Kph peruskorjaus ja kuluttajansuojalain pienet urakat KSL 8 luku vai isot KSL 9 luku?

Kuluttajansuojalaissa (KSL) suojataan kuluttajaa. Elinkeinonharjoittaja ei voi vedota sellaiseen sopimuksen ehtoon, jossa kuluttajan asemaa heikennetään. Tämä koskee mm. virhettä, takuuta, vahingonkorvauksen rajoittamista, reklamointia jne. Sopimuksessa voidaan kuitenkin sopia poikkeavasta laatutasosta tai työsuorituksen hyväksymismenettelystä. Viranomaisten hyväksymiä yleisiä ehtoja REYS-8 ja RYS-8 (linkki: https://www.rakennusriidat.fi/pienet-remontit ) tulisi käyttää kuluttajaurakoissa.

Kuluttajansuojalain 8 luku koskee vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajalle ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. Jos kyseessä on taloudelliselta merkitykseltään huomattava asuinhuoneiston peruskorjaus- tai parannus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen sovelletaan kuitenkin kuluttajansuojalain 9 lukua.

Kyseessä olevassa tapauksessa urakkahinta on melko huomattava. Ottaen huomioon, että korjaustyö kuitenkin kohdistuu ainoastaan huoneiston saunaan ja kylpyhuoneeseen, hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole kysymys niin huomattavasta korjausurakasta, että kuluttajansuojalain 9 luvun säännökset tulisivat sovellettaviksi. Näin ollen Dxxxn ja yhtiön väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalain 8 lukua.

Alla olevassa riidassa on esillä tyypillisesti kuluttajaurakkaan liittyvät kysymykset, joissa näyttötaakka ratkaisee lopputuloksen
1.Mitä on sovittu sisältyvä urakkaan ja onko erikseen sovittu lisätöistä - urakoitsijalla on tässä näyttötaakkaa
2.Valmistumisaika - kuluttajalla näyttötaakka
3.Laatutaso - jos poikkeaa normaalista alemmas tavallisesti elinkeinonharjoittaja ja ylös kuluttaja
4.Hyväksymiset - näyttötaakka urakoitsija
5.Jos tuntityöurakka - urakoitsijalla näyttötaakka tehdyistä tunneista

Urakoitsijan vaatimukset hylättiin pääsosin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa ja urakoitsija velvoitettiin korvaamaan n. 19.000 euroa kuluttajan oikeudenkäyntikuluja.


Helsingin hovioikeus Tuomio

Antamispäivä 4.3.2016

Nro 379

Diaarinumero S 15/261

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Espoon käräjäoikeus 17.11.2014 nro 19045 (liitteenä)

Asia Urakkasopimuksen suoritusrikkomus


Valittaja Rakennusliike H. Vaxxx Oy

Vastapuoli G. Dxxx


Asian käsittely hovioikeudessa


Hovioikeus on 20.11.2015 hylännyt Dxxxn editiovaatimuksen.

Hovioikeus on 20.11.2015 tehnyt päätöksen pääkäsittelystä, joka on määrätty pidettäväksi 15-17.12.2015. Rakennusliike H. Vaxxx Oy on 26.11.2015 peruuttanut pääkäsittelyä koskevan pyyntönsä. Hovioikeus on 26.11.2015 todettuaan, että pääkäsittelyn toimittaminen asiassa ei ole tarpeellista, peruuttanut pidettäväksi määrätyn pääkäsittelyn.

Valitus

Rakennusliike H. Vaxxx Oy on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä on hyväksytty Dxxxn vaatimukset ja että yhtiö vapautetaan kaikesta korvausvastuusta. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Dxxx velvoitetaan suorittamaan laskujen 763, 794 ja 795 osalta yhteensä 770,74 euroa siten, että jokaisesta laskusta tuli maksaa 259,91 euroa viivästyskorkoineen, laskun 1540 osalta 6.884,48 euroa viivästyskorkoineen ja että Dxxx velvoitetaan korvaamaan yhtiön valituskulut 2.250 eurolla korkoineen.

Asiaan ei tullut soveltaa pelkästään kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalaissa ei ollut virhekriteerien osalta vastaavia määräyksiä, kuin mitä urakkasopimuksessa mainituissa asiakirjoissa 1-4 oli, eikä kuluttajansuojalakia sellaisenaan tullut soveltaa rakennustyön laadun arvioimiseen. Työn lopputulosta ei ollut arvioitu urakkasopimuksessa mainittujen asiakirjojen perusteella. Dxxx ei ollut nimennyt näitä asiakirjoja todisteeksi, joten asiassa ei ollut osoitettu, että työn lopputulos olisi poikennut sovitusta.

Dxxx oli hyväksynyt työn lopputuloksen elo-syyskuussa 2011 ja hän oli hyväksynyt sen uudestaan 30.10.2012. Työn viivästyminen oli johtunut Dxxxsta riippuvasta syystä ja yhtiöllä olisi ollut oikeus saada suoritusaikaan kohtuullinen pidennys.

Dxxxn esittämä arvio korjauskustannuksista ja korjausten tarpeellisuudesta oli ollut virheellinen.

Vastaus

G. Dxxx on vaatinut, että Rakennusliike H.Vaxxx Oy:n valitus hylätään ja yhtiö velvoitetaan korvaamaan hänen vastauskulunsa 3.601,79 eurolla korkoineen.

Yhtiön väitettä kuluttajansuojalain soveltumattomuudesta ei tullut ottaa tutkittavaksi vasta hovioikeudessa esitettynä. Kuluttajansuojalaki oli pakottavaa lainsäädäntöä, eikä elinkeinonharjoittaja voinut käyttämillään vakiosopimusehdoilla rajoittaa kuluttajan oikeuksia vedota kuluttajansuojalain virhesäännöksiin.

Dxxx oli näyttänyt toteen kohteessa olevat, käräjäoikeuden tuomiossa todetut, virheet sekä hinnanalennuksen ja korvattavan vahingon määrän.

Yhtiö ei ollut esittänyt hyväksyttävää syytä lopputarkastuksessa sovittujen korjausten viivästymiselle. Sen esittämät syyt viivästykselle ajoittuivat aikaan ennen lopputarkastusta, kun asiassa oli vaadittu korvausta vasta lopputarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamisen viivästymisestä.

Osapuolet olivat jo syyskuussa 2011 tehneet sitovan ja lopullisen sopimuksen laskujen 763, 794 ja 795 osalta ja Dxxx oli täyttänyt oman osuutensa sopimuksesta maksamalla sovitun velan määrän. Laskun 1540 osalta yhtiö ei ollut näyttänyt, että laskussa mainitut työt olisi sovittu tehtäväksi erikseen laskutettavina lisätöinä.

Dxxx ei ollut missään vaiheessa hyväksynyt työn lopputulosta tai luopunut oikeudestaan esittää työn lopputulokseen liittyviä vaatimuksia.

Hovioikeuden ratkaisu

Sovellettava laki

Kuluttajansuojalain 8 luku koskee vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajalle ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. Jos kyseessä on taloudelliselta merkitykseltään huomattava asuinhuoneiston peruskorjaus- tai parannus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen sovelletaan kuitenkin kuluttajansuojalian 9 lukua.

Kyseessä olevassa tapauksessa urakkahinta on melko huomattava. Ottaen huomioon, että korjaustyö kuitenkin kohdistuu ainoastaan huoneiston saunaan ja kylpyhuoneeseen, hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole kysymys niin huomattavasta korjausurakasta, että kuluttajansuojalain 9 luvun säännökset tulisivat sovellettaviksi. Näin ollen Dxxxn ja yhtiön väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalain 8 lukua.

Yhtiö on valituksessaan katsonut, että kuluttajansuojalain määräykset palveluksen virheestä eivät koske rakennustyön laatua, josta on sovittu pienurakkasopimuksessa ja sen liitteissä. Hovioikeus toteaa, että yhtiön tekemä väite koskee kuluttajansuojanlain tulkintaa, jolloin yhtiö voi oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n estämättä vedota tähän vielä hovioikeudessa.

Palveluksen virhe

Kuluttajansuojalain 8 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa mainitun luvun säännöksistä tilaajan vahingoksi, on mitätön. Siten elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisellä sopimuksella ei voida rajoittaa kuluttajan oikeutta vedota kuluttajansuojalain virhesäännöksiin.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä edellä on todettu, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Dxxx ei ole vedonnut osapuolten välisen urakkasopimuksen liitteisiin. Tähän ei ole ollut edes tarvetta, koska urakkasopimuksessa ei ole tarkemmin määritelty urakan toteuttamiseen liittyvistä esteettisistä kysymyksistä kuten pintamateriaalien laadusta ja väristä. Näin ollen suorituksen lopputulosta arvioidaan sillä perusteella, onko lopputulos vastannut sitä, mitä kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palvelukselta edellytetään.

Yhtiön mukaan Dxxx oli hyväksynyt urakkatyön lopputuloksen viimeistään 30.10.2012. Yhtiö on tältä osin viitannut kirjallisiksi todisteiksi nimettyihin Dxxxn avustajan lähettämiin sähköpostiviesteihin 2. ja 30.10.2012. Dxxx on kiistänyt hyväksyneensä työn lopputulosta. Viestien merkityksestä ei ole esitetty muuta näyttöä. Hovioikeus toteaa, että kyseisistä viesteistä ei ole pääteltävissä, että Dxxx olisi hyväksynyt yhtiön suorittaman työn lopputuloksen kokonaisuudessaan. Sähköpostiviestistä 30.10.2012 ilmenee, että vielä tämän jälkeen on ollut tarkoitus tehdä korjauksia, mistä voidaan päätellä, että Dxxxn tarkoitus ei ole ollut luopua oikeudestaan esittää vaatimuksia koskien yhtiön työsuorituksessa olleita virheitä. Viestien sisältö huomioon ottaen yhtiö ei siten ole näyttänyt, että Dxxx olisi hyväksynyt urakkatyön lopputuloksen.

Näillä lisäperusteilla hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen.

Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan, jos alemman tuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut ylemmässä tuomioistuimessa on määrättävä sen mukaisesti, mitä muutoksenhakumenettelyssä on tapahtunut ja onko asianosainen voittanut vai hävinnyt muutoksenhaun.

Yhtiön on hävinnyt muutoksenhaun kokonaan. Dxxxn vaatimat vastauskulut ovat määrältään kohtuulliset asian laatuun ja laajuuteen nähden. Yhtiö on siten velvoitettava korvaamaan Dxxxlle tämän vaatima määrä.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Rakennusliike H. Vaxxx Oy velvoitetaan suorittamaan G. Dxxxlle korvaukseksi vastauskuluista 3.601,79 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antopäivästä lukien.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 3.5.2016.

Helsingin hovioikeuden puolesta:

Asian ovat ratkaisseet:

hovioikeudenneuvos J. Kxxx
määräaikainen hovioikeudenneuvos P. Sxxx
määräaikainen hovioikeudenneuvos A. Txxx

Esittelijä: viskaali J. Axxx-Txxx

Ratkaisu on yksimielinen.


ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS
2.9 osasto

Käräjätuomari J. Lxxx

TUOMIO 14/19045


17.11.2014 L 13/7433

Kantaja Dxxx, G

Vastaaja Rakennusliike H. Vaxxx Oy

Asia Urakkasopimuksen suoritusrikkomus ym.

Vireille 20.5.2013

RIIDATTOMAT TAUSTATIEDOT

G. Dxxx tilaajana ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy urakoitsijana ovat tehneet 31.3.2011 pienurakkasopimuksen koskien Dxxxn xxx osoitteessa Txxxtie 6 sijaitsevan huoneiston vesijohtojen uusintaa sekä 4.4.2011 pienurakkasopimuksen koskien saman huoneiston saunaremonttia. Sopimusten mukainen töiden valmistumisajankohta on ollut 10.6.2011. Ensimmäisen sopimuksen mukainen arvonlisäverollinen urakkahinta on ollut 13.700 euroa ja jälkimmäisen sopimuksen mukainen arvonlisäverollinen urakkahinta on ollut 20.073,60 euroa. Urakkahinnat on tullut maksaa maksuerätaulukkojen mukaan siten, että viimeiset erät on tullut maksaa kun kaikki urakkaan kuuluvat työt on tehty ja tilaaja on ne vastaanottotarkastuksessa hyväksynyt.

Asiassa tulee sovellettavaksi kuluttajansuojalaki.

ASIANNOSAISTEN KANNANOTOT

Dxxx

Vaatimukset

Dxxx on vaatinut, että
1. Rakennusliike H. Vaxxx Oy velvoitetaan suorittamaan sauna/kylpyhuoneremonttia koskevaan sopimukseen perustuvaa korvausta urakan ja/tai lisätöiden viivästyksestä 816 euroa korkolain mukaisine laillisine viivästyskorkoineen 19.5.2013 lukien.
2. Rakennusliike H. Vaxxx Oy velvoitetaan suorittamaan
a. ensisijaisesti hinnanalennuksena 3.909 euroa korkolain mukaisine tuottokorkoineen 4.9.2011 lukien, tai
b. toissijaisesti vahingonkorvauksena 3.909 euroa korkolain mukaisine laillisine viivästyskorkoineen 19.5.2013 lukien.
3. Rakennusliike H. Vaxxx Oy velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvauksena 4.499,82 euroa korkolain mukaisine laillisine viivästyskorkoineen 19.5.2013 lukien.
4. Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n vaatimukset hylätään.
5. Rakennusliike H. Vaxxx Oy velvoitetaan korvamaan oikeudenkäyntikulut 22.505,81 eurolla laillisine korkoineen.

Perusteet

Vaatimus 1

Sopimuksen mukaista sauna/kylpyhuone remonttia ei ole Rakennusliike H. Vaxxx Oy:stä johtuen tehty sovitussa aikataulussa. Remonttia ei ole vieläkään tehty loppuun, eli työt on kyllä tehty mutta niissä on jäljempänä todetut virheet. Lopputarkastukset on pidetty vasta 11.1. ja 17.1.2012, jolloin remontin valmistumismääräajaksi on sovittu 15.2.2012. Viimeisen korjausyrityksen ja remontin loppuunsaattamiskäyntikerran Rakennusliike H. Vaxxx Oy on tehnyt joulukuussa 2012. Remontin viivästyminen määräpäivästä 15.2.2012 on siten ollut täysin kohtuutonta. Töiden valmistumisen viivästyminen määräajasta 15.2.2012 ei ole johtunut Dxxxsta.

Sinänsä pitää paikkansa, että saunan lasiseinän ja kahden lasioven asentaminen ei ole kuulunut urakkaan.

Vaadittu korvaus määrällisesti on urakkasopimuksessa määrätyn viivästyssakon suuruinen. Viivästyskorkoa määrälle on suoritettava 30 päivän kuluttua korvausvaatimuksen esittämisestä.

Vaatimus 2

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n suoritus ei vastaa tulokseltaan sitä mitä on sovittu tai mitä Dxxx on voinut kohtuudella odottaa ammattitaitoiselta ja huolelliselta sauna/kylpyhuoneremontin tekijältä. Virheitä on ensimmäisen kerran todettu tammikuussa 2012 pidetyssä lopputarkastuksessa, minkä jälkeenkin Dxxx on useita kertoja reklamoinut Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle puutteista ja virheistä. Dxxx ei ole missään vaiheessa ollut tyytyväinen urakan lopputulokseen tai hyväksynyt kaikkien puutteiden/virheiden korjausjälkeä.

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n korjausyritysten jälkeenkin kohteessa on virheinä se, että
- saumauslaastitahroja on jäänyt poistamatta runsaasti.
- saumoissa on saumauslaastinystermiä ja huolimattomasti viimeisteltyjä kohtia.
- laatoituksen yhteyteen on asennettu kattolistoja vaihtelevin tavoin.
- laatoituksessa on auki jääneitä seinä/lattiarajasaumoja.

- saumauslaastia on jäänyt lattialaattapintaan.
- klinkkerilaatoituksen ja luonnonkivimosaiikkilaatoituksen saumaväri on epätasaista.
- klinkkerilaatoituksessa on keskellä kävelyaluetta häiritseväksi hammastukseksi katsottava laatta.
- kohteessa on irronneita laattoja.
- laattoja on asetettu niin että laatan epätasainen leikkauspinta on jäänyt näkyviin.
- löylyhuoneen kahden penkin jalat on epäasiallisesti asennettu, minkä vuoksi penkit keikahtavat helposti.
- allastason hana on asennettua ainoastaan laattojen varaan, mikä tekee hanasta epävakaan.
- neljästä ilmanvaihtoventtiilistä puuttuu asianmukaiset kiinnityskehykset.

Edellä todetut virheet, joihin tässä asiassa vedotaan, ilmenevät kolmea viimeistä virhettä lukuunottamatta yksityiskohtaisesti tavarantarkastuskertomuksesta liitteineen.

Sauna/kylpyhuoneremontissa on käytetty Dxxxn hankkimia laadukkaita ja arvokkaita materiaaleja, ja Dxxxlla on ollut oikeus kohtuuden mukaan odottaa, että myös tehtävä työ laadullisesti on virheetöntä. Dxxxn hankkimat vastaajan käytössä olleet materiaalit ovat olleet asianmukaisia.

Koska Rakennusliike H. Vaxxx Oy ei ole korjannut virheitä, vaikka sille on lukuisia kertoja tarjottu siihen mahdollisuus, Dxxxlla on kuluttajansuojalain mukaisesti oikeus virheiden korjauskustannusta vastaavan suuruiseen hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Kysymys ei ole yksinomaan kosmeettisista virheistä, mutta kosmeettisetkin virheet ovat virheitä, joiden perusteella on oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Hinnanalennukselle tuottokorko on määrättävä urakkahinnan viimeisen erän maksamisesta. Vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa on suoritettava 30 päivän kuluttua korvausvaatimuksen esittämisestä.

Vaatimus 3

Dxxx on Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n laiminlyöntien ja virheiden vuoksi kärsinyt korvattavaa vahinkoa kun
- Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n aliurakoitsijana putkitöissä käyttämä TNT Putki Oy on asentanut kylpyhuoneeseen viallisen hanan. Virheen selvittämiseksi ja korjaamiseksi on jouduttu poistamaan ja sitten asentamaan uudelleen kylpyhuoneen lasiseinä. Tästä on aiheutunut Lasipojat Oy:n laskun 831,44 euron suuruinen vahinko.
- Dxxx on keväällä 2012 joutunut kääntymään avustajan puoleen saadakseen korjauksia tehdyksi. Selvittelykuluina tästä on aiheutunut asianajotoimiston laskun 2.507,73 euron suuruinen vahinko.
- Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n korjausyritysten jälkeenkin jääneiden virheiden selvittämiseksi Dxxx on hankkinut tavarantarkastajan lausunnon. Tästä on aiheutunut tavarantarkastuskertomuksen hinnan 740,65 euron suuruinen vahinko.
- Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n apukeittiössä töiden suojauksessa tapahtuneen seinien ja katon maalipinnan vaurioitumisen vuoksi Dxxx on joutunut itse puhdistamaan ja korjaamaan seinät ja katot sekä maalaamaan ne uudelleen. Korvattavan oman työn arvo 420 euroa perustuu 35 tunnin työmäärään ja 12 euron suuruiseen tuntikorvaukseen.

Vaatimus 4 (Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n vaatimus 1)

Laskuja 763, 794 ja 795 Rakennusliike H. Vaxxx Oy on perinyt Dxxxlta vuonna 2011 perintäyhtiön kautta. Tuolloin asiassa on päästy sovintoon, ja Dxxx on maksanut sovintosopimussummana 4.9.2011 5.783,05 euroa. Mitään saatavaa ei Rakennusliike H. Vaxxx Oy:llä siten laskuista enää voi olla. Dxxx ei ole menetellyt mitenkään sovintosopimuksen vastaisesti. Missään vaiheessa ei ole sovittu, että Dxxx olisi lopullisesti tyytyväinen ja etukäteen luopuisi esittämästä vaatimuksia Rakennusliike H. Vaxxx Oy:tä kohtaan remontin lopputuloksesta tai aiheutuneista vahingoista. Sopimuksessa on sovittu vain siitä kuinka paljon Dxxxn on kyseisistä laskuista suoritettava. Sovintosopimus on tehty ennen tammikuussa 2012 tapahtunutta lopputarkastusta. Vaatimuksista etukäteen luopuminen tai sellaiseen vetoaminen olisi kuluttajansuojalain vastaista. Laskun 763 osalta on jälkikäteen käynyt vielä ilmi, että neljästä ilmanvaihtoventtiilistä puuttuu asianmukaiset kiinnityskehykset.

Laskua 1123 on selvitetty vuonna 2012 perintäyhtiön kanssa. Dxxxn toimitettua selvitystä perintäyhtiölle asiasta ei sen jälkeen ole kuulunut enää mitään. Dxxx on reklamoinut laskusta myös suoraan Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle. Kun Rakennusliike H. Vaxxx Oy ei ole jatkanut perintätoimenpiteitä ja sen suorituksessa on ollut niin paljon puutteita Dxxx on perustellusti katsonut, ettei yhtiö vaadi mitään kyseisen laskun osalta. Laskua ei Dxxx ole maksanut, koska laskussa velottu vesiputken eristys on tehty huonosti.

Laskun 1540 osalta Dxxx on reklamoinut laskun saatuaan, mutta mitään selvitystä ei Rakennusliike H. Vaxxx Oy:ltä ole tullut. Dxxx on lukuisia kertoja pyytänyt selvitystä laskusta. Yksilöimättömään laskuun on mahdotonta ottaa yksilöidysti kantaa. Kysymys on Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n omien virheiden korjaamisesta ja jo lopputarkastuksessa urakkaan kuuluvaksi todetuista töistä, eikä mistään lisätöistä, ja lasku on siten perusteeton. Tuntilistoja ei ole aiemmin Dxxxlle esitetty hyväksyttäväksi, vaan ne ovat tuleet vasta kun ne on toimitettu käräjäoikeudelle maaliskuussa 2014, eikä Dxxx ole tuntilistoja missään vaiheessa hyväksynyt. Tuntilistoista ei käy ilmi milloin ilmoitetut tunnit olisi tehty, eikä Dxxx pysty tarkistamaan tunteja. Tuntilistoihin on tehty muutoksia ja lisäysiä. Tuntien määrä tuntilistoissa on kohtuuttoman suuri. Dxxx ei siten tuntilistoja hyväksy. Joka tapauksessa viivästyskorko mahdolliselle maksettavalle määrälle voi alkaa kulua vasta kun laskun peruste on selvitetty.

Oikeudenkäyntikulut

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on asian laatu ja taloudellinen intressi huomioon ottaen määrällisesti 10.000 euroa ylittävältä osalta liiallinen. Sinänsä vaatimuksen perustana oleva avustajan tuntiveloitus on hyväksyttävä.

Muuta

Dxxxn on voitava käyttää tässä asiassa Rakennusliike H. Vaxxx Oy:ltä olevaa saatavaansa kuittaukseen.

Rakennusliike H. Vaxxx Oy

Vaatimukset

Rakennusliike H. Vaxxx Oy vaatinut, että
1. Dxxx velvoitetaan suorittamaan
- laskujen 763, 794 ja 795 osalta yhteensä 770,74 euroa siten että jokaisesta laskusta tulee maksaa 256,91 euroa laillisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien.
- laskun 1123 osalta 531,26 euroa 11 prosentin viivästyskorkoineen 6.3.2012 lukien.
- laskun 1540 osalta 6.884,48 euroa 11 prosentin viivästyskorkoineen 27.2.2013 lukien.
2. Dxxxn vaatimukset hylätään.
3. Dxxx velvoitetaan korvamaan oikeudenkäyntikulut 26.561,50 eurolla laillisine korkoineen.

Perusteet

Vaatimus 1

Dxxx on jättänyt sovitut ja tilatut työsuoritteet ja materiaalit maksamatta.

Laskun 763 perustana on vikavirtasuojien asentaminen ja ilmanvaihtoputken asentaminen tilaustyönä. Laskun 794 perustana on työntekijän 18,5 tunnin työsuorite hinnaltaan 32 euroa tunti, ajokilometrit ja materiaali sekä H. Vaxxxn suorittama työ. Laskun 795 perustana on urakkasopimuksen 4.4.2011 mukainen maksuerä 4, josta Dxxx on jättänyt puolet maksamatta. Laskun 1123 perustana on sovittu 32 tuntia kestänyt lämpimän vesiputken lisäeristystyö ullakolla hinnaltaan 32 euroa tunti, mikä työ on siis ollut kokonaan lisätyötä. Laskun 1540 perustana ovat saunan ja pesuhuoneen muutos- eli lisätyöt siltä osin, kun työsuoritukset eivät ole kuuluneet alkuperäiseen urakkasopimukseen, eli kaikki laskun työt ovat olleet lisätöitä. Lasku perustuu tehtyihin tunteihin työntekijäkohtaisesti. Työntekijät ovat saaneet palkan näiden tuntien mukaisesti. Laskuista 763, 794 ja 795 Dxxx on kyllä maksanut 4.9.2011 tehdyn sopimuksen perusteella 5.783,05 euron suuruisen suorituksen, ja tuolloin on sovittu, että kaikki mahdolliset riitaisuudet laskuista ja tehdyistä töistä osapuolten välillä loppuvat. Kun nyt kuitenkin riitaisuudet ovat myöhemmin uudelleen alkaneet ei ole olemassa mitään sopimusta, joka estäisi Rakennusliike H. Vaxxx Oy:tä vaatimasta laskujen mukaisia suorituksia kokonaisuudessaan.

Laskuja on maksettu niin, että niistä maksamatta oleva yhteinen velkapääoman määrä on 770,74 euroa. Sopimuksen perusteella maksettu summa on ollut kokonaissumma kyseisistä kolmesta laskusta, eikä sitä miten maksettu summa jakautuu laskuttain tai työtehtävittäin pysty selvittämään, ja siksi maksamatta oleva määrä on jaettava tasan kullekin laskulle

Vaatimus 2 (Dxxxn vaatimukset 1 - 3) Dxxxn vaatimus 1

Alunperin urakoiden on pitänyt valmistua kesäkuussa 2011, mutta Dxxx on jatkuvasti teetättänyt lisätöitä, muuttanut suunnitelmia sekä hylännyt jo aikaisemmin hyväksymiään tehtyjä töitä, minkä lisäksi Dxxxn vastuulla olleissa materiaalitoimituksissa on ollut virheitä ja viivästyksiä. Lisäksi Dxxx on pyrkinyt tekemään töitä ohi Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n verottomasti. Edellä todettujen yksinomaan Dxxxsta johtuvien syiden vuoksi Rakennusliike H. Vaxxx Oy:llä on ollut urakkasopimuksen ehdon mukaisesti oikeus siirtää valmistumisaikaa. Lisätöitä ovat olleet muun ohessa pesuhuoneen tasot ja suihkualueella oleva luonnonkivilaatoitus, ja materiaalitoimituksen virheitä ovat olleet muun ohessa saumausaineen värivirheet sekä laatoissa olleet halkeamat ja nystermät sekä Dxxxn hankkiman hanan viallisuus. Saunaremontti on valmistunut syyskuussa 2011 välittömästi Dxxxn vastuulle kuuluvan ja hänen hankkimansa saunan lasiseinän ja kahden lasioven asennuksen jälkeen, ja pesuhuone ja sauna sekä kylpytilat on voitu ottaa tuolloin heti käyttöön. Vastaanottotarkastus sekä putki- että saunaremontissa on tapahtunut yhtäaikaa samoin kuin lopputarkastus, joka on ollut tammi-helmikuussa 2012. Lopputarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu 15.2.2012. Myös viivästyskorkovaatimus on perusteeton.

Dxxxn vaatimukset 2a ja 2 b

Kylpyhuoneremontti on toteutunut sovitusti, eikä mitään väitettyjä virheitä
ole. Työn laatu sekä lopputulos vastaavat tavanomaista laatutasoa ja osin ylittävät sen. Dxxx on 30.10.2012 ollut itsekin tyytyväinen työn lopputulokseen, ja hän on myös työn aikana hyväksynyt töitä asteittain. Väitetyt virheet laatoitus- ja saumaustyössä ovat kosmeettisia ja esteettisiä, eikä niistä aiheudu haittaa eikä käyttöhyödyn menetystä.
Lattialaatat ovat rustiikkia ja siksi epätasaisia. Löylyhuoneen alaportaan penkin jalat eivät aiheuta kaatumis- tai muutakaan vaaraa. Kosmeettiset tai esteettiset virheet eivät ole edes sellaisia laatuvirheitä, joiden perusteella voisi saada hinnanalennusta tai vahingonkorvausta.

Dxxxn vaatimus 3

Dxxx on itse hankkinut erikoishanan, ja kun sitä asennettaessa testattiin hanassa ei havaittu mitään vikaa. Vasta useamman viikon kuluttua asentamisesta Dxxx on ilmoittanut, että hana on viallinen. Lasiseinän hankita ja asennus ovat kuuluneet Dxxxlle, ja Dxxx on itse tilannut Lasipojat Oy:n irroittamaan lasiseinän ammeen hanan vaihdon vuoksi. Rakennusliike H. Vaxxx Oy ei ole laskusta vastuussa.

Lainopillisesta avustamisesta jo ilmoitettu korvattavaksi vaadittu palkkio ja tavarantarkastajan kustannus ovat oikeudenkäyntikuluja ja selvittelykuluja, ja niille viivästyskorkokin tulee määrätä kuin oikeudenkäyntikuluille. Korvausvaatimus tältä osin on perusteeton mutta sinänsä määrällisesti hyväksyttävä, eikä Rakennusliike H. Vaxxx Oy epäile sitä etteikö Dxxx ole maksanut tavarantarkastajalle ja lainopilliselle avustajalle vaatimiaan määriä.

Dxxxn omasta työstä vaatima korvaus on paitsi perusteeton myös määrällisesti liiallinen. Määrällisesti hyväksyttävä oman työn määrä voi olla enintään 5 tuntia ja tuntiveloitus 12 euroa tunti.

Sinänsä se pitää paikkansa, että Rakennusliike H. Vaxxx Oy on vastuussa aliurakoitsijana käyttämänsä TNT Putki Oy:n toimenpiteistä.

Oikeudenkäyntikulut

Dxxxn oikeudenkäyntikuluvaatimus on asian laatu ja taloudellinen intressi huomioon ottaen määrällisesti 10.000 euroa ylittävältä osalta liiallinen. Sinänsä vaatimuksen perustana oleva avustajan tuntiveloitus on hyväksyttävä.

Muuta

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n on voitava tässä asiassa käyttää Dxxxlta olevaa saatavaansa kuittaukseen.

RATKAISTAVAT RIITAISET KYSYMYKSET

Dxxxn vaatimus 1
- Onko urakka viivästynyt Rakennusliike H. Vaino Oy:stä johtuen?
- Mikä on mahdollisen viivästyskorvauksen suuruus?

Dxxxn vaatimus 2
- Onko urakassa ollut Dxxxn hinnanalennuksen / vahingonkorvauksen perustaksi väittämät virheet, joista Rakennusliike H. Vaxxx Oy on vastuussa?
- Mikä on mahdollisen hinnanalennuksen / vahingonkorvauksen suuruus?

Dxxxn vaatimus 3
- Onko Dxxxlle aiheutunut sen väittämät vahingot, joista Rakennusliike
H. Vaxxx Oy on vastuussa?
- Mikä on mahdollisen vahingonkorvauksen suuruus?

Rakennusliike H. Vaxxxn Oy:n vaatimus 1
- Onko Dxxx velvollinen suorittamaan väitetyt laskusaatavat?

TODISTELU
Kirjalliset todisteet

Dxxx
D1. Urakkasopimus 31.3.2011 (vesijohtojen uusinta)
D2. Urakkasopimus 4.4.2011 (saunaremontti)
D3. Lopputarkastuspöytäkirja 11./17.1.2012
D4. Sähköpostiviestit vastaajalle 6.7.2012 ja 19.9.2012
D5. Tavarantarkastuskertomus nro 001/2013 liitteineen
D6. Arvio korjauskustannuksista 3.4.2013
D7. Lasipojat Oy:n lasku
D8. Asianajotoimisto P. S. Å. Oy:n lasku
D9. Lasku/tavarantarkastus
D10. Svea perinnän maksukehotus 25.8.2011
D11. Maksukuitti 4.9.2011
D12. Svea perinnän ilmoitus perintätoimenpiteiden lopettamisesta 29.8.2011
D13. Sähköposti 19.2.2013 / reklamaatio
D14. - D16. Ei todiste
D17. Dxxxn tekemä piirros kylpyhuoneesta
D18. Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n toimittamat tuntilistat (=R15.)
D19. Sähköposti 30.7.2011
D20. Sähköpostikirjeenvaihtoa 5/2011 liittyen laskuun 763 (vikavirtasuojat ja ilmanvaihto)
D21. Sähköpostikirjeenvaihtoa 6/2011 liittyen laskuun 794 (pesuhuoneen tasot)
D22. H. Vaxxxn sähköposti Svea perinnälle 29.8.2011
D23. Sähköpostikirjeenvaihtoa 4/2012 liittyen laskuun 1123
D24. Selvitys kylpyhuoneen tuuletusjärjestelmässä ilmenneistä puutteista

Rakennusliike H. Vaxxx Oy
R1. Pienurakkasopimus 31.3.2011
R2. Pienurakkasopimus 4.4.2011
R3. Putkiremontin ja rakennustöiden toimitusrajat 27.1.2011
R4. Tavarantarkastuskertomus nro 01/2013 (=D5.)
R5. Ei todiste
R6. Vastaajan asiamiehen kirje kantajan asiamiehelle 26.4.2013
R7. Vastaajan kirje kantajalle 14.6.2011
R8. Lasku 763, 9.5.2011
R9. Lasku 794, 14.6.2011
R10. Lasku 795, eräpäivä 14.6.2011
R11. Lasku 1123, 28.2.2012
R12. Lasku 1540, 13.2.2013
R13. Dxxxn avustajan sähköposti 30.10.2012
R14. Dxxxn avustajan sähköposti 2.10.2012
R15. Laskun 1540 tuntilistat
R16. Kuvat 41 kappaletta CD-levyllä

Henkilötodistelu

Dxxx
D1. Dxxx
D2. K. Vaxxx
D3. J. Lattt

Rakennusliike H. Vaxxx Oy
R1. H. Vaxxx
R2. T. Myttt
R3. K. Pöttt
R4. V. Skttt
R5. A. Rottt
R6. J. Jatttnen
R7. P. Lettt

Katselmus
Käräjäoikeus on toimittanut asiassa katselmuksen.

RATKAISU
Lopputulos / tuomiolauselma
1. Rakennusliike H. Vaxxx Oy velvoitetaan suorittamaan G. Dxxxlle
- korvauksena saunan ja kylpyhuoneen urakan viivästyksestä 816 euroa laillisine viivästyskorkoineen 19.5.2013 lukien.
- hinnanalennuksena saunan ja kylpyhuoneurakan virheiden johdosta 2.734 euroa korkolain mukaisine tuottokorkoineen 4.9.2011 lukien.
- vahingonkorvauksena tavarantarkastajan lausunnon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset 740,65 euroa laillisine viivästyskorkoineen 19.5.2013 lukien.
- korvauksena asianajan käytöstä ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kustannukset 2.570,73 euroa laillisine viivästyskokoineen 17.12.2014 lukien.
- korvauksena oikeudenkäyntikuluista 15.003,87 euroa laillisine viivästyskokoineen 17.12.2014 lukien.

2. Dxxx velvoitetaan suorittamaan Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle laskuun 1123 perustuva velka 531,26 euroa 11 prosentin viivästyskorkoineen 27.2.2013 lukien.

3. Dxxx ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy saavat käyttää niille kohdissa 1 ja 2 maksettavaksi tuomittuja saatavia niiden maksettavaksi kyseisissä kohdissa tuomittujen suoritusten kuittauksessa.

4. Dxxxn ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n vaatimukset hylätään enemmälti.

5. Laillinen viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.

Perustelut

Keskeinen selvitys

Asiakirjatodistelu

Keskeinen asiakirjatodistelu ilmenee jäljempänä johtopäätöksistä ja henkilötodistelusta.

Henkilötodistelu

Dxxx on kertonut, että hänellä on ammattitutkinto keskisuurten yritysten rahoitukseen liittyen eikä hänellä työnsä vuoksi tai muutoinkaan ole mitään kokemusta rakennusalalta.

Sauna/kylpyhuoneremontti oli viivästynyt sovitusta määräajasta eli kesäkuusta 2011 täysin, eikä edes lopputarkastuksessa mainittuna ajankohtana sovittuja korjauksia tehty, vaan vielä joulukuussa 2012 Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n ja TNT Putki Oy:n työtekijöitä oli käynyt paikalla tekemässä jotain. Dxxx ei ollut ennen vuoden 2012 loppua käyttänyt saunaa tai poreallasta, koska remontti oli ollut niin keskeneräinen. Dxxx oli hankkinut kaikki tarvikkeet ajoissa. Kertaakaan ei rakennusliikkeen puolelta ollut reklamoitu, että Dxxxn hankkimissa tavaroissa olisi jotain vikaa, ja ainoa tavarantoimitukseen liittyvä viivästys oli tapahtunut keväällä 2011, kun kylpyhuoneen lasiseinän toimitus oli viivästynyt noin 2 viikkoa sovitusta.

Kysymys oli ollut kokonaishintaurakasta. Missään vaiheessa ei ollut sovittu mistään lisätöistä tai tuntityöstä. Tehdyssä työssä on ollut virheitä, ja näitä virheitä on yritetty korjata osin tuloksetta lukuisia kertoja. Wc -istuinta ei ollut ollut laitettu keskelle vaan liian lähelle käsienpesuallasta. Altaan ja tasojen reunat on pitänyt olla alun perinkin pyöreitä. Pesualtaan reunoja oli sittemmin korjattu 3 kertaa, kylpyhuoneen laattasaumoja oli korjattu 3 kertaa sekä saunan penkkejä oli korjattu 2 kertaa. Saunan penkin malli oli ollut Dxxxn suunnittelema. Tällä hetkellä saunan penkit olivat kyllä piirustusten mukaiset, mutta kuitenkin kiikkerät ja vaaralliset. Missään vaiheessa Dxxx ei ollut ollut tyytyväinen remontin tulokseen.

Urakkaerää koskevasta laskusta 795 Dxxx ei ollut maksanut laskun saatuaan kuin puolet, koska hän oli ajatellut, että mikäli hän maksaa laskun kokonaan niin Rakennuslike H. Vaxxx Oy jättää työt tekemättä, kun yhtiöllä oli siihen mennessä jo rikkonut erilaisia suullisia sopimuksia. Sittemmin Dxxx oli maksanut laskuista 763, 764 ja 795 kokonaissumman, koska laskuja oli häneltä perintätoimiston kautta peritty eikä Dxxxlla ollut muuta vaihtoehtoa. Laskun 1123 osalta oli asunto-osakeyhtiössä tehty päätös, että kaikki osakkaat maksavat osuutensa putkien eristämisestä. Eristyslasku oli tullut kahdessa erässä maksettavaksi, ja Dxxx oli erehdyksessä jättänyt toisen eli laskun 1123 maksamatta. Dxxx oli reklamoinut kyseistä laskusta rakennusliikettä, eikä yhtiö ollut enää siihen laskuun palannut. Lasku 1540 oli tullut paljon jälkeenpäin täytenä yllätyksenä.

Mitään asennusohjetta siitä miten allashana tulisi kiinnittää ei Dxxx ollut kenellekään antanut. Ammehanan Dxxx oli tarkistanut heti tultuaan kesälomalta elokuussa 2011, ja se oli osoittautunut liian jäykäksi. Dxxx oli soittanut tavarantoimittajalle, josta henkilö oli käynyt vuonna 2012 toteamassa, että hana oli ollut jo toimitettaessa viallinen. Näin hanan asentaneen rakennusliikkeen tai sen vastuulla olevan putkiliikkeen oli pitänyt hanan viallisuus jo asennettaessa havaita. Ammehanan vaihtamisen vuoksia lasiseinä oli jouduttu poistamaan, ja tästä oli aiheutunut korvattavaksi vaadittu lisäkustannus.

Apukeittiön seinistä oli lähtenyt laasti, kun Rakennusliike H. Vaino Oy:n suojamuovit oli kiinnitetty teipillä niin tiukasti.

Mitään pimeää palkkaa ei Dxxx ollut kenellekään Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n työntekijöille tarjonnut.

Asianajotoimiston puoleen Dxxx oli joutunut kääntymään, kun lopputarkastuksen jälkeenkään Rakennusliike H. Vaxxx Oy ei ollut korjauksia tehnyt.

H. Vaxxx, jolla on 28 vuoden työkokemus rakennusalalta, on kertonut, että sauna/kylpyhuoneremontin valmistuminen oli viivästynyt ehkä noin 2 viikkoa siksi, että Dxxxn tilaama lasiseinä oli tullut vasta elokuussa 2011. Lisäksi valmistumista oli viivästyttänyt se, että Dxxx oli jatkuvasti tehnyt muutoksia suunnitelmiin. Remontti oli ollut valmis elokuussa 2011, jolloin kylpyhuone -ja saunatilat oli voinut ottaa täysin käyttöön. Se, että lopputarkastus oli pidetty vasta tammikuussa 2012 oli johtunut siitä, että tarkastus oli haluttu tehdä samaan aikaan kuin putkiremontissakin. Lopputarkastuksessa todetut korjaukset oli kaikki tehty. Korjausten tekemisen jälkeen oli yllätykseksi saatu Dxxxn asianajajalta kirje, ja myös sen mukaiset työt oli tehty.

Urakka oli tehty rakennesuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan. Kirjallisena todisteena D17 olevia piirroksia ei Vaxxx ollut koskaan ennen oikeudenkäyntiä nähnyt. Urakkasopimukseen kuulumattomia lisätöitä olivat olleet muun ohessa erillisen seinämallisen wc-istuimen asentaminen kun alunperin oli kysymyksessä ollut tavallinen seinään asennettava wc, wc-istuimen siirto, kahden tason tekeminen pesualtaan alle, erityinen jokikivilaatoitus lattiaan, saunajakkaran muutostyöt, lauteiden muutostyöt, uuden sähkösyötön vetäminen poreammeelle ja lisäkeskuksen rakentaminen sekä ilmanvaihdon rakentaminen suihkutilaan. Näistä ja muista lisätöistä oli sovittu aina suullisesti Dxxxn kanssa. Vaxxx oli lukuisia kertoja kehottanut Dxxxta tekemään tilaukset kirjallisesti sähköpostitse, mutta näin ei Dxxx ollut tehnyt.

Wc-istuimen ja sen vesisäiliökotelon muutoksessa kysymys oli ollut siitä, että sen jälkeen, kun erityinen wc:n laatoitettava vesisäiliö oli saatu valmiiksi Dxxx oli muuttanutkin suunnitelmaa, ja wc-istuinta oli pitänyt siirtää kohti allastasoa noin 1,5 senttimetriä. Wc:n vesisäiliön ja lattian rajaan oli pitänyt jättää laattasaumaan rako, jotta vesisäiliön mahdollisesti vuotaessa vesi pääsisi raosta ulos eikä aiheuttaisi vahinkoa.

Kesällä 2011 Dxxx oli jättänyt maksamatta kaiken kaikkiaan noin 8.000 euroa tehdystä työstä, ja tuolloin Rakennusliike H. Vaxxx Oy oli laittanut maksamatta olevat laskut perintään. Näistä laskuista 763, 794 ja 795 rakennusliike oli sitten tehnyt sopimuksen Dxxxn kanssa ehdolla, että tämän jälkeen ei enää mitään urakkaan liittyviä vaatimuksia tulla puolin tai toisin esittämään.

Lasku 1540 oli tehty vasta 13.2.2013 sen vuoksi, että tuolloin oli ilmennyt, että mitään sopimusta ei Dxxx noudata. Kaikki laskussa olevat työt olivat lisätyötä, ja perustuivat työntekijöiden todella tekemään työhön, josta heille oli myös maksettu palkka. Työtuntimäärät oli kerätty työntekijöiden 2 viikon välein täyttämistä tuntikorteista. Sitä koska työt tarkalleen oli tehty ei enää jälkeenpäin pysty sanomaan. Omat veloitettavat työt Vaxxxlla perustuivat siihen, että hän oli näiden töiden vuoksi 11 kertaa käynyt kohteessa ja lisäksi kerran hakenut kulmalistoja, kuhunkin käyntiin oli kulunut aikaa 2 tuntia ja matkaa 22 kilometriä lukuunottamatta tavaranhankintaa, jolloin kilometrejä oli kertynyt 18.

Lasku 1123 perustui vesiputkien eristystyöhön, joka jokaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan oli pitänyt suoraan maksaa
rakennusliikkeelle ja jonka suuruisen maksun myös kaikki muut paitsi Dxxx olivat maksaneet.

J. Lattt, joka on päätoimisesti tehnyt laatoitustyötä vuodesta 1984, on kertonut käyneensä Dxxxn kylpyhuoneeseen ja saunaan tutustumassa vuonna 2013 tehdessään Dxxxlle tarjouksen laatoituksessa olevien virheiden korjaamisesta sekä uudelleen pääkäsittelyä edeltävänä päivänä. Ensimmäisellä kerralla Latttlla oli ollut käytettävänään tavarantarkastajan kertomus.

Tavarantarkastuskertomuksessa todettu vastasi Latttn havaintoja. Merkittävimpiä virheitä kohteessa oli lattialaatoituksen saumauksen eriväristyys, jota oli kaikkialla paitsi jokikivilaatoituksen mutta myös varsinaisen lattialaatoituksen kohdalla. Erivärisyys joutui siitä, että saumoja oli paikattu eri värisellä saumausaineella. Lisäksi allastasojen laatoitukset oli huonon näköisesti tehty kun niitä oli yritetty ilmeisesti paikkailla. Ensimmäisellä kerralla Latttn käydessä paikalla ei jokikivilaatoituksen kohdalla ollut ilmennyt saumausaineen irtoamista, mikä oli ilmennyt siis myöhemmin käytäessä. Laatoituksessa oli ollut saumausainenystermiä ja saumausainetahroja, joiden poistaminen kuului laatoittajalle ja mikä työ piti tehdä jo laatoitusvaiheessa, koska kuivuneiden nystermien ja tahrojen poistaminen oli vaikeaa ja oli aina vaara, että tuolloin poistettaessa pinnat vaurioituisivat. Vähäisempiä virheitä olivat olleet seinälaattojen epätasaiset leikkauspinnat, kun seinälaatat olisi pitänyt laatoitettaessa kääntää niin että leikkauspinta ei tule näkyvälle paikalle.

Kylpyhuoneen lattia olit aivan hirveän näköinen ja aivan varmasti kaikkien normien vastainen. Sinänsä ei kysymys ollut rakenteellisesta virheestä siinä mielessä, että laatoituksen alla oli varmasti vesieristys asianmukaisesti. Syy virheisiin oli yksinomaan työssä eikä materiaalissa, joka materiaali ei ainakaan ollut kaikkein halvinta.

Lattt oli antanut kirjallisena todisteena D6. olevan korjauskustannuslaskelman virheiden korjaamisesta. Muuta vaihtoehtoa kuin poistaa jokikivet ja niiden betonisaumaus kokonaan varovasti ja vaihtaa kivet ei ollut. Varsinaisten lattialaattojen eli klinkkerilaattojen saumoista piti jyrsiä 2-3 mm ja täyttää saumaus epoksilla. Allastasojen ja wc-kotelon kohdalla laatoituksen joutui varmasti ainakin osittain purkamaan, kun laattojen reunalistat piti laittaa uudelleen ja reunalistat olivat sellaiset, että ne kiinnitettiin laattojen alle. Koko tasojen laatoituksen purkaminen ei ehkä olisi tarpeellista. Arvioitu korjauskustannus 2.734 euroa käsitti yhden miehen työn noin 1,5 -2 viikkoa ilman tarvikkeita. Laskuun kuului myös putkimiehen työt kun allashana jouduttaisiin irrottamaan työn yhteydessä. Varsin todennäköisesti kylpyhuoneen ja saunan lasiseinää ei tarvitsisi korjauksen vuoksi irroittaa, ja tuskin ammeen irrottaminenkaan tulisi tehtäväksi, vaan näkyvillä oleva osa laatoituksesta voitaisiin korjata ammetta siirtämättä.

J. Jatttnen, joka on työskennellyt LVI-alalla noin 20 vuotta, on kertonut, että hänen johtamansa yritys TNT Putki Oy oli asentanut Dxxxn kylpyhuoneeseen Dxxxn hankkimat ammehanan ja allashanan. Ammehanan toimivuuden asennuksen jälkeen Jatttnen oli käynyt itse tarkistamassa. Allashana oli asennuksen jälkeen ollut Dxxxn mielestä löysä, jolloin hanaa oli käyty kiristämässä. Allashana oli ollut laatoituksessa kiinni, ja Jatttnen sekä Vaxxx olivat hanan tukevuuden saavuttamiseksi ehdottaneet Dxxxlle levyn laittamista hanan alle, mitä Dxxx ei ollut kuitenkaan halunnut.

Wc-istuin oli ollut ollut seinämallinen, ja wc:n vesisäilö oli tullut laatoitetun seinän sisälle. Wc-istuinta varten oli viemäröinti tehty heti alkuvaiheessa siihen paikkaan, mihin istuin piirustusten ja seinään tehtyjen merkkien mukaan piti tehdä. Kun wc-istuin ja myös seinissä oleva istuimen vesisäiliö oli saatu valmiiksi istuinta oli siirretty muuta sentti. Tuossa vaiheessa siirron toteuttamiseksi H. Vaxxx oli joutunut myös purkamaan seinään. Jatttnen oli kaikessa työssä noudattanut Dxxxn toivomuksia ja ohjeita.

P. Lettt, jolla on kokemus suunnittelutöistä ja muista töistä rakennusalalla vuodesta 1980 ja joka on muun ohessa toiminut tavarantarkastajana 19 vuotta erikoisalanaan laatoitukset ja vedeneritys, on kertonut käyneensä tutustumassa Dxxxn kylpyhuoneeseen ja saunaan 10.9.2014 noin puolen tunnin ajan. Tuolloin paikalla olivat olleet Dxxx ja rakennusliikkeen edustajana T. Myttt. Letttllä oli ollut käytettävänään kohteesta laadittu tavarantarkastajan kertomus. Tavarantarkastuksen tehneen K. Vaxxxn Lettt tunsi pätevänä henkilönä. Kohteessa kysymys oli esteettisistä tai kosmeettisista virheistä, mitään tilan käyttöä estävää puutetta tai virhettä ei ollut väitettykään olevan. Mitään sopimuksia tai muitakaan asiakirjoja ei tavarantarkastuksessa tämän kaltaisten virheiden selvittämiseksi tarvinnut olla.

Pahimpia virheitä Letttn mukaan olivat olleet lattian luonnonkivilaatoituksen saumauslaastin kirjavuus ja saumauslaastin lohkeaminen sekä se että allastason kulmapalat ja reunapalat eivät olleet samassa linjassa. Muitakin virheitä oli ollut, eikä Letttllä ollut syytä epäillä tavarantarkastuksessa todettuja havaintoja. Lettt itse oli havainnut seinälaattoja asennetun virheellisesti niin että laatan leikattu reuna oli jäänyt näkyvälle paikalle sekä saumauslaastitöhryjä runsaasti.

Saumauslaastitöhryt pystyi erityisellä aineella kemiallisesti pehmentämään ja sitten mekaanisesti poistamaan. Letttn mukaan, mikäli suurimmat virheet korjattaisiin niin siihen menisi aikaa 2 päivää yhdeltä mieheltä, mutta tuolloin jäisi vielä korjattavaa. Lettt ei alkaisi laattasaumoja avaamaan, koska vaara oli, että alapuolella oleva vesieristys tuolloin vaurioituisi.

Mitään ehdottomia määräyksiä siitä miten kosmeettisia virheitä ja puutteita tulee arvioida ei ole mutta ohjeistuksen mukaan tarkastelu tuli tehdä 1,5 metrin päästä normaalissa eli paikalla olevassa valaistuksessa.

K. Vaxxx, joka on viimeiset noin 20 vuotta työskentelystään rakennusalalla toiminut erään laattayrityksen teknisenä asiantuntijana ja joka vuodesta 2009 alkaen on toiminut myös tavarantarkastajana erityspätevyytenään laatoitus ja vedeneristys, on kertonut tehneensä tavarantarkastuksen Dxxxn kylpyhuoneessa Dxxxn toimeksiannosta 25.2.2013. Paikalla olivat olleet tuolloin Dxxx, H. Vaxxx ja T. Myttt. Tavarantarkastuksessa Dxxx oli osoittanut virheinä pitämiään kohtia, ja K. Vaxxxn tehtävänä oli tarkastajana ollut sitten arvioida olivatko ne todella virheitä tai puutteita.

Kysymys oli ollut nimenomaan väitetyistä ulkonäöllisistä eli esteettisistä virheistä, eikä siksi mitään urakka-asiakirjoja K. Vaxxx ollut pitänyt tarpeellisina, kun mitään rakenteellisia vikoja ei ollut väitettykään olevan. Tavarantarkastus oli tehty silmämääräisellä arvioinnilla. Pintojen värien yhtenäisyyttä oli tarkasteltu 1,5 metrin korkeudelta, mikä vastasi voimassa ollut ohjeistusta, ja muutoin tarkastelu oli tapahtunut osittain myös lähempää. Laatutaso, johon havaintoja oli verrattu, oli ollut normaali tavanomainen laatutaso.

K. Vaxxx oli todennut lattian klinkkerilaatoituksen eli laattalaatoituksen sekä luonnonkivimosaiikkilaatoituksen eli jokikivilaatoituksen kohdalla saumausvärin olevan epätasainen. Lisäksi jokikivilaatoituksen kohdalla saumauslaastia oli lohjennut, jolloin siinä oli ollut pykällyksiä eli koloja. Saman sekoitetun erän saumauslaasti oli aina saman väristä, ja vaihtelu nyt johtui siitä, että päällesaumattaessa uusi erä oli sekoitettu eri tavalla kuin aikaisempi tai sitten siitä, että lattiaa oli pesty liikaa, jolloin saumauslaastin väripigmenttiaine oli kulunut ja laastin perusväri oli tullut esille. Lohkeamat saumauslaastissa johtuivat siitä, että pintakerros laastia oli ollut liian ohut.

K. Vaxxx oli todennut lukuisissa kohdissa laastinystermiä ja poistamatta jätettyjä saumauslaastitahroja. Laastinystermien ja tahrojen poistaminen kuului itse laatoitustyöhön ja jälkeenpäin laastin kovetuttua niiden poistaminen saattoi olla ongelmallista. Laattasaumoja oli myös viimeistely huolimattomasti ja ne olivat osin jääneet rosopintaisiksi. Nystermät, saumauslaastitahrat sekä rosoiset samat olivat selvä virhe ja ne aiheuttivat myös sen, että likaa kertyi näihin kohtiin helpommin ja siten virhe vaikutti myöskin laatoituksen käytettävyyteen. Laattojen saumat eivät olleet kaikissa kohdissa samassa linjassa, ja joissakin kohdissa katossa laatta ei ollut suorassa, jolloin laatan ja kattolistan väliin oli jäänyt rako. Yhdessä kohdassa keskellä kävelyaluetta oli ollut häiritseväksi hammastukseksi katsottava kahden laatan välinen korkeusero. Seinän laatoituksessa oli laatan leikattu pinta jätetty ruman näköisesti näkyvälle paikalle, kun se olisi pitänyt kääntää vähemmän näkyvään paikkaan. K. Vaxxx on tavarantarkastuskertomukseen ottanut havaitsemistaan virheistä kuvat. K. Vaxxxn mukaan virheiden ja puutteellisuuksien määrä kysymyksessä olevassa Dxxxn kylpyhuoneessa oli ollut tilan kokoon nähden huomattava eikä lopputulos ollut vastannut sitä mitä ammattitaitoiselta laatoitustyöltä voidaan vaatia, kun lähtökohtana on tavanomainen työn laatutaso. Kaikki havaitut virheet ja puutteet olivat olleet työn tekemisestä johtuneita virheitä.

Lattian virheiden korjaustapana K. Vaxxx on pitänyt saumausehostusta epävarmana, koska ehostus kuluu, ja päällesaumausta epävarmana, koska näin ei ehkä saada riittävä tartuntaa saumausaineelle. Päällelaatoitus korjaustapana on käytännössä mahdoton luonnonkivilaatoituksen vuoksi. Saumojen auki jyrsiminen ja uudelleensaumaus on klinkkerilaatoituksen osalta teknisesti tehtävissä mutta luonnonkivilaatoituksen kohdalla tämä työtapa on haasteellisempi.

T. Myttti, joka on työskennellyt rakennusalalla vuosikymmeniä pääasiassa ikkuna- ja ovirakennustarvikepuolella ja viimeiset noin 4 vuotta Rakennusliike H. Vaxxx Oy:ssä projektipäällikkönä tehtävänään ikkuna- ja parvekeovien myynti ja korjaukset ennen kaikkea saneerauskohteissa, on kertonut olleensa mukana, kun Dxxxn kylpyhuoneessa oli pidetty tavarantarkastus. Itse kohteen työn tekemisen kanssa Myttti ei ollut ollut tekemisissä.

Tavarantarkastustilaisuus oli ollut lähinnä naurettava tilaisuus, kun siinä oli käyty läpi Dxxxn etukäteen laatimaa listaa väitetyistä vioista jopa konttaamalla lattialla. Kaikki väitetyt viat olivat olleet aivan epäolennaisia. Ainoa virhe oli ollut yhden laatan hammastaminen, mikä oli helppo korjata korjauksen maksaessa ehkä 400 euroa. Tavarantarkastuksessa oli tekemällä tehden etsitty vikoja. Jos vedeneritys oli kunnossa, ei mitään korjauksia pitäisi alkaa tekemään.

V. Skttt, joka on 11 vuotta toiminut puuseppänä ja työskennellyt viimeiset noin 3 vuotta Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n palveluksessa tehden ennen kaikkea ikkunavaihtoja ja betonityötä, on kertonut, että hän oli työskennellyt Dxxxn kohteessa 21.10.- 24.10.2011 eli 30 tuntia ja siis noin 3,5 päivää. Skttt oli tehnyt kaikki hänen tekemikseen laskussa 1540 merkityt työt. Korjaustyönä oli pitänyt tehdä tasojen terävien kulmien leikkaus ja pyöristys sekä kulmapalojen asennus, minkä korjaustyön Skttt oli tehnyt yhden kerran. Työtehtävät Sktttlle oli antanut H. Vaxxx. Sktttn mielestä mitään tarvetta korjaukseen ei ollut alunperinkään. Dxxx oli käynyt paikalla, eikä Dxxx ollut sen enempää kommentoinut työtä, mutta hän ei ollut myöskään reklamoinut työn laadusta. Dxxx oli kysellyt Sktttn halukkuutta myöhemmin keväällä tai kesällä toteuttavaan keittiöremonttiin. Mitään tarkempaa ei uuden työn maksamiseen liittyen ollut sovittu, mutta Sktttlle oli jäänyt käsitys, että kysymys olisi ollut pimeästä palkan maksusta.

K. Pöttt, joka on viimeiset 3 vuotta tehnyt rakennusalalla betonilattioita ja ollut Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n palveluksessa syyskuusta 2010 huhti-toukokuuhun 2012, on kertonut, että hän oli työskennellyt Dxxxn kylpyhuoneessa ja saunatilassa tehden käytännössä kaikki muut työt paitsi lauteet alusta loppuun. Pöttt oli tehnyt kaikki lattiavalut, vesieristykset ja laatoitukset kohteessa.

Lisätöitä Pöttt oli tehnyt kohteessa noin viikon työmäärää vastaavan työmäärän. Lisätöitä olivat olleet pesualtaan alle tulleet kaksi laatoitettua tasoa. Dxxx oli sitten halunnutkin seinään kiinnitettävät tasot, minkä vuoksi seinään oli pitänyt rakentaa metallikehikot. Pöttt oli noin kaksi viikkoa etsinyt sopivaa kehikkoa, ja kun hän oli saanut tehtyä tasot valmiiksi Dxxx oli halunnut alunperin 90 senttimetriä leveää tasoa leventää vielä 10 senttimetriä, jolloin Pöttt oli joutunut purkamaan tekemänsä tasot, tekemään uuden metallitelineen ja rakentamaan tasot uudelleen. Lisätyö oli ollut myös wc -istuimen siirto, jolloin Pötttin saatua wc:n paikan laatoituksineen kaikilta osin valmiiksi Dxxx oli muuttanut suunnitelmaa ja siirron johdosta Pöttt oli saanut purkaa jo valmiiksi tehdyn työn. Lisätyötä olivat olleet myös ilmastointiaukkojen lisäämiset.

Kun Pöttt oli lopettanut työt kaikki kohteessa oli ollut valmista. Dxxx oli kysellyt olisiko Pöttt halukas tekemään hänelle suoraan muuta remonttityötä. Maksu tästä työstä olisi tullut käteisellä eli maksettu pimeänä.

A. Rottt, joka on koulutukseltaan puuseppä ja tekee kaikkia töitä kuten saunoja ja laatoitustöitä ja joka on työskennellyt noin 3 vuoden ajan yhtäjaksoisesti ja lisäksi satunnaisesti Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n palveluksessa, on kertonut, että hän oli kaksi eri kertaa tehnyt työtä Dxxxn kylpyhuoneessa. Ensimmäisellä kerralla K. Pöttt oli työskennellyt tiloissa, ja Rottt oli tuolloin ollut rakentamassa wc:n istuimen siirron johdosta uutta koteloa. Toisella kerralla syys-lokakuussa 2011 Rottt oli tehnyt laatoitukseen liittyvää lisätyötä eli nostanut jo tehtyjen lattialaattojen ja myös tasojen laatoitusten saumauksia samalle tasolle kuin millä laatat olivat. Tätä laatoituksen saumojen korostustyötä Rottt oli tehnyt 4 - 5 työpäivää päivittäisen työajan ollessa klo 07.00 - 15.45.

Rottt oli alunperin olettanut, että saumauksen nostaminen olisi ollut vain noin puolen päivän työ, mutta sitten oli ilmennyt, että olemassa olevat saumat olivat jo niin korkeita, että sauman nostamiseksi oli joutunut ottamaan vanhat saumat pois jotta korotetun sauman oli saanut pysymään kiinni. Ohjeen työn tekemiseksi Rottt oli saanut H. Vaxxxlta. Alkaessaan tekemään työtä Rottt oli sanonut Dxxxlle, että työ oli vaikea tehdä eikä tulos tulisi olemaan hyvän näköinen.

Dxxx ei ollut reklamoinut työn tuloksesta Ropalle, vaan päinvastoin tarjonnut tälle työtä tulevassa keittiöremontissa. Rotttlle oli jäänyt käsitys, että Dxxx maksaisi hänelle tuolloin palkan ilman verokirjaa.

Dxxxn oli jatkuvasti muutellut suunnitelmia ja kohteessa oli jouduttu purkamaan ja rakentaman siksi koko ajan jotain uudelleen, ja tästä jatkuvasta muuttamisesta oli kohteessa työskennelleiden työntekijöiden kesken vitsailtu.

Johtopäätökset

Sovellettava laki

Asian arvioinnissa sovellettava laki on kuluttajansuojalaki. Rajanveto sen suhteen sovelletaanko urakkasopimukseen kuluttajansuojalain 8 lukua vai 9 lukua perustuu siihen, onko urakka taloudelliselta merkitykseltään huomattava, jolloin sitä arvioidaan lain 9 luvun perusteella, kun taas sitä pienempiin urakoihin sovelletaan lain 8 lukua (hallituksen esitys kuluttajansuojalaki HE 360/1992, s. 122).

Nyt kysymys ei ole koko huoneiston peruskorjauksesta, vaan urakka on käsittänyt kylpyhuone- ja saunatilat eikä urakan sopimuksen mukaista kokonaishintaa 20.000 euroa ole pidettävä lain 9 luvun lähtökohtana olevien rakennuselementtien ym. kauppaan ja asennukseen verrattavana taloudelliselta merkitykseltään huomattavana urakkana.
Sovellettava kuluttajansuojalain luku on siten lain 8 luku.

Dxxxn urakan lopputuloksen virheellisyyteen perustuva hinnanalennus-/ vahingonkorvausvaatimus

1. Yleistä virhekäsitteestä
Kuluttajansuojalain mukaisesti remontin lopputuloksessa on virhe, jos lopputulos ei vastaa sitä mitä kuluttajalla on vastaavankaltaisen remontin osalta perusteltu syy odottaa. Asiassa ei ole väitettykään, että olisi jotenkin sovittu jollakin lailla tavanomaisesta poikkeavasta laatutasosta. Dxxxn hankkimat materiaalit eivät edellä todistaja Latttn selvityksessä kertomin tavoin ole olleet halvimpia mahdollisia, mutta se ei osoita, että Dxxxlla olisi ollut perusteltu syy myös olettaa tavanomaista korkeampaa lopputuloksen tasoa remontilta. Kuluttajansuojalain virheen käsite ei mitenkään sulje pois puhtaasti ulkonäöllistä eli ns. kosmeettista virhettä.

2. Olemassa olevat virheet
Edellä selvityksessä todettu tavarantarkastuksen tehneen K. Vaxxxn kertomus havainnoista yhdistettynä tavarantarkastuskertomukseen on ollut erittäin yksityiskohtainen ja tarkka. Selvityksessä todetuin tavoin myös kohteeseen tavarantarkastusta huomattavasti lyhyemmän ajan tutustuneiden Letttn ja Latttn havainnot ovat olleet pitkälti saman sisältöiset kuin tavarantarkastuksessa koskien kylpyhuoneen lattioiden saumauslaastin värivaihtelua, lohkeamia luonnonkivilaatoituksen laastissa, allastason reunalistojen asentaja, seinälaatan rosopintaisen leikkaussauman jättämistä näkyville sekä saumauslaastitahroja ja nystermiä pinnoissa. Myös käräjäoikeus on toimittanut katselmuksen kohteessa, ja tuolloin on todettu, että se mitä aikanaan tavarantarkastuksessa on mainittu pitää edelleen paikkansa. Värivaihtelut saumauslaastissa, lohkeamat luonnonkivilaatoituksen saumauslaastissa mistä aiheutuu tummia kohtia ja lisää värivaihtelua, allastason kulmalistojen asennot, seinälaatan leikattu epätasainen reuna, yhden lattialaatassa olevan hammastuksen sekä osan nystermistä ja tahroista on pystynyt havaitsemaan kumartumatta ja normaalilta katselukorkeudelta. Saumauslaastitahrojen ja nystermien, jotka sinänsä eivät nyt suorituksen virheellisyydessä ole keskeisimpiä seikkoja, poistaminen on selvityksessä todetuin tavoin K. Vaxxxn ja Latttn kertomuksista ilmenevin tavoin yksiselitteisesti kuulunut laatoitustyön tekijälle eli Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle ja kuulunut tehdä laatoitustyön yhteydessä.

Edellä todettuun yhdenmukaiseen selvitykseen nähden Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n palveluksessa olevan todistaja Myttten, jolla työkokemuksensa perusteella ei ole ollut lainkaan sellaista laatoitusalan tietämystä kuin K. Vaxxxlla, Letttllä ja Latttlla, käsitykselle urakan lopputuloksen virheettömyydestä ei voida antaa asian arvioinnissa merkitystä.

Asiassa ei siten Rakennusliike H. Vaxxx Oy ole näyttänyt, että sen urakkasuoritus Dxxxn virheelliseksi väittämiltä osin olisi ollut lopputulokseltaan virheetön, vaan päinvastoin edellä mainituilla perusteilla Dxxx on näyttänyt, että kylpyhuoneen klinkkerilaatoituksen ja luonnonkivimosaiikkilaatoituksen saumaväri on ollut selkeästi epätasaista, laattasaumoissa on saumauslaastinystermiä ja saumauslaastitahroja on jäänyt poistamatta runsaasti, osa saumoista on huolimattomasti viimeistelty erityisesti tasojen kulmakappaleiden kohdalla, laatoituksen yhteyteen on asennettu kattolistoja niin että laatan ja seinän väliin on jäänyt rakoja koska laatat eivät ole olleet samassa linjassa, seinälaattoja on asetettu niin että laatan epätasainen leikkauspinta on jäänyt näkyiin ja yksi kävelyalueella oleva klinkkerilaatta hammastaa.

Huomioon ottaen, että K. Vaxxx on muita perusteellisemmin selvittänyt kohdetta asiassa Dxxx myös näyttänyt, että joitakin kopoja ei alustastaan osittain irrallaan olevia klinkkerilaattoja on suihkun nurkkauksessa.

Huomioon ottaen kirjallisena todisteena D24. olevassa ilmanvaihtokanavien puhdistuksen tehneen yrityksen ilmoituksesta 3.12.2014 todetut havainnot ilmanvaihtokanavien kiinnityskehyksistä, asiassa on Dxxx myös näyttänyt, että neljästä ilmanvaihtoventtiilistä on puuttunut asianmukaiset kiinnityskehykset.

Kysymys on kokonaisuutena arvostellen selkeästi sellaisista tavanomaiseen ja kohtuudella edellytettävään suoritukseen verrattuna olevista poikkeamista, että remontin lopputuloksessa on virhe. Selvityksessä todetuin tavoin K. Vaxxxn, Latttn ja myös Letttn kertomuksista on käynyt ilmi, että lopputuloisen virheellisyys on johtunut yksinomaan virheestä työsuorituksesta eikä osaksikaan mistään muusta seikoista.

Siltä osin kuin kysymys on väitetystä löylyhuoneen penkkien kiikkeryydestä katselmuksessa on ilmennyt, että tuolloin paikalla ollut penkki ei ole kaikkein tukevin, mutta ei kuitenkaan käyttökelvoton. Näissä olosuhteissa, kun edellä sekä Dxxxn että H. Vaxxxn selvityksessä todetuista kertomuksista on käynyt ilmi, että saunan penkki on Dxxxn suunnittelema, ja Dxxxn mukaan penkki on tällä hetkellä juuri sellainen kuin hän on suunnitellut, Rakennusliike H. Vaxxx Oy on näyttänyt, että sen työsuorituksessa saunanpenkin osalta ei ole sille mitään vastuun perustavaa virhettä.

Siltä osin kuin kysymys on väitetystä allastason hanan epävakaudesta edellä selvityksessä todetuista K. Vaxxxn ja Jatttsen kertomuksista on käynyt ilmi, että hana on voinut löystyä mutta että se ei ole ollut mitenkään käyttökelvoton sekä että Dxxx on nimenomaan kieltäytynyt tarjotusta hanaan tukevuutta antavan metallilevyn asennuttamisesta. Rakennusliike H. Vaxxx Oy on siten näyttänyt, että sen työsuorituksessa ei allastason hanan osalta ole mitään vastuun perustavaa virhettä.

Siltä osin kuin kysymys on väitetystä laatoituksessa auki jääneestä seinä/lattiarajasaumasta tavarantarkastuskertomuksesta ilmenee, että auki jäänyt sauma liittyy wc:n vesisäiliön laatoitetun kotelon ja lattian rajapintaan, mikä on ollut havaittavissa myös katselmuksessa. Edellä selvityksessä todetuin tavoin H. Vaxxxn kertomuksesta on käynyt ilmi, että sauman jättäminen auki on ollut täyin tarkoituksellista, jotta mahdollinen vesivuoto säilöstä ei aiheuttaisin vahinkoa. Asiassa on siten näytetty, että tältä osin ei ole ollut kysymys mistään virheestä.

3. Hinnanalennuksen määrä
Kun aikaisemmin todetuin tavoin lopputarkastuksessa tammikuussa 2012 on edellytetty tehtävän korjauksia urakkaan liittyen ja kirjallisina todisteina D4. olevista sähköposteista ilmenee Dxxxn vaatineen Rakennusliike H. Vaxxx Oy:tä 6.7.2012 ja 19.9.2012 tekemään korjauksia laatoituksessa ja muualla, Dxxxn on katsottava varanneen Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle tilaisuuden oikaista virheet ja puutteet työn lopputuloksessa. Kun virheitä työn lopputuloksessa on edellä todetuin tavoin tälläkin hetkellä, eikä niitä siten ole korjattu, Dxxxlla on oikeus hinnanalennuksen.

Sekä K. Vaxxxn että Latttn kertomuksista, mitä tukevat havainnot katselmuksessa, on käynyt ilmi, että selkeästi selvimpänä virheenä on pidettävä lattialaatoituksen saumauslaastien kirjavuutta. K. Vaxxxn ja Latttn kertomuksista on myös käynyt ilmi, että epätasaisuuden korjaaminen hyvin muutoin kuin poistamalla klinkkerilaatoituksen ja luonnonkivilaatoituksen saumauslaasti mekaanisesti, vaihtamalla luonnonkivet sekä saumaamalla saumat uudestaan, ei varmuudella ole toteutettavissa.

Selvityksessä todettu Latttn kertomus korjauksen kustannusarviosta on täysin uskottava. Se seikka, että Lettt on selvityksessä todetuin tavoin katsonut huomattavasti lyhyemmän ajan riittävän korjaukseen on perustunut siihen, että korjaustapa olisi erilainen ja kevyempi mutta että niin tehtäessä ei lopputulosta saataisi vastaamaan sitä mikä sen olisi pitänyt alunperinkin olla eli näin vielä jäisi virheitä laatoitukseen.

Näissä olosuhteissa virheiden korjauskustannusten määrän perustaksi on hyväksyttävä kirjallisena todisteena 06. olevan Latttn tekemän korjausurakkatarjouksen hinta arvonlisäveroineen 2.734 euroa.

Kun edellä selvityksessä todetusta Latttn kertomuksesta ilmenee, että lasiseinän purkaminen sen enempää kuin ammeen irroitus ei mitä ilmeisemminkään ole välttämätöntä, hinnanalennusvaatimuksen perustaksi esitettyä vaatimusta lasiseinän irroittamisesta aiheutuvista kustannuksista 850 euroa ei voida ottaa huomioon hinnanalennuksen määrässä. Kun edellä todetuin tavoin Rakennusliike H. Vaxxx Oy ei ole vastuussa saunan penkkien toimivuudesta ei myöskään tältä osin esitettyä vaatimusta saunan penkkien työ- ja materiaalikustannuksista 325 euroa voida ottaa huomioon hinnanalennuksen määrässä.

Hyväksyttävä ja kohtuullinen hinnanalennuksen määrä on siten 2.734 euroa.

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n laskusaatavat

1. Laskut 763, 764 ja 795
Kirjallisina todisteina D10. olevan maksumuistutuksen, D11. olevan kuitin sekä edellä selvityksessä todettujen Dxxxn ja H. Vaxxxn kertomusten perusteella on selvitetty, että O. on maksanut hänen ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n välisen sopimuksen perusteella Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle kyseisten laskujen sekä neljännen laskun maksamatta olleesta laskujen pääomamäärästä yhteensä 8.689,42 eurosta 5.783,05 euroa 4.9.2011 sen jälkeen kun näitä laskuja rakennusliike oli perinyt O.lta perintäyhtiön kautta.

Kirjallisena todisteina 012. olevan perintäyhtiön kirjeen sekä 022. olevan H. Vaxxxn perintäyhtiölle lähettämän kirjeen perusteella on selvitetty, että H. Vaxxx on ilmoittanut laskujen osalta, että sopimukseen O.n kanssa on päästy ja että sovittu summa on suuruudeltaan 5.783,05 euroa mitä koskevan laskun voi O.lle lähettää sekä että perinnän voi lopettaa.

Kun laskujen kohdalta tehty sopimus ei ole ollut ehdollinen, ja Dxxx on täyttänyt oman osuutensa sopimuksesta eli maksanut sovitun velan määrän, johtopäätös ei voi olla mikään muu kuin se, että näiden laskujen osalta asia sovittu lopullisesti niin että näiden laskujen osalta ei enää mitään vaatimuksia tulla esittämään.

Mistään ei löydy tukea sille Rakennusliike H. Vaxxx Oy väitteelle, että sopimuksen ehtona olisi ollut se, että Dxxx ei tule mitään vaatimuksia ylipäänsä enää urakkaan liittyen esittämään. Väitteen perusteettomuutta osoittaa se, että laskuja koskevan sopimuksen tekoaikana lopputarkastuskin urakassa on ollut vielä pitämättä.

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n kyseisiä laskuja koskeva vaatimus Dxxxn velvoittamisesta suorittaa vielä 770,74 euroa korkoineen on siksi perusteettomana hylättävä.

Lasku 1123
Selvityksessä todetuin tavoin H. Vaxxxn ja Dxxxn kertomuksista on käynyt ilmi, että nyt kysymyksessä oleva lasku on liittynyt asunto-osakeyhtiössä päätettyyn putkien lisäeristykseen, jonka osalta asunto-osakeyhtiössä on päätetty jokaisen osakkaan maksavan suoraan osuutensa eristystyöstä Rakennusliike H. Vaxxx Oy:lle. Mitään virhettä, joka olisi oikeuttanut maksun suorittamatta jättämiseen, ei Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n suorituksessa ole ilmennyt. Selvityksessä todetuin tavoin Dxxxn omastakin kertomuksesta on käynyt ilmi, että hän on aikanaan erehdyksessä kieltäytynyt maksamasta laskua.

Näissä olosuhteissa, kun mistään saatavan vanhentumisesta ei vielä voi olla kysymys, ei ole mitään syytä, miksi Dxxx ei olisi velvollinen kyseistä laskua tehdystä työstä maksamaan. Koska lasku eräpäiväehtoineen on aikanaan Dxxxlle asianmukaisesti tullut ja hänen olisi tullut lasku myös maksaa, laskun mukainen viivästyskorkovaatimus on hyväksyttävä, eikä asiassa ole tullut mitään ilmi mitään syytä, miksi viivästyskorko laskun pääomalle tulisi määrätä alkamaan jostakin myöhemmästä ajankohdasta.

Lasku 1540
Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n mukaan kaikissa laskussa velotuissa työsuorituksissa kysymys on lisä- tai muutostöistä.

Kirjallisena todisteena D2. olevan Dxxxn ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n välisen kysymyksessä olevaa urakkaa koskevan sopimuksen ehdon mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. Edellä selvityksessä todetusta H. Vaxxxn kertomuksesta ilmenee, että mitään kirjallista sopimusta mistään muutos- tai lisätyöstä ei ole Dxxxn kanssa koskaan tehty. Se, että mitään kirjallista sopimusta väitetyistä lisätöistä ei ole tehty tukee vahvasti johtopäätöstä, että tällaisia erikseen veloitettavia lisätöitä ei ole myöskään sovittu tehtäväksi.

Kirjallisena todisteena D3. olevasta urakan lopputarkastuspöytäkirjasta ilmenee, että lopputarkastuksessa 11.1. ja 17.1.2012 on todettu nyt kysymyksessä olevan Dxxxn huoneiston kylpyhuone- ja saunaurakan osalta muun ohessa, että pesuhuoneen allaspöydän vaarallisen terävät kulmat pitää pyöristää ja että ennen korjaustöiden aloittamista Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n tulee saada Dxxxn hyväksyntä korjaustavalle sekä että pesuhuoneen lattiakaakeleiden saumoihin pitää lisätä saumausainetta jotta saumojen pinta saadaan lähes samaan tasoon kaakeleiden yläpinnan kanssa. Lisäksi on todettu sekä kaikkien edellä todettujen puutteiden korjaaminen sisältyy urakkaan. Kyseisen lopputarkastuspöytäkirjan on H. Vaxxx allekirjoittanut. Kun nyt laskussa 1540 keskeisiä velotettavia töitä ovat juuri A. Rotttn tekemiksi ilmoitettu paikalla tehdyn tason saumojen uusinta määrältään 136 euroa, V. Sktttn tekemiksi ilmoitutut paikalla tehdyn tason kulmien leikkaus ja pyöristys sauma-aineella sekä kulmapalojen asennus yhteensä määrältään 768 euroa ja K. Pötttin tekemäksi ilmoitettu pesuhuoneen lattian korotusvalu määrältään 816 euroa, lopputarkastuspöytäkirjan toteamus korjausten sisältymisestä urakkaan tukee vahvasti johtopäätöstä, että ainakaan kyseiset Rotttn, Sktttn ja Pötttin tekemiksi ilmoitetut työt eivät olisi erikseen laskutettavia töitä vaan kuuluisivat kokonaisurakkaan.

Selvityksessä todetuin tavoin Rotttn, Sktttn, Pötttin kertomuksista on käynyt ilmi, että Skttt on tehnyt tasojen pyöristykset ennen lopputarkastusta vuonna 2011, Pöttt ei ole tehnyt korotusvalua vaan sen on tehnyt Rottt, ja joka tapauksessa Pöttt ja Rottt ovat tehneet työt ennen lopputarkastusta vuonna 2011.

Myös se seikka, että kyseinen lasku on päivätty vasta 13.2.2013, kun edellä todetuin tavoin Rotttn, Sktttn ja Pötttin mukaan työt on tehty jo noin puolitoista vuotta aikaisemmin vuonna 2011, eikä ennen laskun lähettämistä Dxxxlle ole väitettykään Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n mitenkään vaatineen Dxxxlta suoritusta tai edes käyneen mitään keskustelua laskussa todettujen töiden maksamisesta herättää vahvan epäilyksen siitä, että laskussa olevat työt eivät ole olleet mitään urakkahintaan kuulumattomia erikseen veloitettavina töitä. Onhan Rakennusliike H.Vaxxx Oy jo aikaisemminkin perinyt maksamattomia laskuja Dxxxlta perintätoimistoakin käyttäen.

Sitä johtopäätöstä, että kysymys on ollut Dxxxn kanssa sovituista erikseen veloitettavista lisä- tai muutostöistä tukee puolestaan se seikka, että kirjallisina todisteina R8. ja R9. olevien laskujen 763 ja 794 otsikoissa, joiden laskujen maksamisesta aikaisemmin todetuin tavoin Dxxx on perintätoimiston perimistoimien jälkeen tehnyt sopimuksen ja maksanut niistä ja kahdesta muusta laskusta kokonaissumman, nimenomaan todetaan laskujen käsittävän velottavaa lisätyötä eli vikavirtasuojat ja ilmanvaihdon sekä pesuhuoneen paikalla tehdyt tasot. Dxxx on siten jo maksanut lisätöinä otsikoituja laskuja. Toisaalta on otettava huomioon, että Dxxx on tuolloin maksanut kirjallisena todisteena D10. ilmenevästä velottujen laskujen kokonaismäärästä 8.752,79 eurosta vain 5.783,05 euroa, mikä alittaa kokonaismäärään sisältyneet urakkasopimuksen mukaiset maksuerät 6.662,16 euroa. Näin siis alkuperäisistä neljästä laskusta maksettavaksi sovittu määrä ei välttämättä sisällä mitään kovin merkityksellistä kannanottoa laskujen 763 ja 764 perusteen oikeellisuuteen.

Vaikka edellä selvityksessä todetuista Rotttn, Sktttn ja Pötttin kertomuksista on käynyt ilmi, että wc-istuimen paikkaa on siirretty ja jo tehtyä altaan alla olevia tasojen rakennetta ja leveyttä on muutettu, on toisaalta niin, että kukaan Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n työntekijöistä ei ole tiennyt mitään laskutuksesta tai siitä mitä näiden töiden maksamisesta Dxxxn ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n välillä mahdollisesti on sovittu. Urakoihin useinkin kuuluu se, että työvaiheita tehdään uudestaan hieman muutettuna, eikä tällaista kuitenkaan välttämättä vielä pidetä erikseen laskutettavana lisä- tai muutostyönä.

Sopiminen erikseen laskutettavista lisä- tai muutostöistä tarkoittaa lähtökohtaisesti sopimista yksilöidyistä töistä ja nimenomaista hinnasta. Näin se seikka, että nyt laskuissa 763 ja 794 Dxxx on laskujen mukaan maksanut lisätöistä ei vielä osoita, että hänen kanssa olisi sovittu joidenkin muiden töiden tekemisestä lisä- muutostyönä erillistä korvausta vastaan. Aikaisemmin todetuin tavoin H. Vaxxx ei ole pystynyt työtekijöiden tuntikorttienkaan perusteella sanomaan tarkemmin milloin kortissa oleva työ on tehty eikä selvityksessä todetuin tavoin myöskään mitään tarkempaa kertomaan siitä milloin ja millä ehdoilla lisätöistä Dxxxn kanssa on sovittu.

Näyttötaakka siitä, että erikseen laskutettavia lisä- tai muutostöitä on tehty on Rakennusliike H. Vaxxx Oy:llä. Kuluttajansuojalaki vain korostaa kuluttajana olevan työn tilaajan suostumuksen merkitystä lisätöiden tekemiselle.

Edellä mainituilla perustella asiassa on jäänyt näyttämättä, että laskussa 1540 olisi kysymys sovitusta erikseen laskutettavasta lisä- tai muutostyöstä. Vaatimus Dxxxn velvoittamisesta laskua 1540 on siten kaikelta osin hylättävä.

Dxxxn ammehanan vaihtoon perustuva korvausvaatimus Selvityksessä todetusta Jatttsen kertomuksesta on käynyt ilmi, että hän on tarkistanut ammehanan toimivuuden, kun se on asennettu. Jatttnen kertomuksen uskottavuutta arvioitaessa on tietenkin otettava huomioon, että juuri hänen yrityksensä TNT Putki Oy:n väitettyyn virheelliseen menettelyyn korvausvaatimus perustuu. Jatttsen kertomusta siitä, että hana ei ole ollut ainakaan havaittavalla tavalla vaurioitunut, kun se on asennettu tukee se, että kun hana on ollut paikoillaan viimeistään elokuussa 2011 Dxxxnkin mukaan hanan hänelle toimittanut yritys on hänen pyynnöstään vasta vuonna 2012 tarkistanut hanan.

Rakennusliike H. Vaxxx Oy on siten näyttänyt, että ammehana ei ole ollut Dxxxn väittämin tavoin asennettaessa ainakaan havaittavalla tavalla viallinen. Dxxxn vaatimus viallisen hanan vaihdoksen vuoksi tehdyn lasiseinän purkamisen kustannuksista 831,44 euroa on siksi hylättävä.

Dxxxn omaan työhön perustuva korvausvaatimus

Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n ilmoitettua, että he eivät olleet menetelleet mitenkään Dxxxn apukeittiön seiniä vaurioittaen, mitään muuta selvitystä kuin Dxxxn kertomus keittiön seinien vaurioitumisesta ei ole esitetty. Mikäli tällaista vaurioitumista olisi tapahtunut, Dxxxn puolelta olisi varmasti esitetty tällaisesta jotakin selvitystä, kuten valokuvia. Apukeittiön osalta ei esimerkiksi lopputarkastuspöytäkirjassa ole mitään mainintaa.

Näissä olosuhteissa, kun H. Vaxxx todennut, että mitään vauriota apukeittiön seinille ei ole aiheutunut, Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n on katsottava näyttäneen, että se on tehnyt remontin siten asianmukaisesti, että sen yhteydessä tai siihen liittyen ei Dxxxn apukeittiö ole vaurioitunut. Dxxxn omaan työhön perustuva korvausvaatimus 420 euroa on siksi hylättävä.

Dxxxn vaatimus tavarantarkastajan lausunnon hinnan korvaamisesta

Edellä urakan lopputuloksen virheellisyyden kohdalla ilmenevin tavoin tavarantarkastajan lausunto on ollut keskeisessä urakan lopputulosta arvioitaessa. Tavarantarkastajan lausunnon hankkiminen on siten ollut täysin perusteltua. Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n puolelta on myönnetty lausunnon hankkimishintaa koskeva vaatimus määrällisesti oikeaksi.

Dxxxn vaatimus tavarantarkastajan lausunnon kustannusten 740,65 euron korvaamisesta on siksi hyväksyttävä.

Dxxxn vaatimus avustajan kulujen korvaamisesta ajalta ennen oikeudenkäyntiä

Kirjallisina todisteina D4, D5. ja R 14. olevista sähköposteista 6.7.2012, 19.9.2012 ja 6.2.2013 ilmenee, että ennen asian vireille tuloa Dxxx on saadakseen urakan lopputuloksessa olevia virheitä korjatuksi käyttänyt asianajajaa. Asianajajan käyttö asian selvittämiseksi ja oikeudenkäynnin välttämiseksi on ollut täysin perusteltua, ja huomioon ottaen asian lopputulos eli ettei vieläkään virheitä ole korjattu, avustajan käytöstä ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kustannukset ovat Dxxxlle korvattavaa vahinkoa. Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n puolelta on myönnetty avustajan käytöstä aiheutunut korvausvaatimus määrällisesti oikeaksi.

Dxxxn vaatimus avustajan kulujen korvaamisesta ajalta ennen oikeudenkäyntiä 2.5703,73 euroa on siksi hyväksyttävä.

Vaikka asianajajan toimenpiteet ovatkin ajalta ennen asian vireille tuloa, liittyvät nämä toimet myös oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäyntikuluihin tavanomaisesti sisällytetään toimenpiteitä, kuten kustannuksia sovintoneuvottelusta ja muista toimenpiteistä, joita avustajat tekevät ennen asian vireilletuloa. Tähän nähden viivästyskorko tuomittavalle määrälle on määrättävä kuten oikeudenkäyntikuluille eli kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Urakan viivästyminen

Kirjallisena todisteena D2. olevan kylpyhuone- ja saunaremonttia koskevan urakkasopimuksen mukaan työt on pitänyt olla valmiina 10.6.2011. Kun kuitenkin lopputarkastus on sauna- ja kylpyhuoneremontissa pidetty vasta tammikuussa 2012 yhdessä putkiurakan kanssa, eikä tuolloin lopputarkastuspöytäkirjasta tai mistään muustakaan ilmene, että urakkaa olisi pidetty viivästyneenä, lähtökohdaksi mahdollista viivästymistä arvioitaessa on asetettava se ajankohta. jolloin lopputarkastuksen mukaan urakkatyöt on pitänyt saattaa päätökseen eli 15.2.2012.

Kun kuitenkin kirjallisena todisteena D4. ilmenevin tavoin Dxxxn puolelta on vielä 15.6.2014 todettu olevan urakkaan kuuluvia virheitä, ja virheitä on edelleen tämän oikeudenkäynnin aikanakin todettu lopputuloksessa olevan, on selvää, urakka on viivästynyt lopputarkastuksessakin todetusta määräajasta yli 50 työpäivää.

Huomioon ottaen kulunut huomattavan pitkä aika Rakennusliike H. Vaxxx Oy ei ole näyttänyt, että urakan viivästyminen olisi johtunut seikoista, joiden vuoksi yhtiö ei olisi velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaista hyvityskorvausta. Dxxxn hyvitysvaatimus 816 euroa on siten hyväksyttävä.

Muuta

Huomioon ottaen saatavien vastakkaisuus Rakennusliike H. Vaxxx Oy saa käyttää sillä Dxxxfta olevaa saatavaansa kuittaukseen Dxxxlta.

Oikeudenkäyntikulut

Edellä todetuin tavoin Dxxxn Rakennusliike H. Vaxxx Oy:hyn kohdistamat vaatimukset hyväksytään merkittävältä osin. Vastaavasti Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n Dxxxn kohdistamat vaatimukset hyväksytään vain vähäisessä määrin. Näissä olosuhteissa, kun lisäksi pääpaino asiassa on ollut työn laatuun perustuvassa hinnanalennus/vahingonkorvausvaatimuksessa, jolta osin Dxxxn vaatimus menestyy pääosin Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n on katsottava häviävän asian niin, että se on velvollinen korvamaan Dxxxn oikeudenkäyntikulut.

Huomioon ottaen asian lopputulos, eli se että kuitenkaan Dxxxn vaatimukset eivät täysin menesty eikä tässä kysymys ole vain harkinnanvaraisista seikoista joilla ei olisi merkitystä oikeudenkäyntikulujen kannalta ja myös Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n velkomusvaatimus vähäisessä määrin menestyy, kohtuullisena on pidettävä sitä, että Rakennusliike H. Vaxxx Oy on velvollinen korvamaan Dxxxlle 2/3 Dxxxn muutoin hyväksyttävästä oikeudenkäyntikulujen määrästä.

Vaadittujen oikeudenkäyntikulujen määrä kummallakin osapuolella on ollut varsin suuri asian taloudelliseen intressiin nähden eli Dxxxlla arvonlisäveroineen 22.505,81 euroa ja Rakennusliike H. Vaxxx Oy:llä ilman arvonlisäveroa 26.561,40 euroa vaatimusten perustuessa Dxxxn avustajan 78 tunnin ja rakennusliikkeen avustajan 112 tunnin työmäärään.
Käräjäoikeus on lukuisia kertoja kehottanut osapuolia ratkaisemaan asia sovinnollisesti ja välttämään oikeudenkäyntikuluriskiä. Osapuolet ovat siten täysin pystyneet arvioimaan jo etukäteen sen, että oikeudenkäyntikulujen määrä täysimittaisesta oikeudenkäynnistä tulee olemaan huomattava.

Näissä olosuhteissa, kun Rakennusliike H. Vaxxx Oy:n arvonlisäveroton oikeudenkäyntikulujen määrä selkeästi vielä määrällisesti ylittää Dxxxn arvonlisäverollisen oikeudenkäyntikulujen määrän, Dxxxn oikeudenkäyntikuluvaatimus, jonka perustana olevan avustajan tuntiveloituksen Rakennusliike H. Vaxxx Oy on sinänsä myöntänyt oikeaksi, on sellaisenaan hyväksyttävä oikeudenkäyntikuluratkaisun pohjaksi. Huomioon ottaen aikaisemmin todettu Rakennusliike H. Vaxxx Oy on siten velvollinen korvamaan Dxxxn oikeudenkäyntikulut 2/3:lla vaaditusta määrästä eli 15.003,87 eurolla.

Lainkohdat

Kuluttajansuojalaki 8 luku 1 §, 2 §, 6 §, 12 §, 19 §
Oikeudenkäymiskaari 21 luku 1 §, 3 §