Kuluttaja

Kuluttajansuojalakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin sopimuksiin kun tavaraa tai palvelua hankitaan yksityiseen kulutukseen.

Katso kuluttajansuojalaki 8 luku eli pienemmät remontit.

Katso kuluttajansuojalaki 9 luku eli isommat remontit ja urakat.

Katso myös kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita.

Kuluttajaviraston ohjeet kuluttajalle remontin tekijänä.


Kuluttajansuojalain (38/78) 1 luvun 1 §:n mukaan laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Lakisääteiset vakuutukset, työntekijäin ryhmähenkivakuutus ja sitä vastaava kunnallisen eläkelaitoksen myöntämä etuus on suljettu lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan sellaisia tavaroita ja palveluksia, joita tarjotaan tai olennaisessa määrässä käytetään yksityiseen kulutukseen (1 luvun 3 §). Kuluttajana pidetään henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiallisesti henkilökohtaista tarvettaan varten tai yksityisessä taloudessaan käytettäväksi (1 luvun 4 §). Elinkeinonharjoittajalla puolestaan tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin vastiketta vastaan luovuttaa kulutushyödykkeitä (1 luvun 5 §).

Vuonna 1983 kuluttajansuojalain 1 lukuun lisättiin 6 § (45/83), jonka mukaan lain 2 luvun säännöksiä kulutushyödykkeiden markkinoinnista sekä 3 luvun säännöksiä sopimusehtojen valvonnasta sovelletaan myös asuntojen tarjontaan, myyntiin ja muuhun markkinointiin elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Pykälän 2 momentissa määritellään, mitä asunnolla tarkoitetaan.

Hallituksen esitys 360/1992 jossa mm. 5 luvun, 8 ja 9 lukujen uudistuksen yksityiskohtaiset perustelut.