Vahingonkorvausoikeuden perusteita ja oikeustapauksia

Yleistä

Lähtökohta on se, että vahingonkärsijä kärsii vahingon seuraamukset itse ellei voi osoittaa toisen olevan siitä jollain perusteella vastuussa.

Vahingonkorvaus voikin perustua sopimukseen tai muuhun perusteeseen, joita voi olla esim. teko tai laiminlyönti. Joskus pelkkä seuraus synnyttää korvausvelvoitteen.


Sopimusvastuu

Sopimusvastuu edellyttää aina sopimusta. Sopimuksessa sovitaan vapaasti mm. vastuukysymykset. Tämä on sopimuksen yksi tärkeimmistä elementeistä. Mikäli jotain asiaa ei ole sovittu, noudatetaan sopimusoikeuden yleisiä periaatteita. (Suomessa ei ole erityistä yleislakia sopimuksista.) Jos sopimuskumppani on kärsinyt vahinkoa toinen osapuoli voi vapautua vastuusta näyttämällä että on menetellyt huolellisesti (ns. exculpaatiovastuu).

Korvausvastuuta voidaan rajoittaa määrällisesti, ajallisesti tai muuten. Se voidaaan poistaa kokonaankin sopimusvapauden periaatteiden mukaisesti. Eri laeissa on kuitenkin ns. pakottavia määräyksiä vastuista, joista ei voida sopia toisin kuten kuluttajansuojalaissa tai asuntokauppalaissa. Törkeän huolimattomuuden tai tahallisuuden vastuuta ei voida koskaan poistaa sopimuksin miltään osin.

Sopimusvastuu koskee vain sopimuksen osapuolia. Tästä voidaan poiketa vain lailla tai poikkeustapauksissa. Asuntokauppalaissa on mm. säädetty, että asunnon myöhempi omistaja voi esittää korvausvaatimuksia ensimmäistä myyjää kohtaan vaikka näillä ei ole minkäänlaista sopimussuhdetta. Myös ostaja voi esittää vaatimuksia myyjän kiinteistövälittäjää kohtaan ilman sopimussuhdetta vaatimuksen perustuessa lakiin. Ilman lain määräyksiä on oikeuskäytännössä hyväksytty erityisesti asiantuntijapalveluissa vastuu ulkopuoliselle.


Vahingonkorvauslaki

Muissa kuin sopimussuhteissa yleislakina on vahingonkorvauslaki. Siinä edellytetään tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä. Lisäksi edellytetään, että vahingon ja teon tmv. välillä vallitsee syy-seuraus suhde (adekvaattisuus). Laissa määritellään työntekijän vastuu ja julkisen vallan vastuu. Lain mukaan henkilö-ja esinevahingot korvataan mutta ei taloudellisia vahinkoja (elleivät ne liity henkilö- ja esinevahinkoihin).


Oikeustapauksia

Työntekijän vahingonkorvausvastuu