Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) noudattaminen ilman nimenomaista ehtoa niiden soveltamisesta?

Milloin yleiset ehdot voivat tulla sovellettaviksi, jos niiden soveltamisesta ei ole sovittu nimenomaisesti. Tässä riidassa niihin viitattiin tarjouksessa ja kirjeenvaihdossa ja osapuolilla oli aikaisempaakin sopimuskäytäntöä asiasta.

Käräjäoikeus hyväksyi YSE 1998 soveltamisen mutta hovioikeus hylkäsi sen.

Hovioikeuden mukaan:
"Esitetyn selvityksen mukaan urakasta on sovittu 2.6.2014 päivätyn tarjouksen perusteella suullisesti. Tässä yhteydessä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen soveltamisesta urakassa ei ole nimenomaisesti sovittu. Samojen asianosaisten välisessä yhdessä aikaisemmassa urakassa vuonna 2007 oli nimenomaisesti sovittu sovellettavaksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Kun tällaisia sopimuksia asianosaisten välillä on ollut vain yksi ja kun sen ja nyt kysymyksessä olevan sopimuksen välillä on kulunut aikaa useita vuosia, hovioikeus toisin kuin käräjäoikeus katsoo jääneen selvittämättä, että asiassa olisi aikaisemman sopimuskäytännön perusteella katsottava osapuolten tarkoittaneen soveltaa kysymyksessä olevassa urakassa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Näin ei voida katsoa tarkoitetun myöskään muiden käräjäoikeuden mainitsemien seikkojen perusteella.

Asiassa on ensin ratkaistava, tulevatko rakennusalan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998 -sopimusehdot sovellettavaksi Xaterran ja Yhteiskoulun välisessä sopimussuhteessa.

Xaterra on antanut Yhteiskoululle 2.6.2014 päivätyn tarjoukserY Yhteiskoulun rakennuttaman kirjaston louhintaurakasta, jonka pohjalta Xaterra ja Yhteiskoulu ovat solmineet louhintaa ja salaojitustyötä koskevan suullisen urakkasopimuksen. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko sopimuksen tekohetkellä sovittu, että urakkasopimukseen sovelletaan YSE 1998 -sopimusehtoja."

Käräjäoikeuden mukaan:
"Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että YSE 1998 -ehtoja ei voida soveltaa, ellei niihin ole sopimuksessa viitattu tai ellei niitä ole aiemmin käytetty samojen sopimuskumppaneiden välillä (Haapio, Helena Sipilä Ritva: Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa 2013, s. 258). Riidatonta on, että aikaisemmin vuonna 2007/2008 Xaterran Yhteiskoululle tekemään tien päällystämisurakkaan on sovellettu YSE 1998 -sopimusehtoja. Myös Yhteiskoulun pääurakkaan olisivat YSE 1998 -ehdot tulleet sovellettavaksi. Haxxxla ja Saxxxlli ovat
kertoneet, että urakan läpivienti ja käytetty terminologia ovat myös olleet · YSE 1998 -sopimusehtojen mukaiset. Hexxxn on myös itse viitannut YSE 1998 -ehtoihin 19.11:2014 Haxxxlalle ja Saxxxllille lähetetyssä sähköpostissa (kirjallinen todiste nro 7).

Oikeuskirjallisuudessa on myös katsottu, että paremman tiedon puutteessa riidan ratkaisemiseksi jouduttaneen soveltuvin osin hyödyntämään yleisten sopimusehtojen määräyksiä (Oksanen Antero, Laine Ville ja Kaskiaro Kim: Urakkasopimukset 2010, s. 32).

Käräjäoikeus katsoi toteen näytetyksi aikaisemman sopimuskäytännön, Haxxxlan ja Saxxxllin todistajankertomusten sekä Hexxxnin 19.11.2014 li:ihettämän sähköpostiviestin (kirjallinen todiste nro 7) perusteella, että urakkasopimusta tehtäessä on tarkoitettu toimittavan vakiintuneiden YSE 1998 -sopimusehtojen mukaisesti ja osapuolten tarkoituksena on ollut soveltaa YSE 1998 -sopimusehtoja."


Helsingin hovioikeus Tuomio

Antamispäivä 27.10.2017

Nro 1318

Diaarinumero S 16/2262

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Helsingin käräjäoikeus 13.9.2016 nro 43622 (liitteenä)

Asia Urakkasopimuksen suoritusrikkomus

Valittaja Xaterra Oy

Vastapuoli Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö

Asian käsittely hovioikeudessa

Xaterra Oy:lle on myönnetty jatkokäsittelylupa 18.11.2016. Pääkäsittely on toimitettu 5.9.2017.

Valitus


Xaterra Oy (jäljempänä urakoitsija) on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja että Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö velvoitetaan suorittamaan sille louhintaja salaojitusurakkaan perustuvaa maksamatta olevaa saatavaa yhteensä 7.362,91 euroa, korkoineen 6.779,61 eurolle (laskut 1485-1489) 17.10.2014 lukien ja 583,30 eurolle (lasku 1496) 27.5.2015 lukien. Lisäksi urakoitsija on vaatinut Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön (jäljempänä tilaaja) velvoittamista korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 7.568 eurolla ja hovioikeudessa 5.868,60 eurolla, molemmat määrät korkoineen.

Käräjäoikeus oli arvioinut esitetyn näytön väärin. Sopijapuolten välille ei ollut yhden aikaisemman, täysin erilaisen urakan perusteella muodostunut kauppatapaa YSE 1998 -sopimusehtojen soveltamisesta. Urakoitsija ei ollut luopunut taloudellisessa loppuselvityksessä esittämistään vaatimuksista, vaikka sovinnosta olikin neuvoteltu.

Osapuolet olivat sopineet urakasta 2.6.2014, mutta urakkasopimusta ei ollut tehty kirjallisesti. Yleiset sopimusehdot eivät olleet tulleet automaattisesti sovellettavaksi kauppatavaksi. Tilaajan olisi pitänyt tuoda asia esille sopimusta tehtäessä ja laatia kirjallinen sopimus, jos se olisi halunnut saada muitakin sopimusehtoja noudatettavaksi. Urakoitsija ei ollut pitänyt yleisiä sopimusehtoja itseään sitovina.

Tilaaja oli vedonnut siihen, että urakoitsijan olisi pitänyt esittää kaikki vaatimuksensa 9.9.2014 pidetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tuolloin ei kuitenkaan ollut saatettu loppuselvitystä loppuun, eikä sovintoa ollut syntynyt. Urakoitsija ei ollut luopunut alkuperäisistä pöytäkirjan kohtaan 5 merkityistä vaatimuksistaan miltään osin. Urakoitsijan suullisesti 9.9.2014 tekemä sovintotarjous (36.000 euroa) ei ollut ollut voimassa enää kokouksen päättymisen jälkeen. Tämän osoitti muun muassa se, että urakoitsija ei ollut missään vaiheessa lähettänyt 36.000 euron laskua tilaajalle, koska taloudellista loppuselvitystä ei ollut saatu tilaajasta johtuvista syistä päätökseen. Luonnos loppuselvityksen pöytäkirjaksi oli lähetetty urakoitsijalle vasta 15.10.2014, eikä urakoitsija ollut sitä allekirjoittanut. Vaikka tarjouksen katsottaisiin olleen voimassa 9.9.2014 jälkeen, sen hyväksyminen 15.10.2014 ei ollut tapahtunut kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsija oli useasti pyytänyt jatkokokouksen toimittamista. Tilanne oli käynyt kohtuuttomaksi tilaajan viivyttelyn takia, ja urakoitsija oli lähettänyt laskut 3.10.2014 ja kerännyt työmaa-aidat työmaa-alueelta pois lokakuun alussa.

Tilaaja oli hyödyntänyt urakoitsijan toimittamat materiaalit pääurakassa korvauksetta. Muilta osin pääurakan menettämisellä ei ollut ollut vaikutusta urakoitsijan vaatimuksiin.


Vastaus


Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö on vaatinut, että valitus hylätään ja Xaterra Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 9.490,14 eurolla korkoineen.

Urakoitsijan ja tilaajan välillä oli pidetty taloudellinen loppuselvitys 9.9.2014. Sopijapuolten oli viimeistään tuossa tilaisuudessa tullut ilmoittaa kaikki toisiinsa kohdistuvien vaatimusten määrät puhevaltansa menettämisen uHaxxxla. Loppuselvityksen pöytäkirjaan oli yksiselitteisesti kirjattu, että osapuolille oli jäänyt erimielisyyksiä ainoastaan 500 euron osalta. Tämänkin 500 euroa tilaaja oli maksanut urakoitsijalle lokakuussa 2014. Osapuolet eivät olleet sopineet, että loppuselvitystä jatketaan, vaan tarkoituksena oli edelleen ollut keskustella ainoastaan 500 euroon kohdistuvasta mielipide-eroavuudesta. Urakoitsija oli perusteettomasti riitauttanut taloudellisessa loppuselvityksessä sovitut asiat.

Urakkasopimus oli ollut suullinen, ja suullisesti oli sovittu myös YSE 1998-ehtojen soveltamisesta urakkaan. Sillä, että tilaaja itse ei olisi noudattanut näitä ehtoja tai sillä, että urakoitsija ei ollut allekirjoittanut pöytäkirjaa, ei ollut tämän asian arvioinnin kannalta merkitystä. Vaikka urakkaan ei käräjäoikeuden ja tilaajan näkemyksestä poiketen sovellettaisi YSE 1998 -ehtoja, tilaaja ja urakoitsija olivat joka tapauksessa sopineet, että urakoitsijan 36.000 euron vaatimuksesta 35.500 euroa oli riidatonta.

Taloudellisesta loppuselvityksestä laadittu pöytäkirja oli ollut selkeä. Jatkoneuvotteluja oli ollut tarkoitus käydä vain riitaiseksi jääneen 500 euron osalta, ja tämäkin oli käynyt tarpeettomaksi tilaajan maksettua myös riitaiseksi jääneen määrän urakoitsijalle 17.10.2014.

Sepelilaskun osalta urakoitsija oli menettänyt puhevaltansa, kun laskua koskevaa perustetta ei ollut esitetty taloudellisessa loppuselvityksessä eikä kyseistä laskua ollut käsitelty tapaamisessa lainkaan.

Tosiasiallinen syy urakoitsijan perusteettomille vaatimuksille taloudellisen loppuselvityksen jälkeen oli ollut se, että urakoitsija ei ollut saanut kirjastoa koskevaa pääurakkaa hoitaakseen.


Todistelu


Asianosaiset ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjallisiin todisteisiinsa. Pääkäsittelyssä on kuultu todistelutarkoituksessa Pertti Hexxxniä ja Lauri Haxxxlaa sekä todistajina Markku Mikael Voxxxtista ja Markku Eerikki Saxxxllia.


Hovioikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu
Asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Xaterra Oy:n ja Yhteiskoulun välisessä urakassa sovittu sovellettaviksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Lisäksi on kysymys siitä, onko urakoitsijan taloudellisessa loppuselvityksessä 9.9.2014 tekemä esitys 36.000 euron suuruisesta urakkahinnasta ollut voimassa vielä loppuselvityksen jälkeen ja onko tilaaja hyväksynyt esityksen kohtuullisessa ajassa.


Todistelu


Asianosaiset ja todistajat ovat hovioikeudessa kertoneet olennaisilta ja asian ratkaisemiseen vaikuttavilta osin samalla tavoin kuin käräjäoikeuden tuomioon on heidän kertomakseen kirjattu.


Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltaminen

Esitetyn selvityksen mukaan urakasta on sovittu 2.6.2014 päivätyn tarjouksen perusteella suullisesti. Tässä yhteydessä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen soveltamisesta urakassa ei ole nimenomaisesti sovittu. Samojen asianosaisten välisessä yhdessä aikaisemmassa urakassa vuonna 2007 oli nimenomaisesti sovittu sovellettavaksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Kun tällaisia sopimuksia asianosaisten välillä on ollut vain yksi ja kun sen ja nyt kysymyksessä olevan sopimuksen välillä on kulunut aikaa useita vuosia, hovioikeus toisin kuin käräjäoikeus katsoo jääneen selvittämättä, että asiassa olisi aikaisemman sopimuskäytännön perusteella katsottava osapuolten tarkoittaneen soveltaa kysymyksessä olevassa urakassa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Näin ei voida katsoa tarkoitetun myöskään muiden käräjäoikeuden mainitsemien seikkojen perusteella.


Sovittu urakkahinta


Hexxxnin, Haxxxlan ja Saxxxllin kertomuksista ilmenee, että he ovat olleet yksimielisiä sen suhteen, että urakan taloudellisen loppuselvityksen tarkoituksena on muun muassa sopia urakkaan liittyvistä osapuolten välisistä taloudellisista suhteista ja ratkaista ne lopullisesti.

Hexxxnin ja Haxxxlan mukaan 9.9.2014 pidetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä oli keskusteltu urakkahinnasta. Hexxxnin mukaan keskustelu oli ollut huutokaupan luonteista: urakoitsija oli laskenut ja tilaaja nostanut tarjoustaan. Tämä oli päättynyt siten, että urakoitsija oli laskenut tarjouksensa
36.000 euroon ja tilaaja olisi ollut valmis maksamaan 35.500 euroa. Hexxxn on kertonut käsityksenään, että kysymyksessä oli ollut suullinen tarjous, joka oli rauennut loppuselvitystilaisuuden päätyttyä, ja asia oli jäänyt urakkahinnan osalta kesken. Haxxxla ja Saxxxlli ovat kertoneet ymmärtäneensä, että urakkahinta oli jäänyt riitaiseksi ainoastaan 500 euron osalta.

Kuten edellä on todettu, osapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että urakan taloudellisen loppuselvityksen tarkoituksena on ratkaista lopullisesti osapuolten väliset taloudelliset suhteet. Loppuselvitystilaisuudessa oli keskusteltu urakkahinnasta, josta asianosaiset olivat olleet erimielisiä. Urakoitsijan tällöin esittämää lopullista vaatimusta ei ole edes väitetty tuolloin nimetyn määräajan voimassa olevaksi tarjoukseksi. Myöhemmin esitettyä tätä koskevaa väitettä ei ole pidettävä uskottavana. Tätä käsitystä tukee se, että väite ja vaatimus korkeammasta urakkahinnasta on esitetty vasta sen jälkeen, kun oli selvinnyt, ettei urakoitsija tule saamaan osapuolten välillä neuvoteltavana ollutta suurempaa pääurakkaa. Tilaaja on käräjäoikeuden tuomiossa selostetuin tavoin, hyväksyttyään tarjouksen 15.10.2014, maksanut kysymyksessä olevat 36.000 euroa urakoitsijan laskuun merkittynä eräpäivänä 17.10.2014, joten maksun on sillä perusteella katsottava tapahtuneen kohtuullisessa ajassa.

Näillä ja muutoin käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen.


Oikeudenkäyntikulut


Xaterra Oy on hävinnyt muutoksenhaun ja on siten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön kohtuulliset oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Xaterra Oy on paljoksunut asian laatu ja laajuus huomioon ottaen Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin työmäärä ylittää 20 tuntia ja tuntiveloitus ylittää 230 euroa. Kuluista sillä ei ole ollut huomauttamista. Hovioikeus katsoo kohtuulliseksi oikeudenkäyntikulujen määräksi kulut mukaan lukien 6.300 euroa.Tuomiolauselma


Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Xaterra Oy velvoitetaan suorittamaan Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiölle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 6.300 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.


Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 27.12.2017.

Helsingin hovioikeuden puolesta:

Asian ovat ratkaisseet:
hovioikeudenlaamanni Liisa L.
hovioikeudenneuvos Jouko R.
hovioikeudenneuvos Risto N.

Esittelijä: hovioikeuden esittelijä Anna-Stiina T. Ratkaisu on yksimielinen.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS
2. osasto
Käräjätuomari Kalevi P.

TUOMIO 16/43622 1

13.9.2016
Kello 13.00

L 15/38558
Kantaja Xaterra Oy

Vastaaja
Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiöAsia Virelle

Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 3.9.2015

Riidaton taustatosiseikaisto

Xaterra Oy (Xaterra) ja Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö (Yhteiskoulu) olivat 2.6.2014 suullisesti sopineet louhinta- ja salaojitusurakasta koskien Yhteiskoulun koulurakennuksen laajennustyömaata perustuen Xaterran 2.6.2014 tekemään kirjallisen tarjoukseen "lukutuvan louhintaurakasta". Tarjouksen mukaan urakan kokonaistahinta oli ollut 30 500 euroa (arvonlisävero O %) sisältäen tarjouksessa luetellut työt.

Yhteiskoulu vastaanotti Xaterran urakkasuorituksen hyväksyttynä ja ajoissa suoritettuna.

Xaterra ja Yhteiskoulu olivat 9.9.2014 neuvotelleet urakan taloudellisesta loppuselvityksestä sekä sovinnosta, johon osallistuivat Yhteiskoulun edustajana rehtori Lauri Haxxxla, Xaterran edustajana toimitusjohtaja Pertti Hexxxn sekä Rakennusinsinööritoimiston Saxxxlli Oy:n edustajana toimitusjohtaja, valvoja, Markku Saxxxlli. Neuvottelutilaisuudesta oli laadittu pöytäkirja, jota Xaterra ei ollut allekirjoittanut.

Xaterra oli laskuttanut Yhteiskoulua 3.10.2014 päivätyillä ja 17.10.2014 erääntyneillä laskuilla nrot 1485-1489 yhteensä 51 419,61 eroa (36 000 euroa arvonlisävero O %). Yhteiskoulu oli maksanut laskuista yhteensä 44 640 euroa (36 000 euroa arvonlisävero 0%) eräpäivään mennessä. Xaterra oli lisäksi laskuttanut Yhteiskoulua 13.5.2015 päivätyllä ja 27.5.2015 erääntyvällä sepelitoimitusta koskevalla laskulla nro 1496 583,30 euroa (470,04 arvonlisävero O %).

KANNE
Xaterra on vaatinut, että Yhteiskoulu velvoitetaan suorittamaan sille laskuista nrot 1485-1489 maksamatta jäänyt pääoma määrältään 6 779,61 euroa (5 467,43 euroa arvonlisävero O %) korkolain 4 §:n 1
momentin mukaisine korkoineen 17.10.2014 lukien sekä maksamatta oleva laskunro 1496 määrältään 583,30 euroa (470,04 arvonlisävero O %) korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 27.5.2015 lukien ja että Yhteiskoulu velvoitetaan korvaamaan Xaterran oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen. ·

Xaterran laskutus oli perustunut suullisen urakkasopimuksen mukaiseen työhön ja toimituksiin. Xaterra ei ollut hyväksynyt 9.9.2014 käydyissä neuvotteluissa Yhteiskoulun esittämää 35 500 euron (arvonlisävero O %) suullista sovintotarjousta, vaan esittänyt oman 36 000 euron (arvonlisävero 0%) suuruisen vastatarjouksen lisäehdolla, että aidat saavat olla työmaalla ilman lisäkustannuksia vuoden loppuun asti. Kun Yhteiskoulu ei ollut tilaisuudessa 9.9.2014 hyväksynyt Xaterran vastatarjousta, oli vastatarjous oikeustoimilain 1 luvun 3 §:n nojalla tullut hylätyksi. Tämän vuoksi Xaterran vastatarjous ei ollut enää voimassa 15.10.2014, jolloin Yhteiskoulu oli ilmoittanut hyväksyvänsä vastatarjouksen.

Neuvottelutilaisuudessa 9.9.2014 osapuolet olivat sopineet, että taloudellista loppuselvitystä jatketaan. Tuolloin olivat myös käynnissä Yhteiskoulun pääurakkaa koskevat neuvottelut, jota sopimusta Xaterra yritti saada itselleen. Tämän vuoksi Xaterra oli jättänyt työmaalle 2.6.2014 sovittua urakkaa koskevat työmaata suojaavat aidat, täytöt sekä täyttömateriaalit, jotka olisivat olleet hyödynnettävissä pääurakassa.

Syyskuun lopussa 2014 oli käynyt selväksi, ettei Xaterra saa pääurakkaa. Xaterran toimitusjohtaja Pertti Hexxxn ja urakanvalvoja Markku Saxxxlli olivat lokakuun alussa 2014 neuvotelleet Xaterran maksamattomien laskujen maksusta, jotka oli päivätty 3.10.2014.
Laskuista ja siitä, että työmaan aidat oli kerätty työmaalta lokakuun alussa ilmenee, ettei Xaterran 9.9.2014 esittämä tarjous ollut ollut enää voimassa. Sama ilmenee epäsuorasti Saxxxran sähköpostista 15.10.2014, jonka mukaan Yhteiskoulu ei ollut hyväksynyt Xaterran laskuttamaa koko määrä, vaan kiisti 9.9.2014 esitetyn sovintotarjouksen ylittävän määrän.

VASTAUS

Vaikkakin katsottaisiin, että Xaterran tarjous olisi ollut voimassa 9.9.2014 jälkeen, ei tarjousta ollut hyväksytty kohtuullisessa ajassa. Yhteiskoulu oli hyväksynyt tarjouksen 15.10.2014, johon Xaterra oli 24.10.2014 ilmoittanut, ettei tarjous ollut ollut voimassa enää 9.9.2014 pidetyn neuvottelun jälkeen. Näin ollen Yhteiskoulun myöhään tehty vastaus, ei sido Xaterraa oikeustoimilain 4 §:n nojalla.

Yhteiskoulu on kiistänyt kanteen kokonaisuudessaan vaatien sitä hylättäväksi ja että Xaterra velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen.

Yhteiskoulu myöntää pääomat ja korot määrällisesti oikeiksi.

Suullisesti sovitun urakkasopimuksen yhteydessä oli sovittu, että urakassa toimitaan YSE ehtojen mukaisesti. Osapuolten välillä oli 9.9.2014 pidetty taloudellinen loppuselvitys YSE:n ehtojen mukaisesti,jolloin sekä urakoitsijan että rakennuttajan oli esitettävä lopulliset urakkaan sisältyvät vaatimuksensa puhevallan menettämisen uHaxxxla.

Taloudellista loppuselvitystä koskevan pöytäkirjaan kohtaan 5 ja 6 oli kirjattu seuraavaa:

Urakoitsijan tiliselvitys ja lisätöiden laskelmat
Urakoitsija esitteli tiliselvityksen, jonka mukaan urakkasummasta 30500,00 eur ALV 0% oli laskutettu 27500,00 eur ja laskuttamatta täten moo,oo eur. (Liite 1)
Louhintamassojen muutoksista esitettiin tarjouspyynnön ja sopimuksen mukaisesti eriteltyjen alueiden ja suunnitelmissa laskettujen louhintamassojen erotuksesta yhteensä 18256,00 euron lisätyövaade, josta ei ole laskutettu vielä mitään. (Liite 2)

Tuntitöinä tehdyistä lisätöistä esitteli urakoitsija eritellyn lisätyövaateen summaltaan 12908,75 eur. Pääaiheina vanhan putkikanavan reunojen kiilaustyöt ja siihen liittyneet kaivuutyöt sekä sadevesikaivojen siirrot ja asennukset mm. (Kts liitteen 2 mukaiset erittelyt.)

Erikseen jo urakan aikana hyväksytyt lisätyöaiheet katoksen purku sekä koripalloseinän purku yhteensä 5000,00 eur (Laskutettu)

Kokonaissummana urakoitsijan vaade esiteltiin 34.164,75 eurona alv 0%
+ työmaata suojaavien aitojen kustannukseksi urakoitsija esitti 17,00 euroa / aitayksikkö / vk, joka urakoitsijan esittämän laskelman mukaisesti kustantaisi koululle yhteensä 6160,00 eur alv 0%. (Hinta perustuu vuokraamoiden ovh-hinnoitteluun)"

Rakennuttajan vastine esitettyihin asioihin sekä urakoitsijan vastaesitykset

Rakennuttaja esitti kompromissina kokonaishinnan loppusummalle 34164,75 eur + 6760,00 eur = 40324,75 € alv0% 35.500,00 euroa alv 0
%. Perusteena lähinnä aitojen käytännön hintojen vuokraamoista sekä siitä, että louhinnan yksikköhinnasta ei rakennuttaja lähde tinkimään ja että rakennuttaja ei lähde vaatimaan takuuajan vakuuden hoitamista urakoitsijalta.

Urakoitsija esitti vastaesityksenä 36.000,00 euroa alv 0% loppulaskuksi ja tällöin aidat saavat olla työmaalla ilman lisäkustannuksia vuoden loppuun asti."

Taloudellisesta loppuselvityksestä laaditun pöytäkirjan kohdista 7 ja 9 iilmenee riidattomasti, että urakoitsijan ja tilaajan urakkaan liittyvät tilisuhteet oli lopullisesti selvitetty 500 euron mielipide-eroavuutta lukuunottamatta. Xaterra ei ollut kiistänyt taloudellisesta loppuselvityksestä laaditun pöytäkirjan oikeellisuutta. Yhteiskoulu oli lokakuussa 2014 suorittanut Anteralle osapuolten mielipide-eroavuuden määrän 500 euroa.

Xaterran vaatimuksia oli käsitelty taloudellisessa loppuselvitykiessä 9.9.2014, jossa Yhteiskoulun ja Xaterran väliset tilisuhteet oli selvitetty mainittua 500 euron määrää lukuun ottamatta, joka oli myöhemmin maksettu. Sepelitoimitusta koskevaa laskua nro 1496 määrältään 583,30 euroa ei taloudellisessa loppuselvityksessä käsitelty lainkaan, eikä Xaterra näin ollen tuolloin esittänyt laskua koskevaa perustetta tai määrää Yhteiskoulun maksettavaksi. Xaterra oli täten menettänyt puhevaltansa tämän vaatimuksen esittämiseen.

Xaterra oli taloudellisen loppuselvityksen jälkeen perusteettomasti riitauttanut taloudellisessa loppuselvityksessä sovitut asiat ryhtyen perusteettomasti velkomaan perusteettomia saataviaan.

Vaikkei osapuolten välillä solmittuun urakkasopimukseen sovellettaisi YSE:n ehtoja, oli neuvottelutilaisuudessa 9.9.2014 sovittu, että Yhteiskoulu suorittaa Xaterralle 35 500 euroa. Sovinnon sisältö ilmenee riidattomasti neuvottelusta laaditusta pöytäkirjasta. Lisäksi pöytäkirjaan oli merkitty, että riidan kohteeksi oli jäänyt 500 euroa, josta neuvotellaan myöhemmin. Neuvottelutilaisuuden jälkeen valvoja Saxxxlli ja Xaterran Hexxxn olivat keskustelleet Yhteiskoululle lähettävän laskun suuruudesta 35 500 vai 36 000 euroa.


TODISTELU


Kirjalliset todisteet XaterraYhteiskoulu

Henkilötodistelu Xaterra


Yhteiskoulu


1. Taloudellisen loppuselvityskokouksen pöytäkirja 9.9.2014
2. 1.10.2014 Hexxxnin ja Saxxxllin välinen sähköpostiviestittely
3. Saxxxllin sähköpostiviesti 15.10.2014
4. Xaterra Oy:n kirje 24.10.2014

1. Taloudellisen loppuselvityskokouksen pöytäkirja 9.9.2014
5. Matti Maxxxkan kirje 29.4.2015
4. Xaterra Oy:n kirje 24.10.2014
6. Xaterra. Oy:n kirje 11.11.2014
7. Hexxxnin ja Saxxxllin välinen sähköpostikirjeenvaihto 18.11.-21.11.2014


1. Todistelutarkoituksessa Xaterran toimitusjohtaja Pertti Hexxxn
3. Todistajana Markku Mikael Voxxxtinen

2. Todistelutarkoituksessa Yhteiskoulun rehtori Lauri Haxxxla
4. Todistajana Markku Eerikki SaxxxlliKÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
Asiassa on ensin ratkaistava, tulevatko rakennusalan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998 -sopimusehdot sovellettavaksi Xaterran ja Yhteiskoulun välisessä sopimussuhteessa.

Xaterra on antanut Yhteiskoululle 2.6.2014 päivätyn tarjoukserY Yhteiskoulun rakennuttaman kirjaston louhintaurakasta, jonka pohjalta Xaterra ja Yhteiskoulu ovat solmineet louhintaa ja salaojitustyötä koskevan suullisen urakkasopimuksen. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko sopimuksen tekohetkellä sovittu, että urakkasopimukseen sovelletaan YSE 1998 -sopimusehtoja.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että YSE 1998 -ehtoja ei voida soveltaa, ellei niihin ole sopimuksessa viitattu tai ellei niitä ole aiemmin käytetty samojen sopimuskumppaneiden välillä (Haapio, Helena Sipilä Ritva: Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa 2013, s. 258). Riidatonta on, että aikaisemmin vuonna 2007/2008 Xaterran Yhteiskoululle tekemään tien päällystämisurakkaan on sovellettu YSE 1998 -sopimusehtoja. Myös Yhteiskoulun pääurakkaan olisivat YSE 1998 -ehdot tulleet sovellettavaksi. Haxxxla ja Saxxxlli ovat
kertoneet, että urakan läpivienti ja käytetty terminologia ovat myös olleet · YSE 1998 -sopimusehtojen mukaiset. Hexxxn on myös itse viitannut YSE 1998 -ehtoihin 19.11:2014 Haxxxlalle ja Saxxxllille lähetetyssä sähköpostissa (kirjallinen todiste nro 7).

Oikeuskirjallisuudessa on myös katsottu, että paremman tiedon puutteessa riidan ratkaisemiseksi jouduttaneen soveltuvin osin hyödyntämään yleisten sopimusehtojen määräyksiä (Oksanen Antero, Laine Ville ja Kaskiaro Kim: Urakkasopimukset 2010, s. 32).

Käräjäoikeus katsoo toteen näytetyksi aikaisemman sopimuskäytännön, Haxxxlan ja Saxxxllin todistajankertomusten sekä Hexxxnin 19.11.2014 li:ihettämän sähköpostiviestin (kirjallinen todiste nro 7) perusteella, että urakkasopimusta tehtäessä on tarkoitettu toimittavan vakiintuneiden YSE 1998 -sopimusehtojen mukaisesti ja osapuolten tarkoituksena on ollut soveltaa YSE 1998 -sopimusehtoja.

Laskujen nro 1485-1489 maksamatta jäänyt pääoma 6.779,61 euroa

Xaterra on laskuttanut Yhteiskoulua 3.10.2014 päivätyillä ja 17.10.2014 erääntyneillä laskuilla nrot 1485-1489 yhteensä 51 419,61 euroa.
Yhteiskoulu on 17.10.2014 maksanut laskuista yhteensä 44 640,00 euroa.

Osapuolten välillä on aloitettu 9.9.2014 taloudellinen loppuselvitys, jonka yhteydessä on käyty neuvottelutilaisuus, jossa on ollut tarkoituksena selvittää osapuolten väliset lopulliset tilisuhteet. Tilaisuudesta on jälkikäteen laadittu kirjallisena todisteena nro 1 esitetty pöytäkirja, jota Xaterra ei ole allekirjoittanut ja johon Xaterra on esittänyt kirjallisena todisteena nro 4 esittämänsä varaumat.

Asiassa on riidatonta, että tilaisuudessa Xaterran esittämä viimeisin taloudellinen vaade Yhteiskoulua kohtaan on ollut 36.000,00 euroa (alv 0%). Yhteiskoulu on ollut valmis maksamaan Xaterralle 35.500,00 euroa (alv. 0%). Tilaisuudessa Xaterran ja Yhteiskoulun esitysten ero on ollut
!>00 euroa.

Asiassa on kuultu todistelutarkoituksessa Xaterran toimitusjohtajaa Pertti Hexxxniä ja Yhteiskoulun rehtoria/toimitusjohtajaa Lauri Haxxxlaa sgkä kantajan todistajana Markku Voxxxtista ja vastaajan todistajana Markku Saxxxllia.

Saxxxlli on kertonut, että Hexxxn on soittanut Saxxxllille joko 9.9.2014 tai 10.9.2014 ja kysynyt laskutuslupaa. Saxxxlli kertoi ilmoittaneensa Hexxxnille, että Yhteiskoululle voi lähettää 36.000 euron laskun, mutta voi olla, että Yhteiskoulu maksaa ainoastaan riidattoman osan 35.500 euroa. Hexxxn ei ole puHexxxnkeskustelun aikana tuonut ilmi, että kyse olisi ollut määräajan voimassa olevasta tarjouksesta.

Xaterra ja Yhteiskoulu ovat käyneet sopimusneuvotteluita myös Yhteiskoulun pääurakasta. Pääurakan suuruus on ollut noin 700 000 euroa. Xaterra on tehnyt Yhteiskoululle tarjouksen myös pääurakasta. Saxxxllin kertomuksen mukaan urakoitsija pääurakkaan on valittu syyskuun 2014 loppupuolella. Xaterra ei ole saanut pääurakkaa.

Xaterra on laskuttanut Yhteiskoulua saatavistaan 3.10.2014 päivätyillä laskuilla perustuen Xaterran loppulaskelmiin. Xaterra on katsonut, että 9.9.2014 pidetyssä tilaisuudessa esitetty Xaterran vaade 36.000 euroa (Alv O %) ei ole ollut enää voimassa 9.9.2014 jälkeen. Yhteiskoulu on maksanutXaterralle 36.000 euroa (Alv O %) määräajassa 17.10.2014.

Asiassa on ratkaistava onko Xaterralla oikeus vaatia kanteessa vaadittu pääoma maksettavaksi sen jälkeen, kun Xaterra on 9.9.2014 pidetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt 36 000 euron (Alv O % ) vaatimuksensa.

Kumpikaan osapuolista ei ole kiistänyt, ettei 9.9.2014 pidetyn tilaisuuden tarkoituksena ollut pitää taloudellista loppuselvitystä. Xaterra ei myös ole tehnyt huomautusta kirjallisena todisteena nro 1 esitetyn pöytäkirjan otsikkoon "Taloudellinen loppuselvitys".

YSE 1998 -sopimusehtojen 73 §:n 3 kohdan mukaan sopijapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimusten määrät puhevallan menettämisen uHaxxxla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa.

Kirjallisena todisteena esitetystä taloudellisesta loppuselvityksestä laaditussa pöytäkirjassa kohdassa 7 on kirjattu, että !oppulaskun suuruudesta jäi 500 euron erimielisyys pöydälle. Pöytäkirjan kohdassa 9 on sovittu, että Saxxxlli on asian tiimoilta yhteydessä molempiin osapuoliin ja sopii uuden sovittelupalaverin tämän jälkeen. Xaterran kirjallisena todisteena esittämässä kirjeessä 24.10.2014 Xaterra on todennut, että "kohdan 7 kertomus on OK. Mutta katsomme tämän ns puolitustarjouksen rauenneeksi".

Hexxxn on kertonut, että 9.9.2014 pidetty tilaisuus on ollut huutokauppa puolituksen puolituksen puolituksista ja että Xaterran esittämä taloudellinen vaade 36.000 euroa (Alv O %)on ollut voimassa ainoastaan neuvottelutilaisuuden ajan. Kertomansa mukaan Hexxxn ei ole tilaisuudessa kertonut, että kyse on tarjouksesta, vaan pitänyt tätä itsestäänselvyytenä.

Haxxxla ja Saxxxlli ovat kertoneet, että kyse ei ole ollut huutokauppatilaisuudesta vaan taloudellisesta loppuselvityksestä ja sen aikana pidetystä neuvottelutilaisuudesta. Haxxxla ja Saxxxlli ovat kertoneet, että tilaisuudessa Xaterra on esittänyt lopullisen taloudellisen vaateensa 36.000 euroa (Alv 0 %) ja Yhteiskoulu on ilmoittanut, että on valmis maksamaan 35.500 euroa (Alv 0 %). Haxxxla ja Saxxxlli ovat kertoneet, että Hexxxn ei ole kertonut, että Xaterran taloudellinen vaade 315.000 euroa (Alv 0 %) olisi voimassa vain neuvottelutilaisuuden ajan. Haxxxlan ja Saxxxllin kertoman mukaan taloudellisesta loppuselvityksestä laaditun pöytäkirjan merkinnät vastaavat sitä, mitä kokouksessa on keskusteltu.

Saxxxllin kertoman mukaan pöytäkirjassa sovitun jatkokokouksen pitäminen on ollut asiassa tarpeetonta, kun Yhteiskoulu on maksanut Xaterralle vaaditun saatavan 36 000 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä.

Xaterran toimitusjohtaja Hexxxnillä on vuosikymmenten kokemus rakennusurakoinnista ja hän on osallistunut useita kertoja taloudellisiin loppuselvityksiin. Käräjäoikeus katsoo, että Hexxxnin on täytynyt tietää mikä on taloudellisen loppuselvityksen funktio. Hexxxn on myös itse kertonut, että tietää mikä taloudellinen loppuselvitys on.

Saxxxllin 9.9.2014 tai 10.9.2014 antamasta laskutusluvasta huolimatta Xaterra on lähettänyt Yhteiskoululle laskut vasta 3.10.2014 sen jälkeen, kun on ollut tiedossa, että Xaterra ei saa Yhteiskoulun pääurakkaa.
Xaterran on katsottava jälkikäteen nostaneen taloudellisessa loppuselvityksessä vaatimaansa saatavan määrää. Yhteiskoulu on maksanut Xaterran vaateen 36 000 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä laskussa asetetussa määräajassa.

Käräjäoikeus on näyttöä arvioitaessa antanut erityisen suuren painoarvon sille, että Xaterra oli lähettänyt kanteessa mainitut laskut vasta sen jälkeen, kun sille oli selvinnyt, ettei se saanut halumaansa pääurakka Yhteiskoululta. Hexxxn on häneltä erikseen kysyessä ilmoittanut, ettei hänen tilaisuudessa 9.9.2014 esittämä 36.000 euron tarjous ollut enää voimassa 11.9.2014. Tästä huolimatta Xaterra oli perinyt saataviaan Yhteiskoululta 3.10.2014 päivätyillä laskuilla. Kun Xaterra oli lähettänyt laskut Yhteiskoululle vasta sen jälkeen, kun Xaterra oli tullut tietoiseksi, ettei se saa pääurakkaa, ei Hexxxnin tilaisuudessa tekemää vaatimusta 36.000 eurosta ole pidettävä tarjouksena, vaan Xaterran esittämänä vaatimuksena urakan suhteen. Jotta Xaterra olisi säilyttänyt oikeutensa vaatia Yhteiskoululta kanteessa vaadittua määrää laskuista 1485-1489 olisi se edellyttänyt sitä, että Xaterra olisi tilaisuudessa 9.9.2014 ilmoittanut kyseessä olevan sovintotarjouksesta sekä välittömästi tämän jälkeen kohtuullisessa ajassa lähettänyt laskut Yhteiskoululle. Kun Xaterra ei olut näin menetellyt, on käräjäoikeus päätynyt siihen lopputulokseen, että 9.9.2014 pidetty tilaisuus on ollut taloudellinen loppuselvitys, jossa Xaterra on urakasta esittänyt 36.000 euron (Alv 0 %) suuruisen vaatimuksensa. Yhteiskoulu on laskujen eräpäivään mennessä suorittanut Xaterralle 36.000 eurolla lisättynä arvonlisäverolla, jolloin Anteralla ei ole enää tämän jälkeen jäänyt saatavaa Yhteiskoululta. Xaterra on näin menetellessään katsottava

luopuneen 9.9.2014 pidetyssä taloudellisessa loppuselvitykse ä vaatimuksestaan 36.000 euron (Alv O %) euron ylittäviltä osin.

Lasku nro 1496 määrältään 583,30 euroa

Xaterran sepelitoimitusta koskeva lasku nro 1496 on tehty 13.5.2015, jolloin Xaterra on huomannut, että työmaalle jatkoa odottamaan jääneet sepelit olivat jääneet laskuttamatta. Asiassa on riidatonta, että taloudellisessa loppuselvityksessä 9.9.2014 sepelitoimitusta koskevaa laskua ei ole käsitelty.

YSE 1998 -sopimusehtojen 73 §:n 3 kohdan mukaan sopijapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimusten määrät puhevallan menettämisen uHaxxxla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa.

Käräjäoikeus katsoo YSE 1998 -sopimusehtojen 73 §:n 3 kohtaan viitaten, että Xaterralla ei ole ollut oikeutta vaatia Yhteiskoululta 13.5.2015 laskuttamaansa sepelitoimitusta, koska Xaterra ei ole esittänyt vaatimusta Yhteiskoululle 9.9.2014 pidetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä.


Oikeudenkäyntikulut


Koska kanne on hylätty, on Xaterra velvollinen korvaamaan Yhteiskoulun kohtuulliset oikeudenkäyntikulut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n perusteella. Määrällisesti Xaterra on myöntänyt Yhteiskoulun oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 6.900 eurolla (30 h x 230 euroa/h) lisättynä arvonlisäveron määrällä.

Xaterran oikeudenkäyntiasiamiehen veloittamat työtunnit ovat olleet 30 tuntia, jolloin kohtuullisina oikeudenkäyntikulujen työmääränä on pidettävä Xaterran myöntämää 30 tunnin työmäärää vastaavaa määrää. Yhteiskoulun oikeudenkäyntiasiamiehen tuntiveloitus on vaihdellut 250 260 euron välillä. Ottaen huomioon jutun laajuus ja laatu on tavanomaisena tuntiveloituksena vastaavanlaisissa riita-asioissa pidettävä 230 euron tuntiveloitusta. Näin ollen Yhteiskoulun tarpeellisina toimenpiteinä ja kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina on palkkion osalta pidettävä 6.900 euroa lisättynä arvonlisäveron määrällä eli 1.656 eurolla, jolloin palkkio kokonaisuudessaan on 8.556 euroa. Tämän lisäksi Xaterran maksettavaksi tulee oikeudenkäyntikuluina Yhteiskoulun nimeämälle todistaja Markku Saxxxllille maksettavaksi määrätty todistajanpalkkio 540 euroa.Tuomiolauselma Xaterra Oy:n Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiöön kohdistama kanne on kokonaisuudessaan hylätty.

Xaterra Oy velvoitetaan suorittamaan Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiölle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 9.096 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut käräjäoikeuden tuomion antopäivästä.

Muutoksenhaku Tuomioon saa hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta tai 9 ennakkopäätösvalituksella Korkeimmalta oikeudelta oikeudenkäymiskaaressa säädetyllä tavalla.

Merkittiin, että Xaterra Oy on määräajassa ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Valitusosoitus liitteenä.käräjätuomari

Valituksen määräpäivä: torstai 13.10.2016 Vastavalituksen määräpäivä: torstai 27.10.2016