteltyjen pystytysvaihtoehtojen ohella ei mainita pelkästään materiaalitoimitukseen rajoittuvaa vaihtoehtoa. Toiseksi sanaa "träfärdig" on käytetty sekä koko TF 1-83 talopakettisarjan yleisnimikkeenä että yhden pystytysvaihtoehdon nimikkeenä. Nämä seikat ovat sinänsä voineet olla omiaan synnyttämään A:issa sellaisen käsityksen, että sopimukseen on sisältynyt myös talon pystytys, lähinnä "träfärdigt" vaihtoehdon mukaan.
Toisaalta jutussa todistajana kuultu yhtiön edustaja X on kertonut, että hän oli A:iden kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa selvittänyt heille, etteivät talon pystytyskustannukset sisältyneet talopaketin toimitushintaan. Tätä lausuntoa tukevat X:n neuvottelujen aikana tarjousasiakirjaan tekemät merkinnät eri pystytysvaihtoehdoista ja niiden hinnoista.
Sopimusasiakirjoihin ja -neuvotteluihin perustuva jutun keskeinen tulkinta-aineisto kokonaisuutena tukee täten, toimitus- ja tuoteselostetta rasittavasta epäselvyydestä huolimatta, vahvasti yhtiön käsitystä siitä, että sopimuksen kohteena on ollut vain talon materiaalitoimitus. Jutussa ei myöskään ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella X tai yhtiön muu edustaja olisi käsittänyt tai heidän olisi pitänyt käsittää A:iden sopimuksen tehdessään olleen siinä uskossa, että myös talon pystytys on sisältynyt sovittuun hintaan. Tämän mukaan sopimuksen on katsottava syntyneen sisällöltään yhtiön käsityksen mukaisena. Yhtiö ei siten ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen kieltäytyessään suorittamasta talon pystyttämistä ilman lisäkorvausta. Näin ollen yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan A:ille talon pystyttämisestä aiheutuneita kustannuksia.
Toimituksessa olleiden virheiden johdosta A:t ovat saaneet kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n nojalla pidättyä maksamasta loppukauppahintaa. He ovat kuitenkin raastuvanoikeudessa 30.9.1986 rajoittaneet virheisiin perustuvat vaatimuksensa 7.224 markkaan. Velka on siten erääntynyt 36.809 markan osalta 30.9.1986 ja 3.500 markan osalta raastuvanoikeuden päätöspäivänä, mistä ajankohdista A:t ovat velvolliset maksamaan korkoa.
Tuomiolauselma
Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta muulla tavoin kuin että A:iden maksettavaksi tuomitulle pääomalle on suoritettava 16 prosentin korko, 36.809 markalle 30.9.1986 lukien ja 3.500 markalle 12.5.1987 lukien. Asian laadun vuoksi asianosaisten on pidettävä vahinkonaan Korkeimmassa oikeudessa olleet kulunsa.
Ratkaisuun osallistuneet: presidentti Heinonen, oikeusneuvokset Ådahl, Lehtonen, Haarmann ja Krook