Välitön ja välillinen vahinko kuluttajakaupassa ?Voiko kuluttaja vaatia omalta rakennustarvikemyyjältään

korvausta jonka on joutunut maksamaan urakoitsijalle kun tavara on virheellistä ja työ myöhästyy? Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen
vuoksi.10 §:n 3 ja 4 momenteissa tarkoitetun välillisen vahingon
myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä oli erityisesti sitoutunut. Ja 10 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna välillisenä vahinkona pidetään mm. tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi sekä vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta.Näyttötaakka eli kumman on esitettävä selvitystä
huolellisesta toiminnasta kuuluu kuluttajankaupassa ja kuluttajasopimuksissa elinkeinonharjoittajalle. Alla olevassa riidassa katsottiin, ettei myyjäliike ole osoittanut toimineensa nyt kyseessä olevan kaupan yhteydessä joka suhteessa
huolellisesti. Virheen tavaran toimituksessa on näin ollen katsottava johtuneen myyjän huolimattomuudesta. Myyjä olisi voinut esittää selvitystä että esim. laatat olivat vahingoittuneet kuljetuksessa tmv. Nyt myyjä velvoitettiin korvaamaan ostajan vahinko.KuluttajariitalautakuntaSeinälaattojen kauppa. Tavaran virhe. Vahingonkorvaus.
Välillinen vahinkoDiaarinumero: 02/37/398Antopäivä: 15.07.2003Kuluttaja (K) osti 12.10.2001 elinkeinonharjoittajalta (EH)
22,4 m2 seinälaattoja 3.808 markan kauppahintaan. Sopimuksen mukaisten laattojen piti olla ostajan noudettavana myymälässä 17.10.2001.Laattoja noudettaessa (18.10.2001) ilmeni, ettei toimitus

vastannutkaan väriltään sovittua. Sovitunlaiset laatat toimitettiin valittajalle vasta seuraavana päivänä klo 15.Ostaja oli sopinut laattojen asennuksesta erään toisen

elinkeinonharjoittajan kanssa siten, että laatoitustyöt oli tarkoitus aloittaa 19.10.2001. Koska laatoitusta ei voitukaan aloittaa sovittuna ajankohtana, kyseessä oleva elinkeinonharjoittaja vaati ostajalta vahingonkorvauksena sen
päivän palkkaa vastaavat 1.952 markkaa, minkä ostaja myös maksoi.


Asiassa on kysymys siitä, onko laattojen myyjä velvollinen

korvaamaan tavaran virheen perusteella ostajalle näin aiheutuneen vahingon.VaatimuksetOstaja vaatii, että EH korvaa hänelle kokonaisuudessaan
laatoitusurakoitsijalle maksetut 1.952 markkaa.Ostajan mielestä EH:n virheellisestä laattatoimituksesta ei

saa aiheutua ostajalle mitään ylimääräisiä kustannuksia, koska virhe on ollut yksin myyjän. EH oli tarjoutunut korvaamaan ja korvannutkin ostajalle puolet vahingokorvauksen määrästä (976 mk), mitä ostaja ei pidä riittävänä. Mitään lopullista sopimusta korvauksen suuruudesta ei ostajan ja myyjän välille ollut tässä yhteydessä syntynyt.Kaupantekotilanteessa ostaja oli korostanut myyjän

edustajalle vielä erikseen sitä, että laattojen tulisi olla noudettavissa juuri sovittuna ajankohtana. Laatoitustyön piti alkaa 19.10. heti aamulla eikä urakoitsija suostunut aloittamaan töitä enää myöhemmin iltapäivällä oikeanlaisten laattojen saavuttua. Urakoitsija vaati ostajalta korvauksen
mainitulta päivältä eikä suostunut neuvottelemaan sen määrästä.Vastaus


Myyjän vastaus: Välittömästi sen jälkeen, kun ostaja oli
ilmoittanut tavaran virheestä, Turussa sijaitsevasta varastosta tilattiin sopimuksen mukaiset laatat pikarahtina. Sopimuksen mukaiset tuotteet saapuivat liikkeeseen 19.10.2001 noin klo 13.30. Myyjä tarjoutui kuljettamaan laatat urakkakohteeseen siten, että ne olisivat olleet perillä viimeistään klo 14. Urakoitsijan edustajalla ei ollut asiassa kuitenkaan mitään kiirettä. Asentajat noutivat tuotteet itse vasta myöhemmin samana päivänä.Tavaran toimituksessa oli kiistatta virhe. Virhe on tullut

kuitenkin virheilmoituksen jälkeen ripeästi korjatuksi. Oikea tuote olisi ollut asennuspaikalla noin 4 tuntia virheilmoituksen jälkeen, mitä on pidettävä kohtuullisena aikana.Myyjä tarjoutui korvaamaan puolet asiakkaan vaatimasta

hyvityssummasta. Asiakas toimitti tässä vaiheessa pankkiyhteystietonsa maksua varten ja korvaus suoritettiin asianmukaisesti.Ratkaisun perustelutKuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran
on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja
pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.Saman lain kohdan 3 momentin mukaan, jos tavara poikkeaa

siitä, mitä 1-3 momenteissa on säädetty, siinä on virhe.K on ostanut 12.10.2001 EH:lta 22,4 m2 seinälaattoja 3.808

markan kauppahintaan.Riidatonta on, että tavara ei ole sovittuna

luovutusajankohtana vastannut sovittua. Tavarassa on ollut virhe.Esitetyn selvityksen mukaan ostaja on suorittanut XX-nimiselle

yritykselle vahingonkorvausta 1.952 markkaa sillä perusteella, ettei kyseessä oleva yritys voinut aloittaa sovittua laatoitustyötä sovittuna ajankohtana laattojen virheellisyyden vuoksi.Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on

oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.10 §:n 3 ja 4 momenteissa tarkoitetun välillisen vahingon

myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä oli erityisesti sitoutunut.10 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna välillisenä vahinkona

pidetään mm. tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi sekä vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta.Näyttötaakka toiminnan huolellisuudesta kuuluu

kuluttajansuojalain mukaisessa kuluttajankaupassa sekä kuluttajapalveluita koskevissa sopimussuhteissa elinkeinonharjoittajalle.Lautakunta toteaa, ettei myyjäliike ole osoittanut

toimineensa nyt kyseessä olevan kaupan yhteydessä joka suhteessa huolellisesti. Virheen tavaran toimituksessa on näin ollen katsottava johtuneen myyjän huolimattomuudesta.Myyjä on tämän vuoksi velvollinen korvaamaan ostajalle
tavaran virheen vuoksi syntyneen 1.952 markan määräisen välillisen vahingon. Koska EH on korvannut ostajalle syntyneestä vahingosta jo 967 markkaa, korvausta tulee suorittaa vielä 164,15 euroa (976 mk).Suositus


Lautakunta suosittaa, että EH suorittaa K:lle vahingonkorvausta 164,15 euroa.


Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 15.7.2003