KSE 2013


Konsultti on luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö esim. yhtiö joka suorittaa alansa asiantuntijana neuvonta-, tutkimus-, mittaus- tmv. tehtäviä. Osapuolten välinen konsulttisopimus voi olla suullinen tai syntyä sähköpostikirjeenvaihdon välityksellä tai muuten vapaamuotoisesti. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 (KSE 2013) tulevat osaksi sopimusta, jos sopimuksessa nimenomaisesti niin sovitaan. Pelkkä viittaus niihin ei kuitenkaan riitä, jos toinen osapuoli ei ole rakentamisen kanssa tavanomaisesti tekemisissä. Silloin sopimus pitää toimittaa toiselle osapuolelle tutustuttavaksi ennen sopimusta. Kuluttajien osalta noudatetaan ensisijaisesti kuluttajasuojalakia, joissa ei ole vastuunrajoituksia jne.

Konsultin vastuun keskeiset sopimusehdot KSE 2013:ssä:

3.2.3

Konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein eikä muusta samankaltaisesta aikeasti ennakoitavasta vahingostatai muusta välillisestä vahingosta.

Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on enintään koko toimeksiannon palkkion suuruinen. Mikäli tästä poiketaan, on siitä mainittava erikseen sopimuksessa. Tästä poikkeavan vastuun vaikutuksestakonsultin saamaan korvaukseen ja vastuun kattamisesta vakuutuksella määrätään sopimuksessa. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus.

Selitys:

Korvausvastuu virheestä on rajoitettu ja kattaa vain välittömät vahingot ja vain palkkion määrään asti. Tästä on poikkeuksena vain törkeät sopimusrikkomukset esim. tehtävien olennainen laiminlyönti tai osaamattomuus tmv. Toinen poikkeus on kuluttajat jolloin ehtoa ei sovelleta.

3.2.6

Konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua hänen suorittamansa tehtävän perusteella suunniteltavan kohteen vastaanottamisesta. Jos suunniteltavaa kohdetta ei ole, konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua tilaajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta. Mikäli suunnitelmaa ei välittömästi toteuteta, tai tilaaja keskeyttää suunnitellun kohteen rakentamisen, vastuu on voimassa enintään viisi (5) vuotta tilaajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.

Konsultti vastaa kuitenkin edellisessä kappaleessa mainitun ajan jälkeenkin sellaisista vioista ja puutteista, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen konsultin tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita ennen edellä mainitun vastuuajan päättymistä.

Tästäkin vastuusta konsultti on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut kohteen vastaanottamisesta tai muussa tapauksessa toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.

Selitys:

Konsultin vastuuta on rajoitettu myös kahteen vuoteen tehtävien päättymisestä. Poikkeuksena on jälleen kuluttajat ja törkeät laiminlyönnit, jolloin vastuu pitenee 10 vuoteen. Yli sen ei vastuuta ole paitsi eräissä henkilö- ja ympäristövahingoissa.


3.2.10
Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viipymättä ja viimeistään
yhden vuoden kuluessa siitä lukien, kun on ilmennyt,että virhe on konsultin tekemä uhalla, että tilaaja
menettää oikeutensa korvaukseen. Lopullinen korvausvaatimus on esitettävä kirjallisena yhden
vuoden kuluessa kohdassa 3.2.6 mainitun konsultin vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa
tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen.

Selitys:

Tilaajalle asetetaan velvollisuus reklamoida virheestä viimeistään 1v kuluessa jonka jälkeen virheeseen ei voida vedota. Ei koske kuluttajia.