Kuluttajariita jätevesisäiliön asennuksesta?

Yleisimpiä riitatilanteita kuluttajien tilatessa elinkeinonharjoittajalta palveluita on riita siitä, mitä on sovittu hinnasta, työstä ja laskutuksesta. Kirjallinen sopimus joka voi olla sähköpostikirjeenvaihtoakin olisi molempien etu. Sellaista ei nyt oltu tehty. Tässä riita oli siitä oliko työsuorituksen hinnaksi sovittu maankaivuu urakoitsija Dn väittämällä tavalla 21.000 euroa vai perustuiko hinta tilaajien Hn ja Mn väittämällä tavalla tuntilaskutukseen. Mikäli hinnan katsotaan perustuneen tuntilaskutukseen, arvioitavaksi tulee, onko laskutettu hinta kuluttajasuojalain 8 luvun 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioidaan mitä sen kaltainen työ yleensä maksaa.

Tämän riidan taustalla oli aiempi hovioikeuden ratkaisu, jossa hovioikeus palautti asian uudelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi reklamaatiosäännösten takia. Hovioikeus katsoi että aiempi käräjäoikeuden tuomio oli väärä kun se oli katsonut, että kuluttajat eivät voineet esittää väitteitä laskujen kohtuullisuudesta. Hovioikeuden mukaan laskuista ei tarvitse reklamoida kohtuullisen ajan sisällä kuten virhetilanteissa. Eli tässä uudessa oikeudenkäynnissä käräjäoikeus käsitteli nyt uudelleen kaikki riitakysymykset myös laskujen kohtuullisuuden osalta.

Riidassa oli myös kysymys siitä, oliko urakoitsija aiheuttanut vahinkoa H ja M:lle eli oliko urakoitsija rikkonut jätevesisäiliön. Mikäli urakoitsijan katsotaan aiheuttaneen säiliön rikkoontumisen, kysymys on siitä, olivatko M ja H reklamoineet säiliön rikkoontumisesta kohtuullisessa ajassa, mahdollisen vahingon määrästä sekä siitä, kenelle vahinko oli aiheutunut ja kenen osalta mahdollinen kuittaus tehdään.

Näissä suullisiin sopimuksiin perustuvissa riidoissa asiat ratkaistaan näytön ja näyttötaakan perusteella. Tuomioistuimella on laaja harkintavalta, miten näyttöä arvioidaan. Etukäteen voi olla vaikea arvioida minkä arvon esitetty näyttö saa.

Käräjäoikeus katsoi että kohtuullinen laskutus oli n. 10.000e eli velvoitti kummankin tilaajan maksamaan n. 5000e + viivästyskorkorot 2016 lähtien ja kaikki vastasivat omista oikeudenkäyntikuluistaa (myös aiemmasta hovin ratkaisusta) mutta osapuolet valitettuaan päätöksestä sopivat asian hovioikeudessa siten että tilaajat maksavat kumpikin 2500 euroa ja viivästyskorkoja 1233e urakoitsijalle.

KSL 8:23 § (5.1.1994/16)
Palveluksen hinta

Jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet. Jos toimeksisaaja on palvelusta markkinoitaessa antanut palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta sopimuksentekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti.

Jos elinkeinonharjoittaja on kuluttajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt suorituksen sisältöä tai siitä johtuvia kustannuksia, hän voi vaatia tällaisista valmistelevista toimenpiteistä maksun, paitsi jos kuluttajalla alalla vallitsevan käytännön perusteella tai muusta syystä oli aihetta olettaa, että toimenpiteistä ei veloiteta.

Jos se, mitä toimeksisaaja on sopimuksen perusteella suorittanut, vahingoittuu, tuhoutuu tai menee muuten hukkaan ennen palveluksen luovutusta eikä se johdu tilaajasta riippuvasta syystä, toimeksisaajalla ei ole oikeutta vaatia maksua hukkaan menneestä työstä tai materiaalista taikka muista aiheutuneista lisäkustannuksista. Mitä edellä on sanottu ei sovelleta, jos suoritus on mennyt hukkaan sen jälkeen, kun palveluksen luovutus on viivästynyt tilaajan puolella olevasta syystä.

Katso lisää
Helsingin hovioikeus
Tuomioistuimen vahvistama sovinto
Antamispäivä 27.5.2022