Rakennuspiirustukset ja tekijänoikeus?

Rakennuksen suunnittelussa harvoin ylitetään teoskynnystä eikä siten rakennukselle tai sen osalle saada tekijänoikeussuojaa (omaperäisyys, yksilöllisyys, luovuus jne). Sen sijaan rakennuspiirustukset saattavat helpommin ylittää teoskynnyksen. Alla olevassa tapauksessa tämäkään kynnys ei kuitenkaan ylittynyt.

KKO:
"Honkarakenne Oy:n toimeksiannosta A on laatinut rakennuspiirustukset näitä ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Annetut ohjeet ja määräykset ovat olennaisesti rajoittaneet A:n mahdollisuuksia luoda itsenäinen ja omaperäinen rakennusteos. Tästä huolimatta rakennuspiirustukset ovat voineet saada suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin mukaan selittävinä piirustuksina. Tullakseen suojatuiksi myös tällaisten piirustusteosten on osoitettava omaperäisyyttä. A:n laatimat kysymyksessä olevat rakennuspiirustukset ovat tavanomaisia rakennuspiirustuksia vailla omaperäisyyttä."

KKO:1988:4

Dokumentin versiot

Tekijänoikeus - Rakennuspiirustukset - Rakennus
Diaarinumero: R86/455
Esittelypäivä: 8.12.1987
Antopäivä: 22.1.1988
Taltio: 150

Rakennuspiirustukset saattoivat saada suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin nojalla vaikka niiden kuvaamaa rakennusta omaperäisyyden puuttuessa ei lain 1 §:n 1 momentin nojalla suojattu. Kun piirustukset kuitenkin olivat tavanomaisia rakennuspiirustuksia vailla omaperäisyyttä, hylättiin syyte piirustusten kappaleiden luvattomasta valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamisesta.

TekijänoikeusL 1 § 2
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA
KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Syyte ja asianosaisten vaatimukset Kemin kihlakunnanoikeudessa

A ja Rakennusarkkitehtitoimisto A Ky ovat viralliseen syyttäjään yhtyen kertoneet, että B oli syksyn 1982 ja syksyn 1983 välisenä aikana Tervolassa ilman A:n lupaa hakenut majoitusrakennukselle rakennuslupaa Tervolan kunnan rakennuslautakunnalta A:n laatimia rakennuspiirustuksia käyttämällä. B oli lisäksi laadituttanut eräällä toisella henkilöllä, edelleen A:n piirustuksia hyväksi käyttämällä, uudet rakennuspiirustukset, joiden mukaisesti B oli myöhemmin rakennuttanut majoitusrakennuksen. Koska B oli toiminnallaan tahallaan rikkonut tekijänoikeuden A:lle tuottamaa yksinoikeutta määrätä laatimistaan piirustuksista valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin, A ja kommandiittiyhtiö ovat virallisen syyttäjän ohella vaatineet B:lle rangaistusta tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain rikkomisesta. Lisäksi A ja kommandiittiyhtiö ovat vaatineet B:n velvoittamista suorittamaan heille yhteisesti vahingonkorvauksena 25.056 markkaa 16 prosentin korkoineen 4.7.1983 lukien sekä korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa 16 prosentin korkoineen. Joka tapauksessa A ja kommandiittiyhtiö ovat vaatineet, että B velvoitetaan suorittamaan heille suunnittelupalkkiona mainittu 25.056 markkaa sekä korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa. B on vaatinut häneen kohdistettujen vaatimusten hylkäämistä.

Kihlakunnanoikeuden päätös 13.12.1984

B oli ilman A:n ja kommandiittiyhtiön lupaa syyskuussa 1982 Tervolassa hakenut Tervolan kunnan rakennuslautakunnalta rakennusluvan majoitusrakennukselle käyttämällä A:n laatimia rakennuspiirustuksia sekä edelleen käyttämällä hyväksi A:n laatimia piirustuksia laadituttanut toisella suunnittelijalla eli Pellopuu Oy:llä uudet rakennuspiirustukset, joiden mukaan majoitusrakennus oli rakennettu. Pellopuu Oy:n laatimien piirustusten oli katsottava vain epäolennaisissa kohdin poikkeavan A:n laatimista piirustuksista. Molemmat piirustukset oli kuitenkin laadittu noudattaen B:n antamia ohjeita yleensä ja erityisesti, että uusi rakennus muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden alueella jo sijainneen huoltamorakennuksen kanssa, eikä A:n suunnitteleman rakennuksen voitu katsoa kokonaisuutena eronneen olennaisella tavalla yleisesti kaupan olleista valmiista hirsirakennuksista. Kun rakennuksen ei muutenkaan voitu katsoa olleen siinä määrin omaperäinen, että sitä olisi ollut pidettävä itsenäisenä tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuna tekijänoikeuden suojaa nauttivana tuotteena, kihlakunnanoikeus on hylännyt syytteen ja sen perusteella esitetyt muut vaatimukset. Kommandiittiyhtiön korvausvaatimuksen kihlakunnanoikeus on hylännyt myös sillä perusteella, ettei yhtiö ollut näyttänyt perustetta B:n korvausvelvollisuudelle.

Rovaniemen hovioikeuden päätös 26.5.1986

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A ja kommandiittiyhtiö olivat valittamalla saattaneet jutun, on jättänyt asian kihlakunnanoikeuden päätöksen varaan ja velvoittanut A:n ja kommandiittiyhtiön yhteisvastuullisesti korvaamaan B:n vastinekulut hovioikeudessa 700 markalla.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle ja kommandiittiyhtiölle on myönnetty valituslupa 5.9.1986. B ja virallinen syyttäjä ovat antaneet heiltä pyydetyt vastaukset.

A ja kommandiittiyhtiö ovat toistaneet syyte- ja vahingonkorvausvaatimuksensa sekä vaatineet, että B velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa alioikeuden osalta 9.159 markalla 30 pennillä 16 prosentin korkoineen tuomitsemispäivästä ja sen lisäksi myös hovioikeuden ja Korkeimman oikeuden osalta. Siinäkin tapauksessa, että katsottaisiin, ettei B ollut syyllistynyt syytteessä tarkoitettuun rikokseen, A ja kommandiittiyhtiö ovat vaatineet B:n velvoittamista yksityisoikeudellisella perusteella suorittamaan heille yhteisesti suunnittelupalkkiona 25.056 markkaa edellä mainittuine korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen.
KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU
Perustelut

B on pyytäessään Honkarakenne Oy:ltä tarjousta motellirakennuksesta määrännyt, että se oli rakennettava hirrestä, sekä antanut ohjeita rakennuksen koosta, huonemäärästä ja huoneiden sijoittelusta. Motellirakennuksen tuli muodostaa yhdessä paikalla jo olevan huoltamorakennuksen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Honkarakenne Oy:n toimeksiannosta A on laatinut rakennuspiirustukset näitä ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Annetut ohjeet ja määräykset ovat olennaisesti rajoittaneet A:n mahdollisuuksia luoda itsenäinen ja omaperäinen rakennusteos. Tästä huolimatta rakennuspiirustukset ovat voineet saada suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin mukaan selittävinä piirustuksina. Tullakseen suojatuiksi myös tällaisten piirustusteosten on osoitettava omaperäisyyttä. A:n laatimat kysymyksessä olevat rakennuspiirustukset ovat tavanomaisia rakennuspiirustuksia vailla omaperäisyyttä.

A ja kommandiittiyhtiö eivät ole osoittaneet yksityisoikeudellista perustetta, jonka nojalla B olisi velvollinen korvaamaan heille rakennuksen suunnittelukustannukset huolimatta siitä, että A:n toimeksiantajana olleella hirsirakennusten valmistajalla on ollut oikeus luovuttaa piirustukset B:lle eikä niiden käyttämiselle hänenkään osaltaan ole ollut laissa säädettyä estettä.
Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. A ja Rakennusarkkitehtitoimisto A Ky velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan B:n vastinekulut Korkeimmassa oikeudessa 1.200 markalla.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Ådahl, Hiltunen, Haar- mann, Roos ja Tulenheimo-Takki