MAANRAKENNUSURAKKA. VAHINGONKORVAUSVAATIMUS.


Diaarinumero: 2028/37/2012
Antopäivä: 07.03.2014

Vaatimukset

T vaatii että S Oy korvaa hänelle sopimusrikkomuksen aiheuttaman vahingon 7 876,02 eurolla viivästyskorkoineen. Lisäksi hän vaatii korvausta hakemuskuluistaan.

Urakasta sovittiin suullisesti, minkä lisäksi urakoitsija laati allekirjoittamatta jääneen pienurakkasopimuksen, jota voi pitää tilausvahvistuksena. Sovitut työt ilmenevät siitä. Urakan kokonaishinta oli 17 500 euroa.

Urakoitsija aloitti työt lokakuussa 2010, mutta keskeytti ne lähes heti ja pyynnöistä huolimatta kieltäytyi töiden jatkamisesta. Syynä menettelyyn lienee ollut toisaalta saatu tuottoisampi urakka. Urakoitsijan menettelyä voi pitää sopimuksen purkamisena. Työmaan pääurakan aikataulun takia T:n oli teetettävä maanrakennustyöt loppuun toisella urakoitsijalla, jota asiasta ei olisi tullut vielä enemmän lisäkustannuksia. Koska työn jatka-minen oli tehtävä maan ollessa jo jäässä, työ vei nyt enemmän aikaa. Myös louhintatyöstä tuli lisäkustannuksia. Maanrakennustöiden koko-naiskustannuksiksi tuli 25 376,02 euroa, mikä on 7 876,02 euroa enem-män kuin oli sovittu.

Vastaukseen liitetty päiväämätön 9 618,60 euron lasku ei pidä paikkaansa. Noin 200 m2:n kokoisen alueen puuston raivaus sekä pintamaan poistaminen ei vie 133 työtuntia eli kolmea miestyöviikkoa. Urakoitsija viipyi tontilla noin viikon ja laskutti työstään 2 000 euroa. Tämä vastaa 40 työtuntia à 50 euroa. Urakoitsija ei vaatinut tätä enempää maksua yli puoleentoista vuoteen. Myös valitukseen liitetyt muiden urakoitsijoiden laskut osoittavat, että S Oy:n aikanaan lähettämä ja jo maksettu lasku vastaa tosiasiallisia töitä. Urakoitsijalla ei siis ole mitään vastasaatavaa.

Liitteitä S Oy:n maarakennustöiden pienurakkasopimus (allekirjoittamaton)

Eri urakoitsijoiden laskuja

Sähköpostiviestiketjua. Sen mukaan T on 9.11.2010 viestinyt: "Me tullaan vastaan niin että maksetaan se aikaisemmin sovittu 17,5 te ja tehdään salaoja- ja sadevesiputket ja reunatäyttö itse." S Oy:n vastaus on: "Ok asia on varmaan molemmin puolin sovittu."

R H:n (T:n kumppani) sähköpostiviesti. Sen mukaan S Oy kertoi, ettei tullut tekemään pohjia kuntoon koska oli saanut paremman työkeikan.

Vastaus

S Oy kiistää vaatimukset. Tehdyn sopimuksen mukaan urakoitsijan piti toimittaa 20 000 euron urakkahinnasta 30 cm sepeliä talon ja autotallin pohjalle. Työ sisälsi kaivuun, louhinnan, maamassojen vaihdon, viemärin vedon sokkelin sisäpuolelle ja louhoksen poisajon. Kesken töiden T purki sopimuksen esittämällä, että hän teettäisi työt toisella urakoitsijalla ja että hänellä on edullisempi tarjous toiselta urakoitsijalta. Tässä vaiheessa S Oy yritti pitää urakan itsellään toimittamalla T:lle uuden sopimustarjouksen alennettuun 17 500 euron urakkahintaan. Se ei kuitenkaan johtanut sopimukseen. Urakoitsija ei työskennellyt kohteessa enää tarjouksen antamisen jälkeen, koska T maksoi urakan ensimmäisen maksuerän myöhässä.

Koska sovittu urakkahinta oli 20 000 euroa, T:n vaatimus ei ole asian-mukainen myöskään määrältään. Urakan sopimisen 20 000 euron hin-nasta kuulivat myös S Oy:n edustajat.

S Oy ehti tehdä kohteessa töitä 9 618,60 euron edestä mutta on saanut siitä maksua vain 2 000 euroa. Yrityksellä on siten saatavaa T:lta 7 618,60 euroa.

Kuluttajariitalautakunnassa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäynti-kuluistaan.

S:n edustajan tekstiviestissä oli varauma "Ok asia on varmaan molemmin puolin sovittu", koska hän halusi saada varmistuksen kilpailevista tarjouksista. Kilpailevia tarjouksia ei kuitenkaan tullut, ja uusi sopimus jäi syntymättä.

Henkilötodistelua vaativa näyttö tulee jättää huomiotta.

Liitteitä S Oy:n nimissä laadittu 9 618,60 euron lasku eriteltynä eri töille ajalla 24.9. – 9.11.2010.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14 §:n 2 momentin 1) kohdan mukaan lautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos asian ratkaiseminen edellyttää suullisten todistelukeinojen käyttämistä.

Lautakunta on päättänyt käsitellä asian. Se katsoo, että valituksen kes-keisiin kysymyksiin on annettavissa ratkaisusuositus esitetyn aineiston perusteella.

Lautakunta pitää lähtökohtana, että asianmukaisesti menetellen elinkei-nonharjoittajan tulee laatia tämän mittaluokan sopimukset kuluttaja-asiakkaiden kanssa kirjallisesti. Tätä menettelyä edellyttävät myös ylei-sesti käytetyt vakiosopimusehdot ja mallit. Nyt näin ei ole menetelty. Lautakunta katsoo, että tästä aiheutuva tulkintariski kuuluu ensisijaisesti elinkeinonharjoittajalle, ei tilaajalle.

Lisäksi sopimukseen ja sen tekoon liittyvien tahdonilmausten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Kuluttajaoikeudessa yleisesti noudatetun todis-tustaakkaperiaatteen mukaan riski elinkeinonharjoittajan antamasta epä-selvästä tai tulkinnanvaraisesta tahdonilmaisusta kuuluu elinkeinonhar-joittajalle, ei hänen sopijapuolenaan olevalle kuluttajalle.

S Oy on syksyllä 2010 ryhtynyt tekemään töitä kiinteistöllä joten on sel-vää, että osapuolten välillä on ollut töitä koskeva sopimus. Tilaaja on esittänyt sopimuksen sisällöksi S Oy:n taholta annetun allekirjoittamat-toman maarakennustöiden urakkasopimuksen. Tästä asiakirjasta ei ilme-ne, että sitä olisi laadittu korvaamaan mitään muuta aiemmin jo tehtyä sopimusta. Lautakunta katsoo, että sitä on pidettävä sitovuudeltaan so-pimuksena tai tilausvahvistuksena, joka osoittaa millä ehdoin urakoitsija on valmis tekemään työn. Siinä lueteltujen töiden hinnaksi on ilmoitettu 17 500 euroa. Esitetyn sähköpostikirjeenvaihdon perusteella urakoitsija on lisäksi 9.11.2010 vastannut urakan hintaa ja laajuutta koskevaan tilaa-jan viestiin: "Ok asia on varmaan molemmin puolin sovittu." Tästä vies-tistä ei ilmene mitään varaumaa, joka lykkäisi tai kumoaisi näitä ehtoja tai sopimuksen syntymistä ja ehtoja. Lautakunta katsookin, että näiden kirjallisten tahdonilmaisujen perusteella toimeksisaaja on sitoutunut maanrakennustöihin 17 500 euron hinnalla. Urakan sisältö ilmenee vali-tuksen liitetystä allekirjoittamattomasta pienurakkasopimuksesta.

Tapauksesta ei ilmene mitään sellaista seikkaa, joka olisi oikeuttanut urakoitsijan keskeyttämään suorituksensa.

Taloelementtien kauppaa ja rakennusurakoita koskevan kuluttajansuoja-lain 9 luvun 13 §:n mukaan toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan, tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Luvun 20 §:n mukaisesti tilaajalla on oikeus korvauksen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan suorituksessa olevan virheen johdosta.

Luvun 11 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jollei toimeksisaaja osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

Lautakunta toteaa, että urakoitsijan taholta tapahtunut töiden keskeyttä-minen ilman asianmukaista perustetta oikeuttaa tilaajan vahingonkorva-ukseen niistä ylimääräisistä kuluista, joita töiden loppuun teettämisestä tulee. Nyt sopimuksen piiriin kuuluneiden töiden teettämisestä on tullut T:lle kustannuksia yhteensä 25 376,02 euroa. Tämä on 7 876,02 euroa enemmän kuin oli sovittu. Toimeksisaajan tule korvata tämä erotus T:lle.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle ve-lalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen pe-rustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tällainen selvitys on esitetty viimeistään valituksen tiedoksisaannin yh-teydessä eli viimeistään 8.6.2012. Korkoa on siis maksettava alkaen 8.7.2012.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaisesti asianosaiset vastaavat itse kuluistaan, joita asian käsittelystä lautakunnassa tulee. Lautakunta ei suosita korvausta vaadituista hakemuskuluista.

Suositus Lautakunta suosittaa, että S Oy maksaa T:lle 7 876,02 euroa viivästys-korkoineen alkaen 8.7.2012.

Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 7.3.2014