Millaista laatua kuluttaja voi tilaajana odottaa urakoitsijalta?

Alla olevassa riidassa ei oltu sovittu mitään laadusta. Lautakunta lähti siitä, että rakennusalan yleiset laatuvaatimukset eli RYL ohjeet määrittävät laadun jota kuluttaja voi odottaa toimitukselta.

Lautakunta toteaa, että tilaaja saa edellyttää toimeksisaajan suoritukselta tavanomaista hyvää laatua, ellei tästä laatutasosta nimenomaisesti sovita poikettavan. Nyt toimeksisaaja ei ole kirjannut sopimukseen, että kohteen verhouslaudat eivät täytä RunkoRYL 2000 -asiakirjassa määriteltyä ja talonrakennusalalla yleisesti hyväksyttyä mitoitusta. Kuluttajat ovat rakentamisasioissa maallikoita eikä heidän voi olettaa ilman tällaista nimenomaista ilmoitusta ymmärtävän, että heidän toivomansa muutos johtaisi kohteen laatutason heikentymiseen. Lautakunta pitää selvänä, että he eivät ole toivoneet nyt toteutunutta laadun heikentymistä vaan ovat olettaneet, että leveämpi paneeli olisi moitteetonta.
Talopaketti. Ulkoverhouksen laatu. Viivästys.
annetut tiedot
hinnanalennus
virhe
Diaarinumero: 4651/37/11
Antopäivä: 02.09.2013


Kuluttajat (jäljempänä K:t) tilaajina sekä elinkeinonharjoittaja (EH) toimeksisaajana sopivat taloelementtitoimituksesta ja eräistä asennustöistä 12.5.2010 tehdyllä hankintasopimuksella. Kauppahinta oli 193 489 euroa. Tästä on maksettu 192 889 euroa. Osapuolilla on kiistaa toimeksisaajan suorituksen laadusta ja aikataulusta.


VAATIMUKSET

K:t vaativat hinnanalennusta ja vahingonkorvausta 20 000 euroa talon ulkoverhouksen puutteiden takia. Lisäksi he vaativat 800 euron korvausta viivästyksestä.

Ulkoverhouksessa on useita virheitä:
Puupaneelin sovittiin olevan 170 mm leveä. K:t ymmärsivät tämän siten, että he saavat hyvälaatuista leveää paneelia. Toimitettu tavara ei vastaa tätä. Se on vain 23 mm paksua, vaikka RYL:n mukaan näin leveän laudan paksuuden pitäisi olla vähintään 28 mm. Toimitettu ohut leveä paneeli elää kosteuden vaikutuksesta selvästi enemmän kuin paksu paneeli. Ostajat saivat rakennuslupakuvat ja asiakkaan tietopankin, joista mitoitusasiat ilmenevät tarkemmin, vasta hankintasopimuksen laatimisen jälkeen.
Lisäksi eri paneelilautojen pintakäsittely vaihtelee: Seinässä on sekaisin tasaista (höylättyä) ja karvaista (sahattua) lautaa. Seinän maalaaminen ei ole häivyttänyt pinnan eroja, vaan maalipinnan kiiltoaste vaihtelee.
Paneloinnissa on myös vaihtelevanlevyisiä rakoja ja muita puutteita. EH:a lukuun ottamatta kukaan taloa tarkastellut
ei ole pitänyt lopputulosta asianmukaisena. Pinnan epätasalaatuisuus näkyy tavanomaisissa katseluolosuhteissa
jo kauas.
Ostajat ovat koko ajan edellyttäneet, että kaikki laudat vaihdetaan jotta pinnasta tulee yhdenmukainen. Toimeksisaaja on kuitenkin yrittänyt korjata vain vähän kerrallaan.
Ostajat liittävät vaatimuksiinsa asiaa selvittäneen tarkastuksen puheenjohtajan asiantuntijapalkkion, 500 euroa.
Lisäksi toimeksisaajan suoritus viivästyi kuukausia. Toimeksisaaja vetoaa siihen, että ostajat ottivat tehdäkseen eräitä työvaiheita, jotka sitten viivästyivät. Ostajien aikataulun viivästykset johtuivat kuitenkin siitä, että toimeksisaaja ei ollut tehnyt tarvittavia edeltäviä töitä
(kuten seinän levytys ennen ostajille kuuluvaa tapetointia). Toimeksisaaja vetoaa ostajien aikataulun pettämiseen myös ulkotöiden viivästymisen osalta, vaikka ostajille kuului vain talon sisäpuolisia töitä. Toimeksisaaja ei ole hyvittänyt viivästystään lainkaan.
Sopimus oli alusta pitäen, että tilaajat voivat tehdä itsekin rakennustyötä. Sekä toimeksisaajan myyjän että asiakaspalveluinsinöörin mukaan tämä oli mahdollista. Heidän mukaansa nämä työt sai määrittää myöhemminkin. Alkuperäistä sopimusta ei siis muutettu miltään osin, mutta myyjä jätti asiakkaalle jäävien töiden rajaukset pois kirjallisesta sopimuksesta. Tästä tuli ongelmia tilaajille, sillä toimeksisaaja lisäili myöhemmin laatimiinsa muutosdokumentteihin sellaisiakin työvaiheita joista ei ollut sovittu. Toimeksisaaja ilmoitti, että kun asiakkaat olivat ottaneet listoitustyön itselleen, heille kuuluu myös ulko- ja väliovien (yht. 11 kpl) asennus karmeineen. Asiakkaan tietopankissa ne on kuitenkin merkitty omiksi työosuuksiksi. Asiakkaat ovat siis joutuneet tekemään toimeksisaajalle kuuluvia töitä. Lisäksi he joutuivat muuttamaan keskeneräiseen taloon josta puuttui muun muassa sauna ja listoja. Lisäksi he joutuivat viemään talotehtaan tekemien korjausten jäljiltä useita kuormallisia rakennusjätettä pois tontilta.
Toimeksisaaja edellytti, että tilaajat kuroisivat omissa työvaiheessaan sen yli kahden kuukauden viivästyksen, joka toimeksisaajan omissa töissä oli.

VALITUKSEN LIITTEITÄ
valokuvia
takuutarkastuspöytäkirja 27.2.2012. Siinä todetaan, että osapuolet odottavat julkisivupaneeliasian ratkaisua kuluttajariitalautakunnassa.

VASTAUS
Talotoimituksen jälkeen asiakas poisti usealla eri muutossopimuksella osia toimitussisällöstä ja otti vastatakseen niistä seuraavasti:
- kiintokalusteet asennuksineen, välitilan laatoitukset (8.9.2010)
- kodinkoneet asennuksineen, turvakaukalo (8.9.2010)
- maalaus, tapetointi (20.9.2010)
- lattiapinnoitteet alusmateriaaleineen ja tarvikkeineen (20.9.2010)
- lauteet asennuksineen (11.11.2010)
- kiuas (11.11.2010)
- listoitustyö (7.1.2011)
- takaterassin kaiteet jätetty asiakkaan pyynnöstä asentamatta, myöhem-män laajennuksen helpottamiseksi.

Ostajat ovat ottaneet vastuulleen sen, että heidän työnsä eivät siirrä kohteen luovutusta.
Rakennustöiden välivaiheille ei ollut vahvistettu sitovia aikatauluja Aikataulua muokataan rakentamisen edetessä. Toimeksisaajan asennukset viivästyivät sisäverhouslevyjen osalta, mistä on jo hyvitetty 900 euroa. Hankintasopimuksen mukaan luovutuksen piti tapahtua 6.2.2011 mennessä. Asiakkaan pyynnöstä luovutuskokous siirrettiin pidettäväksi 7.2.2011. Vaikka luovutus ei siirtynytkään toimeksisaajan vastuulla olevasta syystä, ostajille tarjottiin asiakastyytyväisyyden nimissä yhteensä 900 euron hyvitystä.

Puuverhoustöiden laatutasot määriteltiin hankintasopimuksen liitteissä. Talokauppavaiheessa ostajat toivoivat verhouspaneelin vaihtamista 145 mm levyisestä 170 mm levyiseen. Muutos toteutettiin veloituksetta. Rakenteet ja toimitustapa -selosteessa ulkoverhouslaudan tyyppi 23x 170 mm on todettu yksiselitteisesti. Mitat on mainittu myös rakennuslupakuvien liitteessä. Asiakkailla ei ole perustetta olettaa, että paneelit olisivat paksumpia kuin 23 mm. Paneelin mitat vastaavat sopimusta.
Asiakkaan virheilmoitukset kohdistuivat ponttisaumojen mittapoikkeamiin ja laudan pinnan vaihteluihin. Yhtiö on halunnut korjata epäkohdat rahahyvitysten sijaan. Elementtirakentamisessa puun kosteuskäyttäytyminen ja laajat yhtenäiset pinnat tuovat haasteensa. Asiakas on tarkastellut kohdetta poikkeavan lyhyeltä etäisyydeltä, mutta toimeksisaaja pitää korjausten jälkeistä lopputulosta hyväksyttävänä.

VASTAUKSEN LIITTEITÄ
hankintasopimus
Rakenteet ja toimitustapaseloste -asiakirja
muutossopimuksia
asiakkaan tietopankin kohta 18.14
vastaanottotarkastuksen pöytäkirja
toimeksisaajan vastineita
ohjetiedosto RT 82-10829
muutosluettelo
rakennusluvan yleisleikkausliite

RATKAISUN PERUSTELUT

Taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskevan kuluttajansuojalain 9 luvun 13 §:n mukaan toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.
Toimeksisaajan suorituksessa on virhe myös, jos:
1) se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia;
2) siitä aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;
3) elementtien asennusta tai urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti;
4) elementtejä ei ole pakattu tai muuten suojattu asianmukaisesti, milloin se on tarpeen elementtien kuljettamista tai säilyttämistä varten; tai
5) suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

14 §:n mukaan toimeksisaajan suorituksessa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on markkinoinnissa tai muuten ennen sopimuksentekoa antanut elementtien ominaisuuksista, suorituksensa sisällöstä taikka muista suorituksensa laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen.

Toimeksisaajan suorituksessa on niin ikään virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta tilaajalle elementtien säilytystä, asentamista, käyttöä tai hoitoa varten tarpeellisia ohjeita taikka jos toimeksisaaja on muuten laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja oikaisee virheen tai toimittaa virheettömät elementit virheellisten tilalle ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Edellytyksenä on, että virhe voidaan oikaista ilman, että toimeksisaajalle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheettömiä elementtejä, toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän viipymättä tilaajan ilmoitettua virheestä ja saatuaan asian vaatiman tilaisuuden kohteen tarkastukseen tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että tilaajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta.

19 §:n mukaan jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä ja toimeksisaaja on saanut asian vaatiman tilaisuuden kohteen tarkastukseen, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai, jos sopimusrikkomus on olennainen, purkaa sopimuksen.

Valokuvien ja saadun muun selvityksen perusteella seinissä on pintakäsittelyltään eri menettelyin työstettyä paneelia, joiden lappeiden sileys vaihtelee. Tätä vastaavasti myös seinien maalipinnan kiiltoaste vaihtelee selvästi havaittavalla tavalla.
Lisäksi verhouslaudan paksuus suhteessa laudan leveyteen on riittämätön eikä vastaa hyvän rakennustavan (esim. RunkoRYL 2000 kohta 512.11 Verhouslaudat, taulukko 512:T1.) vaatimusta.

Lautakunta toteaa, että tilaaja saa edellyttää toimeksisaajan suoritukselta tavanomaista hyvää laatua, ellei tästä laatutasosta nimenomaisesti sovita poikettavan. Nyt toimeksisaaja ei ole kirjannut sopimukseen, että kohteen verhouslaudat eivät täytä RunkoRYL 2000 -asiakirjassa määriteltyä ja talonrakennusalalla yleisesti hyväksyttyä mitoitusta. Kuluttajat ovat rakentamisasioissa maallikoita eikä heidän voi olettaa ilman tällaista nimenomaista ilmoitusta ymmärtävän, että heidän toivomansa muutos johtaisi kohteen laatutason heikentymiseen. Lautakunta pitää selvänä, että he eivät ole toivoneet nyt toteutunutta laadun heikentymistä vaan ovat olettaneet, että leveämpi paneeli olisi moitteetonta.

Lautakunta pitää talon ulkoverhouspanelointia kauttaaltaan virheellisenä.

Selvityksen perusteella toimeksisaaja on jo korjannut panelointia erinäisiä kertoja. Koska verhoilua ei ole näillä korjauskerroilla ja kohtuullisen ajan puitteissa saatettu asianmukaiseksi, ostajilla ei ole velvollisuutta myöntyä enempiin korjausyrityksiin. Sen sijaan he ovat oikeutettuja virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Sen määrää harkitessaan lautakunta pitää lähtökohtana paneloinnin uusimisen arvioitua hintaa sekä sitä seikkaa, että korjaamatta jätettynä tällainen helposti havaittava ulkovuorauksen virhe antaa kielteisen vaikutelman rakennuksen laadusta ylipäätään ja on omiaan alentamaan sen käypää arvoa.

Lautakunta harkitsee hinnanalennuksen ja asiasta aiheutuneen vahingon määräksi 13 000 euroa.
Riidanalainen aikatauluasia on jäänyt kirjeenvaihdon perusteella epäselväksi. Tilaajat ovat vaatineet asiasta 800 euroa ja toimeksisaaja on tarjonnut hyvitystä 900 euroa. Tässä tilanteessa lautakunta katsoo vaaditun 800 euron korvauksen kattavan sen vahingon, jota aikatauluista on voinut tilaajalle tulla.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:ille yhteensä 13 800 euroa.

Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 2.9.2013