Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998


YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat rakennusalalla käytettäviä yleisiä sopimusehtoja elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa. Varsinaisessa urakkasopimuksessa on nimenomaisesti viitattava näihin ehtoihin ja sovittava niiden noudattamisesta. Muussa tapauksessa ne eivät tule sopimuksen osaksi. Pitkä sopimuskumppanuus voi kuitenkin tuoda ne osaksi sopimusta katso HelHo 27.10.2017 , jossa ei YSEä sovellettu vaikka oli aikaisempi liikesuhde.

Yleiset sopimusehdot YSE 1998 on ostettavissa rakennustietosäätiöstä linkki.

Rakennusurakkasopimuksen (YSE 1998 asiakirjamalli) laatimismalli linkki.

Kuluttajien kanssa tehtäviin sopimuksiin voidaan näitä myös liittää, mutta silloinkin ensisijaisesti noudatetaan kuluttajasuojalakia, jolloin urakoitsijan tai muun elinkeinonharjoittajan vastuuta ei voida rajoittaa. Paremmin kuluttajasopimuksiin soveltuu RYS-9 1998 tmv. ehdot tai REYS-8 1995 ehdot. Katso eri kirjoitus.


Sitovuus

Varsinainen urakkasopimus voi syntyä vapaamuotoisesti vaikka sähköpostikirjeenvaihdon kautta ja töiden aloittamisella. Kirjallinen sopimus ehkäisee tehokkaammin riidat laskuista ja tehtävistä töistä. Siihen on käytettävissä malleja (Rakennustietosäätiö) mutta perusrakenne on kaikissa sama:

1.Osapuolet

2.Urakan kohde ja tehtävät työt ja mitä siihen ei kuulu

3.Urakan hinta ja maksuaikataulu

4.Valmistuminen ja viivästyssakko

5.Takuut

6.Päiväys ja allekirjoitukset

7.Liitteet kuten suunnitelmat, työselitykset, yleiset ehdot (esim. YSE 1998) jne.

Katso malli pienurakkasopimuksesta. (Huom. mallissa ei viitata YSE 1998:aan vaan siinä sisällä on omat yleiset ehdot)

Varsinaisessa urakkasopimuksessa sovitaan ensisijaisesti urakan ehdot ja siltä osin kun ei jostain ole sovittu noudatetaan yleisiä ehtoja (esim. juuri YSE 1998). Jos ei sopimukseen ole otettu mitään yleisiä ehtoja (omia tai yleisesti käytettyjä kuten YSE 1998) noudateaan sopimusoikeuden yleisiä periaatteita koska mitään urakkasopimuslakia ei ole säädetty. Yleiset periaatteet eivät ole kuitenkaan samat kuin rakennusalalla yleisesti käytetty YSE 1998.


Tyypillisiä riitatilanteet

Alla on eräitä yleisimpiä riitatilanteita. Riitoja syntyy kuitenkin monien muidenkin sopimuskohtien rikkomisesta ja tärkeää onkin että heti kun jokin häiriö syntyy kummatkin tarkastavat ehdoista menettelytavat.


Urakoitsijan suoritusvelvollisuusm 1§ ja 2§

Urakan laajuus on määritelty niin että sovittu työntulos saavutetaan. Tähän kuluu myös työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet ellei muuta ole sovittu.


Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 8§

Tilaajalle on asetettu useita velvotteita edistää omalta osaltaan urakkaa.


Laadunvarmistus 10 ja 11§

Urakoitsijalla on tilaajan lisäksi asetettu yksityiskohtaisia laadunvarmistuksen toimintavelvotteita.


Urakka-ajan pidennykset 17§ ja 21§

Mikäli urakka uhkaa viivästyä on tästä ilmoitettava heti tilaajalle.


Viivästyssakko 18§

Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu- ja aliurakassa 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko
lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Vastuu takuuaikana 29§


Takuuaika on 2 vuotta ellei muuta sovita. Se lasketaan koko urakan vastaanottamisesta. Eli sinä aikana urakoitsija vastaa kaikista virheistä ellei osoita jotain muuta.

1. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt.


2. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle.

3.Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa työntuloksen käyttöä, voidaan sopia hyvitettäviksi arvonvähennyksenä.

4.Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin rakennuskohde tai sen erikseen vastaanotettavaksi sovittu osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vastaanotetuksi, tai mikäli vastaanottotarkastusta ei pidetä, sinä päivänä, jolloin rakennuskohde otetaan käyttöön.

5. Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituksen osalta takuuaika alkaa urakkasuorituksen 70 §:n mukaisesta tarkastuksesta, mutta kestää sovitun takuuajan rakennuskohteen vastaanotosta lukien. Mikäli rakennuskohteen vastaanotto viivästyy tilaajasta tai muusta urakoitsijasta johtuvasta syystä, takuuaika pidentyy tämän johdosta enintään 3 kuukautta.

6. Niissä tapauksissa, joissa urakoitsijan aliurakoitsijalla tai tavarantoimittajalla on urakoitsijan takuuaikaa pidempi takuuaika, urakoitsija vapautuu vastuusta ylimenevältä ajalta, mikäli tilaaja hyväksyy aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan sitoumuksen suorasta vastuusta tilaajalle.Vastuu takuuajan jälkeen 30§

Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön.

Katso HelHo 25.2.2022

Taloudellinen loppuselvitys 73§

Urakassa syntyy vaatimuksia osapuolilta. Nämä selvitetään urakan päättyessä. Vaatimukset on esitettävä oikein ja lyhyessä ajassa.

Sopimuksen purkaminen 78§ ja 84§

Kummallakin on oikeus purkaa sopimus olennaisen sopimusrikkomuksen tilanteissa. Menettely on sovittu tarkoin sopimusehdoissa.YSE opas lyhyt urakoitsijalle


KKO 2916:79 jossa oli kysymys sovitusta laadunvarmistuksesta.

KSE 2013