hinta-arvio ja kustannusarvio kuluttajasopimuksissa

Urakoitsijan antama hinta-arvio ja viivästys sekä virheet?


Omakotitalon perustusten ja kellarikerrosten valu ym. Työn kesto ja laatu.


Asiasanat:

urakka, hinta
hinnanmuutos
hinta-arvio kustannusarvio
Diaarinumero(t):
3529/37/08
Antopäivä:
9.3.2010
Tilaaja sopi suullisin sopimuksin omakotitalon perustusten, kellaritilojen ja terassien rakentamisesta toimeksisaajan kanssa. Työn aloituskokous oli tammikuussa 2008. Suorituksesta on veloitettu 51 900 euroa, mistä tilaaja on maksanut 42 900 euroa. Hän on tyytymätön urakkasuorituksen laatuun, etenemisvauhtiin ja valmiusasteeseen.

VAATIMUKSET

Tilaaja vaatii korvauksia 46 994,54 euroa. Summa perustuu kustannusarvion ylittymiseen, viivästyksestä tulleisiin kuluihin, virheiden korjauttamisen kuluihin sekä rakennushankkeeseen sijoitetulle pääomalle laskettuun 6 prosentin korkoon.

Toimeksisaaja antoi etukäteen suoritukselleen (tuntityötä) 27 000 euron hinta-arvion. Sittemmin arvio nousi 30 000 euroon. Työn oli määrä kestää kaksi kuukautta. Käytännössä aikataulu venyi kuitenkin huomattavasti tästä ja työt olivat välillä keskeytyksissä viikkojenkin ajan. Viivytys aiheutti tilaajalle haittaa ja suuria kustannuksia muun muassa suurmuottien vuokrina.

Koska laskutus nousi huomattavasti etukäteistiedoista ja työ oli edelleen merkittävältä osin kesken, tilaaja ilmoitti jättävänsä laskut maksamatta kunnes työ tulisi valmiiksi. Tällöin toimeksisaaja lopetti työt kokonaan.

Tilaaja ei ole saanut yhtään kuittia maksetuista työpalkoista.

Toimeksisaajan jäljiltä kohteessa on rikottuja viemärien päitä, väärään paikkaan valettu ikkuna, väärän kokoinen ikkuna ja väärin valettu terassin seinä.

Valitukseen on liitetty muun muassa luettelo tekemättä olevista töistä. Liitteenä on myös laskuja ja tositteita.

VASTAUS

Valitus on aiheeton ja tehty tarkoituksella pitkittää toimeksisaajan oikeutettujen saatavien perintää. Tilaajalle ei annettu sitovia hintatietoja etukäteen. Annetut hinnat ovat olleet vain arvioita, jotka ovat perustuneet tilaajalta saatuihin sen hetkisiin tietoihin. Alun perin työstä neuvoteltaessa tilaajalla ei ollut kohteesta mitään rakennekuvia. Toimeksisaajaa edustaja huomautti kohteeseen tulevien erikoisrakenteiden kustannusvaikutuksista ja mainitsi rakennekuvien puuttumisesta. Tilaaja selvitti kykenevänsä vastaamaan hankkeesta taloudellisesti. Mihinkään aikatauluihinkaan ei sitouduttu. Sinällään valituksen mukainen aikataulu olisi ollut mahdollinen, jos kohteessa olisi ollut rakennuttajan puolelta toimiva valvonta-, tilaus- ja seurantajärjestelmä, sekä jos kohde olisi ollut esitetyn tyyppinen. Nämä järjestelyt puuttuivat käytännössä kokonaan ja kohde paljastui huomattavan vaativaksi. Toimeksisaajan työ laajeni kattamaan mittavat määrät laudoitus-, tukemis-, ja raudoitustyötä, jotta se saatiin etenemään edes nyt toteutuneessa vauhdissa. Saadut rakennekuvat paljastuivat puutteellisiksi ja virheellisiksi. Rakennuspaikka paljastui huomattavasti vaativammaksi kuin tilaaja oli kertonut: kohde sijaitsi osin rinteeseen kaivetussa kuopassa, joka rajoittui noin 8 metriä korkeaan seinämään. Maavalli sortui koko ajan alaspäin. Tontilla oli vain osittain sepelipatja, ja valulaudoitus jouduttiin tekemään osin korolla olevan kalliopinnan päälle. Rakenneleikkauskuvien saannissa oli jatkuvia ongelmia, joita toimeksisaajakin joutui selvittämään. Itse rakennus muuttui erittäin paljon siitä mitä oli aiemmin puhuttu. Siitä tuli erityyppisiä erikoisratkaisuja sisältävä ja paljon työtunteja vievä erikoiskohde (erkkereitä, kulmia, terasseja, korkeuseroja, kelluva uima-allas, hissit). Lisäksi kohteeseen tehtiin rakentamisen aikana muutoksia.

Tilaaja on saanut kaikista maksuistaan tositteet, joista laskuun kuuluvien työtuntien määrä ilmenee. Toimeksisaaja jätti työn kesken, koska tilaaja ei maksanut kohteessa tehdyistä töistä laskujen mukaisesti.

Tilaaja ei ole ennen valitusta reklamoinut muista virheistä kuin rikotuista viemärien päistä. Viemärinpään rikkoutuminen on normaalia työmailla, joilla käytetään suurmuotteja. Rikkoutuminen johtuu siitä, että putkimies on jättänyt laatasta tulevan putkenpään sellaiseen korkeuteen, että se ei mahdu suurmuotin alalaidan huullokseen. Tällöin putki yleensä katkaistaan ja valun valmistuttua siihen liitetään jatkokappale. Näin olisi tehty nytkin, ellei työ olisi keskeytynyt maksulaiminlyöntien takia.

Aikataulujen venyminen ja kustannusten nousu johtuvat tilaajan vastuulle kuuluvista muutoksista ja muista seikoista. Vaatimukset ovat kaikilta osin aiheettomia.

Vastauksen liitteinä on muun muassa työaikaerittelyjä ja sähköpostikirjeenvaihtoa.

MUUTA

Asiassa käydyssä jatkokirjeenvaihdossa osapuolet ovat vielä kommentoineet ja kiistäneet toistensa väitteitä.

RATKAISU

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Lautakunnan käsityksen mukaan nyt käsiteltävässä tapauksessa olisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin menettelyin mahdollista huolehtia niistä keskeisesti rakennuttajalle ja hänen hankkimalleen työmaaorganisaatiolle kuuluvista tehtävistä, joilla nyt esillä olevat epäselvyydet voitaisiin selvittää ja ehkäistä. Tapauksesta saatujen tietojen perusteella nyt näitä rakennuttajan tehtäviä ei ole kaikin osin hoidettu asianmukaisesti.

Lautakunta katsoo, että ryhtyessään näin laajaan rakennushankkeeseen ilman rakennuskohteen riittävää etukäteistä suunnittelua ja työmaan organisointia sekä vain suullisin neuvotteluin ja sopimuksin tilaajan on tullut ymmärtää ja hyväksyä se riski, että suunnitteluaineiston täsmentyessä tarvittavien töiden määrä voi paljastua ennakoitua suuremmaksi.

Lautakunta katsoo jääneen toteen näyttämättä, että toimeksisaajan antamat arvioluonteisina pidettävät hintatiedot olisivat poikenneet siitä, mitä tilaajan antamilla lähtötiedoilla työhön on voinut olettaa kuluvan. Samoin tapauksessa on jäänyt näyttämättä, että tosiasiallinen laskutus olisi poikennut siitä, mitä kohteessa on tosiasiallisesti tehty ja ollut tarpeenkin tehdä. Lautakunta ei ole voinut todeta laskutusta osittainkaan perusteettomaksi tai edes puutteellisesti eritellyksi. Sellaista syytä, joka olisi oikeuttanut tilaajan pidättymään laskujen maksusta, ei ole ilmennyt. Tässä tilanteessa toimeksisaajalle on tullut peruste jättää työt kesken maksuviivästyksen takia. Toimeksisaajan ei ole selvitetty aiheuttaneen tilaajalle korvattavaksi kuuluvaa vahinkoa, eikä yhtiö ole vastuussa valituksessa vaadituista työn loppuun saattamisen kustannuksista ja rakennusaikataulun pitkittymisestä miltään osin.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.