Rakentamisen lait ja muut normit sekä ohjeet

Rakentamisen normit ovat

1.Lait kuten keskeisin maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja kaikki muut eduskunnan säätämät lait. Tästä on keskeisenä hallituksen esitys HE 101/1998 ja HE 147/2013 .

Uusi rakentamislaki on tulossa aikaisintaan 2024 voimaan. Linkki siihen.

2.Asetukset, joita hallitus eli valtioneuvosto antaa kuten maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) ja kaikki muut valtioneuvoston asetukset.

3.Asetukset, joita ympäristöministeriö ja muut ministeriöt antavat kuten Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevat suunnitelmat ja selvitykset jne.

4.Rakentamismääräyskokoelma, jossa ympäristöministeriö antaa tarkempia määräyksiä rakentamisesta. Rakentamismääräyskokoelma sisältää kohdassa 3 mainittuja ympäristöministeriön asetuksia ja lisäksi ei sitovia ohjeita sekä niiden valmistelun perustelumuistioita.

5.Kunnissa kaavoituksella ja kuntien rakennusjärjestyksissa annetaan tarkempia määräyksiä rakentamisesta. Esimerkkeinä Helsingin rakennusjärjestys ja Helsingin opas pientalorakentajalle sekä Helsingin kaavoitus. Myös esimerkkinä Oulun rakennusvalvonnan sivut. Lisäksi kunnilla on yhteistyössä syntynyt rakentamisluvissa noudatettavat yhtenäiset käytännöt ohjeistus ns. TOP 10 ohjeistus.

6.Viranomaisten kuten rakennusvalvonnnan antamat yksittäiset määräykset rakentajille.


Muualla

Rakentamisen normisto Edilex.

Velvoittavien määräysten lisäksi sopimuksilla liitetään esim. alla
olevia ohjeistuksia menetelmistä ja laatumääräyksistä osapuolia velvoittaviksi sopimusnormeiksi. Näistä haetaan myös kulloinkin voimassa olleen hyvän rakennustavan sisältöä.

RIL rakennusinsinööriliitto

RT-kortisto

RYL Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset

Ratu kortisto tuotannon ja menekkien suunnitteluun