Asiassa on kysymys siitä, onko Maalaus- ja Rakennusliike V V Oy urakoitsijana YSE 30 §:n mukaisesti takuuajan jälkeen velvollinen korvaamaan vahingot, jotka olivat aiheutuneet ja korjaustyön kustannusarvion mukaan vielä tulisivat aiheutumaan urakan tilanneelle Kakkostappi Oy:lle siitä, että ravintolan alaslaskettu sisäkatto oli osaksi irronnut kantavista rakenteistaan ja aiheuttanut katon romahtamisvaaran, sekä asiakkaiden vähentymisestä yrityksen liiketulon vähentymisen.


Ongelmana oli se, että katto oli kiinnitetty huonosti ja riitaa oli siitä mitä rakennussuunnitelmissa todettiin kiinnittämisestä ja oliko urakoitsija tarkistanut kiinnitystavan jos se oli epäselvä. Tuomiossa asetettiin tilaajalle velvollisuus huolehtia suunnitelmien riittävyydestä.

Hovioikeuden perustelujan mukaan rakennusurakan tilaajan on huolehdittava rakenteiden suunnittelusta. Kysymyksessä olleessa rakennuskohteessa rakenteiden suunnittelu ja muun muassa rakenteellisten liitosten mitoitus oli kokonaisuudessaan kuulunut tilaajan rakennesuunnittelijan tehtäviin. Hovioikeus arvioi asiassa esitettyä näyttöä siten, että koska tilaaja on ollut viimekädessä vastuussa rakennusurakan suunnittelusta, sen vastuulla on ollut myös huolehtia siitä, että rakennesuunnittelija tekee riittävän yksityiskohtaiset piirrokset eri työvaiheista siten, että urakoitsija saa niistä riittävän tarkat ohjeet työn suorittamiselle. Tilaajan vastuulla on lisäksi ollut huolehtia siitä, että arkkitehdin rakennusselostus ja rakennesuunnittelijan rakennepiirustukset sovitetaan yhteen. Myös arkkitehdin rakennusselostuksen määräykset rakenteiden hyväksyttämisestä rakennesuunnittelijalla ovat kohdistuneet tilaajaan.

Suunnitelmista puuttui yksityiskohtaiset ohjeet kannatinrimojen kiinnityksistä.Urakoitsijan katsottiin kuitenkin tarkistaneen kiinnitystavan rakennesuunnittelijalta ja hyväksyttäneen urakoitsijan ehdottaman kiinnitystavan. Tilaajan korvausvaatimukset hylättiin näin ollen kokonaisuudessaan.

Yksityiskohtana tuomiossa asiantuntijatodistajan mukaan urakoitsija oli voinut rakennepiirustuksen puutteellisuudesta huolimatta tehdä kiinnityksen ajankohtana vallinneen hyvän rakennustavan mukaisesti silein konenauloin. Asiantuntijan mukaan vasta vuoden 2004 rakentamismääräysohjeissa naulaimien käytöstä kiellettiin sileiden konenaulojen käyttö paikoissa, joihin kohdistuu alapuolista kuormaa. Asiantuntija oli lisäksi lausunut, että koska liitoksen kiinnitystapaa ei ollut rakennepiirustuksessa Vl-Vl erikseen yksilöity, urakoitsijalla oli ollut oikeus luottaa siihen, että kiinnitys voitiin toteuttaa vallitsevaa yleistä rakennustapaa noudattaen konenaulaamalla. Kun esitetyn selvityksen perusteella konenaulojen käyttö oli kyseisen tapaisessa rakentamistyössä ollut sallittu rakentamisen aikana, urakoitsija oli noudattanut tältä osin ajankohdan mukaista hyvää rakentamistapaa...

KATSO KOKO TAPAUS: