Rakennustuotteet

Rakentamisessa käytettävien tuotteiden on oltava hyväksyttyjä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) säätelee rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin
kuuluu käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuudesta huolehtiminen eli hänen tulee varmistaa, että valittua rakennustuotetta voidaan käyttää kyseisessä rakennuskohteessa.

Myös suunnittelijoiden ja urakoitsijan on huomioitava tuotehyväksynnät.

Rakentamisessa on noudatettava tuotteen asennus- ja käyttöohjeita.

Katso tarkemmin ympäristöministeriö rakennustuotteet.