AsOy korvausvaatimukset urakoitsijalle ja näyttötaakka virheistä


Kun asunto-osakeyhtiö (AsOy) esittää urakkaan liittyviä korvausvaatimuksia ne on tehtävä YSE säännösten mukaisesti (jos se on urakkasopimuksen osa) ja AsOy:n on esitettävä virheistä näyttö. Pelkkä epäily näytöstä ei riitä. Jokainen virheväite on eri väitteensä. Alla oli kysymys useista virheväitteistä (kosteuseritys,hajuhaitta,lattiakaivo,palokatko,palohälytys,viivästys jne), joista ei tuomittu kuin murto-osa ja AsOy velvoitettiin korvaamaan urakoitsijan oikeudenkäyntikuluja yli 50.000 euroa.

Näyttövelvollisuuteen sovelletaan sopimusperusteiseen korvausvastuuseen sovellettavaa käännettyyn todistustaakkaan perustuvaa tuottamusvastuuta. Silloin asiassa on kantajalla asoyllä näyttövelvollisuus virheistä ja viivästyksestä. Mikäli asoy on näyttänyt väittämänsä virheen tai viivästykseen toteen, on vastaaja urakoitsijalla näyttövelvollisuus vahingonkorvausvastuusta vapauttavasta perusteesta, kuten omasta huolellisuudestaan, virheen korjauksesta yms. Nyt asoy ei siis onnistunut näyttämään virheitä toteen.

In English:

When a housing company (AsOy) claims claims for a contract, they must be made in accordance with the provisions of the YSE (if it is part of the contract) and AsOy must provide evidence of the defects. Just suspicion on the screen is not enough. Each claim of error has its own different claims. Below was a series of false allegations (dehumidification, odor, floor drain, fire break, fire alarm, delay, etc.) which were not awarded as a fraction and the court ordered AsOy to pay the contractor more than € 50,000 as compensation of legal fees.

The burden of proof shall be subject to the reversal of the burden of proof on contractual liability. The plaintiff then has a duty to prove the existence of errors and delays. If AsOy has proved the allegation of error or delay, the defendant shall bear the burden of proving the ground for dismissal, such as his own due diligence, correction of the error, etc. Thus, now AsOy failed to prove the errors.

Turun hovioikeus Tuomio Nro 342

Antopäivä 7.4.2017

Diaarinumero S 16/381


Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Pirkanmaan käräjäoikeus 1x.1x.2015 nro 4xxx9 (liitteenä)

Asia Urakkasopimuksen suoritusrikkomus

Valittaja ja vastavalittajan vastapuoli

Asunto-Osakeyhtiö Lxxxxxxxxxxo

Vastavalittaja ja valittajan vastapuoli

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy


Vaatimukset hovioikeudessa Valitus
Asunto-Osakeyhtiö Lxxxxxxxxxxo (jatkossa myös As Oy Lxxxxxxxxxxo) on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja että Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy velvoitetaan korvaamaan sille urakkasopimuksen suoritusvelvollisuuden rikkomisesta ja laiminlyönnistä seuraavasti:

- urakkasuorituksen viivästymisestä viivästyssakkona 38.053 euroa viivästys­ korkoineen 17.12.2010 lukien
- lattiakaivojen ja vesieristeiden korjauskustannuksista 238.000 euroa viiväs­ tyskorkoineen 22.12.2010 lukien
- vahingonkorvauksena hajuhaitasta 123.800 euroa viivästyskorkoineen 16.3.2011 lukien
- palokatkojen korjauskustannuksista 35.000 euroa viivästyskorkoineen 30.9.2013 lukien
- virheiden selvittelykustannuksina tavarantarkastuksesta 9.360,64 euroa viivästyskorkoineen 9.9.2013 lukien, asiantuntij apalkkiosta 3.475,10 euroa vii­ västyskorkoineen 14.11.2013 lukien ja viemäri Putkiston kuvauksesta 16.811,61 euroa viivästyskorkoineen 16.4.2013 lukien

Lisäksi As Oy Lxxxxxxxxxxo on vaatinut, että Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy velvoitetaan korvaamaan sen asianosais ja oikeudenkäyntikulut asiassa laillisine korkoineen.Perusteinaan As Oy Lxxxxxxxxxxo on lausunut seuraavaa:

Viivästyminen

As Oy Lxxxxxxxxxxo ei ole menettänyt oikeuttaan vaatia viivästyssakkoa Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:ltä. Vastaanottotarkastuksessa 22.12.2010 kirjatut ilmoituk­ set ovat ainoastaan koskeneet osakkaiden suostumusta työsuorituksen jatkamisen sallimisesta. Yksittäisillä osakkailla ei ole puhevaltaa tehdä sopimuksia yhtiön puolesta.

Lattiakaivot ja vesieristys

Lattiakaivot on asennettu väärin. Vedeneristyspöytäkirjoja ei ole esitetty, vedeneristyksiä ei ole asentanut sertifioitu vedeneristäjä eikä sopimuksessa sovit­ tua mallikylpyhuonetta ole tehty. Vesieristeen korjauskustannukset märkätilo­ jen lattiaan ja seinän alaosaan kohdennettuna on 3.500 euroa jokaisen kylpyhuoneen osalta.

Hajuhaitta

As Oy Lxxxxxxxxxxossa todettu hajuhaitta on alkanut Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n työsuorituksesta. Hajuhaitan poistaminen on ilmeisen vaikeaa, minkä vuoksi Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n on korvattava arvonvähennys.

Palokatkot

As Oy Lxxxxxxxxxxo ei ole menettänyt oikeuttaan vaatia korvausta palokatkojen korjauskustannuksista. Virheellisyyksiä ei ollut voitu havaita rakenteita purkamatta, mitä tilaaja ei ole ollut oikeutettu vaatimaan vastaanottotarkastuksessa. Palokatkojen tekotapaa tai niissä käytettyjä materiaaleja ei ole dokumentoitu, vaikka kyseiset tiedot vaikuttavat palokatkojen rakenteelliseen turvallisuuteen.

Selvittelykustannukset

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy vastaa osapuolten 15.1.2013 tehdyn neuvottelumuistion nojalla niistä kuluista, jotka As Oy Lxxxxxxxxxxolle on aiheutunut hajuhaittojen selvittämisestä.

Vastavalitus

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin se on velvoitettu maksamaan As Oy Lxxxxxxxxxxolle lattiakaivojen ja vesieristeiden korjauksesta 3.750 euroa viivästyskorkoineenja toimimattomasta paloilmaisinlaitteistosta purkukustannuksineen 9.000 euroa viivästyskorkoineen ja että As Oy Lxxxxxxxxxxo velvoitetaan korvaamaan sen oikeuden­ käyntikulut hovioikeudessa laillisine korkoineen.

Perusteinaan Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on lausunut seuraavaa:


Lattiakaivot ja vesieristys

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n suorituksissa ei ole ollut virheitä. Viidessä lattiakaivossa oleva epäkeskisyydestä johtuva vaikea vesilukon irrotettavuus ei ole virhe. Lattiakaivojen puhdistettavuudesta ei ole sopimuksessa annettu tarkempia määräyksiä. Märkätilat on toteutettu rakennustyöselityksen, rakentamismääräysten ja hyvän rakennustavan ohjeiden mukaisesti. Lattiakaivojen epäkeskisyys ja vedeneristeet ovat olleet todettavissa ja tarkastettavissa osavastaanotto­ tarkastuksissa ja vastaanottotarkastuksessa, jolloin vaatimukset perusteiltaan yksilöityinä olisi tullut viimeistään esittää. Takuuajan pidentäminen ei ole tuonut As Oy Lxxxxxxxxxxolle lisäoikeutta esittää vaatimuksia, jotka sen olisi pitä­ nyt esittää jo vastaanottotarkastuksessa. As Oy Lxxxxxxxxxxo on näin ollen me­ nettänyt puhevaltansa esittää vaatimuksia mahdollisten virheiden osalta.

Toimimaton paloilmaisinlaitteisto

Vastaanotto tarkastus 22.12.2010 on käsittänyt myös paloilmaisinlaitteiston eikä As Oy Lxxxxxxxxxxo ole tuolloin ilmoittanut virheistä tai puutteista. Laitteistossa ei ollut ollut virhettä. As Oy Lxxxxxxxxxxo ei ole varannut Cxxxxx Talotekniikka Oy:lle mahdollisuutta korjata mahdollisia virheitä. Kaupan purku ei ole YSE 1998-ehtojen mukainen mahdollinen seuraamus.

Vastaus Valitukseen

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on vaatinut, että As Oy Lxxxxxxxxxxon valitus hylätään.

Perusteinaan Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on lausunut seuraavaa:

Viivästyminen

Kokonaisurakka tai välitavoitteet eivät olleet myöhästyneet lukuun ottamatta välitavoitteiden yhteenlaskettua 4-5 työpäivän urakoitsijasta riippumatonta vii­ vettä. As Oy Lxxxxxxxxxxo on nimenomaisesti todennut, että sillä ei ole viivästyssakkovaatimuksia Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:ltä kokonaisurakkasuorituksen tai välitavoitteiden osalta eikä se ainakaan ole esittänyt vaatimuksiaan YSE 1998 ehtojen mukaisesti. As Oy Lxxxxxxxxxxo on siten menettänyt puhevaltansa vaatia viivästyssakkoja.

Lattiakaivot ja vesieristys

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on vastavalituksessaan esittämiensä perusteiden lisäk­ si esittänyt, että kanteessa on ollut kysymys epäkeskisen lattiakaivorakenteen vedeneristeestä, joka on eri asia kuin vedeneristys kokonaisuudessaan. Joka tapauksessa asennuksissa ei ole epäkeskisyyden tai vedeneristyksen näkyvillä olon vuoksi eikä muutoinkaan virhettä. Kohteessa on toiminut vastuullisena sertifioitu asentaja ja tuote on ollut S.G.Win.

Korjauskustannukset

Vaatimus 3.500 euroa märkätilaa kohti on liiallinen. Todelliset kustannukset


ovat 550-1.000 euroa.

Hajuhaitta

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n suorituksessa ei ole ollut virhettä. As Oy Lxxxxxxxxxxxn ilmoittamissa asunnoissa viemärihajua ei ole tutkimuksissa todettu. Mahdolliset hajuhaitat ovat johtuneet ilmanvaihtoteknisistä tai käyttöön liittyvistä syistä. As Oy Lxxxxxxxxxxossa on ilmennyt viemärin hajua jo ennen urakan aloittamista. As Oy Lxxxxxxxxxxolle ei ole aiheutunut arvon alentumista. Joka tapauksessa As Oy Lxxxxxxxxxxo on menettänyt oikeutensa esittää takuuvastuuseen perustuvia vaatimuksia viemärihajun perusteella, koska se ei ole esittänyt niitä takuutarkastuksessa.

Palokatkot

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on toteuttanut palokatkot sopimuksen edellyttämällä tavalla eikä palokatkoja ole toteutettu virheellisesti. Vaatimukset olisi tullut esittää vastaanottotarkastukseen mennessä.

Selvittelykustannukset

As Oy Lxxxxxxxxxxo vastaa YSE 1998 ehtojen mukaisesti selvityskuluista. Joka tapauksessa suoritetut tutkimukset ovat olleet tarpeettomia ja ylimitoitettuja.

Valvonta

Vastuu Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n mahdollisista virheistä on joka tapauksessa siirtynyt As Oy Lxxxxxxxxxxolle, koska sen asettama valvoja ei ole missään vaiheessa huomauttanut, että suorituksissa olisi virhe.

Vastaus vastavalitukseen

As Oy Lxxxxxxxxxxo on vaatinut, että Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n vastavalitus hylätään.

Perusteinaan As Oy Lxxxxxxxxxxo on lausunut, että Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n suorituksessa on virhe, koska lattiakaivoja ei ole tehty sopimuksen mukaisesti ja asentaminen on tehty virheellisesti. Osapuolten 15.1.2013 solmima sopimus takuuajan jatkamisesta ohittaa YSE 1998 ehdot. Paloilmaisinlaitteisto ei toimi, ja Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:lle on varattu riittävä aika saattaa paloilmaisinlaitteisto sopimuksen mukaiseen kuntoon.

Todistelu hovioikeudessa

Sama kuin käräjäoikeudessa lukuun ottamatta todistajaa Axxx Mxxxxx Vxxxxxxxxxx.


Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Todistustaakka ja viivästyminen

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja lopputuloksen todistustaakan jakautumisesta ja viivästymisestä. Asiassa ei ole ilmennyt syytä muuttaa käräjäoikeuden ratkaisua näiltä osin.

Lattiakaivot ja vesieristys sekä niiden korjauskustannukset

Puhevalta

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja lopputuloksen As Oy Lxxxxxxxxxxxn puhevallan säilymisestä ja oikeudesta esittää vaatimuksia lattiakaivojen ja vesieristeiden virheellisyydestä.

Lattiakaivojen ja vesieristeiden virheellisyys

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja ratkaisun väitteeseen vesieristeen virheellisestä asentamisesta.

Viiden kaivon epäkeskisyydestä johtuvan vesilukon vaikean irrotettavuuden ja korjauskustannusten määrän osalta hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden lopputuloksen ja toteaa perusteluiden osalta lisäksi, että Jxxxx Txxxxxx Rxxxxxxxxxn ja Jxxx Pxxxx Txxxxx Lxxxxxxn kertomuksista on ilmennyt, että kaikki asennetut hajulukot ovat olleet irrotettavissa ja pantavissa paikoilleen. Rxxxxxxxnen on kuitenkin todennut, että henkilökohtaisesti hän olisi vaatinut urakoitsijaa korjaamaan kyseiset viisi epäkeskistä kaivoa. Tämän perusteella hovioikeus päätyy siihen, että näiden kaivojen hajulukkojen irrottaminen on ollut niin vaikeaa, että se on korvaukseen oikeuttava virhe.

Asiassa ei ole ilmennyt aihetta muuttaa käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta edellä mainituilta osilta.

Hajuhaitta

Puhevalta

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja lopputuloksen As Oy Lxxxxxxxxxxxn puhevallan säilymisestä ja oikeudesta vaatia korvauksia hajuhaitasta.

Hajuhaitan esiintyminen

Hajuhaitan esiintymisen osalta hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden lopputuloksen ja toteaa lisäksi, että muun muassa Kxxx Axxxxx Ixxxxen, Rxxxxxxxsen ja Lxxxxsen kertomuksista on ilmennyt, että viemärin hajua oli jossain määrin esiintynyt ainakin paikallisesti niissä asunnoissa, joissa viemärit olivat käyttämättömyyden takia päässeet kuivumaan. Varsinaisesta pidempiaikaisesta hajuhaitasta tai sen aiheuttajasta ei kuitenkaan ole esitetty luotettavaa selvitystä. Näin ollen As Oy Lxxxxxxxxxxo ei ole näyttänyt, että mahdolliset hajuongelmat johtuisivat Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:n työsuorituksesta tai sopimusrikkomuk­ sesta.

Asiassa ei ole ilmennyt aihetta muuttaa käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta edellä mainituilta osin.

Paloilmaisinlaitteisto

Mxxxxxn kertomuksesta on ilmennyt, että paloilmaisinlaitteisto ei ole vastannut taloyhtiön odotuksia ja on joitakin kertoja aiheuttanut turhia hälytyksiä. Exx Txxxxx Vxxxxxxx kertomuksesta on ilmennyt, että Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on tehnyt korjauksia laitteistoon, jättänyt laitteiston testikäyttöön ja vaihtanut ko­ nehuoneiden savuun reagoivat laitteet lämpöön reagoiviin laitteisiin, minkä jälkeen virhehälytyksistä ei ollut ilmoitettu Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy:lle. Laite on edelleen As Oy Lxxxxxxxxxxolla eikä sitä Mxxxxxn kertomuksen mukaan ole purettu, mutta se on As Oy Lxxxxxxxxxxon vaatimuksesta kytketty pois toimin­ nasta.

Cxxxxx Txxxxxxxxxxxx Oy on edellä selostetulla tavalla näyttänyt, että se on tehnyt paloilmaisinlaitteistoon muutostöitä siinä ilmenneiden vikahälytysten takia, minkä jälkeen laite oli toiminut. As Oy Lxxxxxxxxxxo ei ole näyttänyt, että paloilmaisinlaitteisto itsessään olisi viallinen tai virheellisesti asennettu, eikä virheellisyyksien ainakaan ole näytetty olleen niin olennaiset, että As Oy Lxxxxxxxxxxx olisi oikeutettu korvauksiin mahdollisista purkukustannuksista. CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy on osoittanut menetelleensä huolellisesti. Näin ollen
9.000 euron vaatimus toimimattomasta paloilmaisinlaitteistosta purkukustan­ nuksineen hylätään.

Palokatkot

Puhevalta

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja lopputuloksen As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxxn puhevallan menettämisestä ja oikeudesta esittää vaatimuksia palokatkoihin liittyen.

Palokatkojen virheellisyydestä

As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon esittämästä Dxxxxx Kunnostuspalvelut Oy:n laatimasta ra­ portista (KlO) ilmenee, että 17.9.2014 pidetyssä katselmuksessa todettiin puut­ teita Pxxxxxi- ja sähköläpivienneissä.

Tavarantarkastaja, talonrakennustekniikan diplomi-insinööri Ixxxnen on kertonut, että jokaisessa huoneistossa lasketun alakaton takana oli ollut tiivistämättömiä läpivientikohtia Pxxxxxihormiin eivätkä ne siten olleet paloturvallisia. CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy oli Ixxxxen mukaan korjannut joitakin palokatkoja ainakin kellarissa, mutta ei kuitenkaan suositusten mukaisesti.

Saneerauksessa LVI-projektipäällikkönä toimineen Lxxxxsen kertomuksesta on ilmennyt, että talossa on huomattavasti enemmän palokatkoja kuin mitä kyseessä olevaan urakkaan liittyy. CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n vastuulle kuului ai­ noastaan Pxxxxxistosaneeraukseen suoranaisesti liittyvät palokatkot. Urakkasopi­ mukseen kuuluvia palokatkoja oli Dxxxxx Kunnostuspalvelut Oy:n laatiman raportin jälkeen käyty läpi sekä yhteisissä tiloissa että huoneistoissa ja niissä ha­ vaitut puutteet oli korjattu.

Lxxxxsen kertomuksesta on lisäksi ilmennyt, että palomääräykset olivat urakan jälkeen muuttuneet. Myös CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n urakan aikainen alue­ päällikkö RVxxxxxxxxxnen on kertonut, että urakkaan kuuluvat palokatkot oli tehty urakan tekohetkellä voimassa olleiden palokatkomääräysten mukaisesti.

Asiassa on riidatonta, että kaikki läpiviennit eivät kuuluneet urakkasopimuksen piiriin. Dxxxxx Kunnostuspalvelut Oy:n raportista ei yksiselitteisesti selviä mitkä palokatkot olivat kuuluneet CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n urakkaan eikä sitä voi päätellä asiassa esitetystä kirjallisesta todistelusta.

Lxxxxnen, joka on ollut kokonaisvastuussa urakasta, on uskottavasti kertonut CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n korjanneen urakkaan kuuluvat palokatkot. Myös RVxxxxxxxxxnen on kertonut, että urakkaan kuuluvat palokatkot oli tehty, ja myös Lxxxxx oli niitä nähnyt. Lxxxxsen kertomus, jota myös muut kertomukset tuke­ vat, on näin ollen horjuttanut Ixxxxen kertomusta siinä määrin, että As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo ei ole näyttänyt CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n tekemien palokatkojen olleen urakan tekohetkellä voimassa olleiden palokatkomääräysten vastaiset.

Näillä lisäyksillä hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun siitä, että As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimukset palokatkojen osalta tulisivat hylätyiksi siinäkin tapauksessa, että se olisi säilyttänyt puhevaltansa esittää vaatimuksia niiden osalta.

Selvittelykustannukset

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden lopputuloksen selvittelykustannuksista ja toteaa perusteluiden osalta lisäksi, että asianosaiset ovat esittäneet näkemyk­ sensä 15.1.2013 laaditun neuvottelumuistion (tavarantarkastuskertomuksen liite nro 9) synnystä ja tarkoituksesta. As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon puolesta hallituksen puheenjohtaja MVxxxxxxx ja isännöitsijä Salovaara ovat kertoneet, että 15.1.2013 sovittiin takuuajan jatkamisesta. MVxxxxxxx oli laatinut tekstin ja tarkoitus oli ol­ lut, että CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy otti vastuun selvityskustannuksista. Salovaa­ ran mukaan tilaisuudessa oli keskusteltu siitä, vastaako CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy kustannuksista, koska taloyhtiölle oli jo aiheutunut kuluja muun muassa viemäristön kuvauksesta. Kustannuskysymyksistä ei tuolloin ollut ollut erimie­ lisyyksiä.

CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n puolesta Lxxxxnen on kertonut, että tapaamisen pää­ asiallinen tarkoitus oli käydä läpi uuden isännöitsijän ja uuden hallituksen puheenjohtajan kanssa asiakirjoja, jotta osapuolten väliset takuuasiat saataisiin saatettua loppuun. Lxxxxsen kertomuksesta on ilmennyt, että Cxxxxx TxxxxxxxxxxxxOy ei muistiota allekirjoittaessaan ollut tarkoittanut ottaa mitä tahansa

kuluja vastattavakseen. Hajuhaittoja koskevaan kirjaukseen liittyen Lxxxxnen on kertonut, että CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy on valmis korvaamaan kyseiset korjauskustannukset jos hajuhaittojen syy aukottomasti selvitetään ja hajun näytetään johtuvan CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n suorituksesta.

Hovioikeus toteaa, että 15.1.2013 allekirjoitetussa muistiossa kustannuksia koskevat kirjaukset ovat lähinnä liittyneet hajuhaitan poistamiseen ja ovat tällöinkin sanamuotonsa mukaan koskeneet vain tarpeellisia toimenpiteitä ja kus­ tannuksia. Selvittelykustannuksia koskevaa kirjausta ei voida tulkita irrallisena lauseena, joka oikeuttaisi As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon tekemään mitä tahansa selvityk­ siä CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n kustannuksella kuulematta niistä erikseen sitä.

Ottaen huomioon neuvottelumuistion sisältö ja mitä sen tarkoituksesta on ker­ rottu sekä sen, että hajuhaitan ei ole näytetty aiheutuneen CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n virheestä, As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo ei ole näyttänyt, että ne selvittelykustannukset, joista se on vaatinut korvausta olisivat olleet asiassa tarpeellisia. Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt syytä muuttaa käräjäoikeuden ratkaisun lopputu­ losta edellä mainituilta osin.

Oikeudenkäyntikulut

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja lopputuloksen koskien oi­ keudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta muuttaa käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta tältä osin.

Koska As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo häviää asian hovioikeudessa miltei kokonaan, se on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n kaikki tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut myös hovioikeudessa.

As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo on hyväksynyt CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n oikeudenkäynti­ kuluvaatimuksen määrällisesti lukuun ottamatta todistaja RVxxxxxxxxxsen todista­ janpalkkiota, joksi As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo on määrällisesti hyväksynyt 1.500 eu­ roa. RVxxxxxxxxxsen palkkiovaatimus on ollut yli kaksinkertainen muiden asiaa tuntevien todistajien todistajanpalkkioihin nähden.

Hovioikeus toteaa, että RVxxxxxxxxxsen palkkiovaatimus ei ylitä sitä, mitä voidaan pitää kohtuullisena. As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo on näin ollen velvollinen korvaamaan CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n oikeudenkäyntikulut todistajanpalkkioineen vaadi­ tun suuruisina.

Tuomiolauselma

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan.

Kanne toimimattomasta paloilmaisinlaitteistosta ja sen purkukustannuksista hylätään ja CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy vapautetaan velvollisuudesta suorittaa siitä Asunto Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxolle korvauksena 9.000 euroa viivästyskorkoineen.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

Asunto Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo velvoitetaan maksamaan CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 29.986,07 euroa korko­ lain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tä­ män tuomion antamisesta lukien.

Asunto Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimus saada korvaus oikeudenkäynti- ja asian­ osaiskuluistaan hovioikeudessa hylätään.

Muutoksenhaku


Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheises­ ta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 6.6.2017.Asian ovat ratkaisseet pääkäsittelyssä:

hovioikeudenneuvos Mxxxxxxx Sxxxxxxx hovioikeudenneuvos Exxxxxx Rxxxxxx hovioikeudenneuvos Cxxxxxx Mxxxxxx

Valmistelija: hovioikeuden esittelijä A.BRatkaisu on yksimielinen.

1
PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS
1. osasto
Käräjätuomari J.P


TUOMIO
Annettu kansliassa

1
15/41889

18.12.2015 L 14/35532

Kantaja


Vastaaja

Asunto-Osakeyhtiö LVxxxxxxxVxxxxxxxo 0156277-7

CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx OyAsia Vireille
VAATIMUKSET

Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 5.12.2014
As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo vaatii, että CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy velvoitetaan maksamaan kantajalle urakkasopimuksen 23.11.2009 sisältämä suoritusvelvollisuuden rikkomisesta ja laiminlyönnistä seuraavat korvaukset.


1. Urakkasuorituksen viivästymisestä johtuvana viivästyssakkona 38.053 euroa viivästyskorkoineen 17.12.2010 lukien.

2. Lattiakaivojen ja vesieristeiden korjauksesta johtuvana kustannuksena
658.565 euroa viivästyskorkoineen 22.12.2010 lukien.

3. Vahingonkorvauksena hajuhaitasta 123.800 euroa viivästyskorkoineen 16.3.2011 lukien.

4. Toimimattomasta paloilmaisinlaitteistosta 10.000 euroa.
- hankintahinta 7.813,52 euroa viivästyskorkoineen 8.6.2010 lukien
- purkukustannukset ja korvaus aiheettomista hälytyksistä 2.186,48 euroa viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien

5. Palokatkojen korjaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvauksena
35.000 euroa korkoineen 30.9.2013 lukien

6. Urakkasuorituksen virheellisyyden selvittelykustannuksista
- tavarantarkastuksesta 9.360,64 euroa viivästyskorkoineen 9.9.2013 lukien
- asiantuntijapalkkio, Sxxxx Kxxxxx 3.475,10 euroa viivästyskorkoineen 14.11.2013 lukien
- viemäriPxxxxxiston kuvaus 16.811,61 euroa viivästyskorkoineen 16.4.2013 lukien.

Lisäksi kantaja vaatii, että vastaaja velvoitetaan korvaamaan asianosais­ ja oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomiopäivästä lukien.

Perustelut 1. Yleistä


Asunto Oy Lxxxxxxxxxxo - jäljempänä LVxxxxxxxVxxxxxxxo - ja Mxxxxxx Pxxxxx Oy ovat tehneet urakkasopimuksen LVxxxxxxxVxxxxxxxon LVI-saneerauksesta 2009-2010. Urakkasopimus on allekirjoitettu 23.11.2009. Sittemmin Mxxxxxx Pxxxxx Oy on sulautunut CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:hyn.

Urakan vastaanottotarkastus on toimitettu 22.12.2010 ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty 16.3.2011.

Urakoitsijan suorituksessa oli virheitä, minkä johdosta LVxxxxxxxVxxxxxxxo joutui teettämään tavarantarkastuksen. Tavarantarkastaja Kxxx Ixxxnen on antanut laajan kertomuksensa 9.9.2013.

Merkittävimmät virheet ovat olleen kylpyhuoneiden viemäreiden ja niihin liittyvän vesieristyksen asentamisesta. Lisäksi LVxxxxxxxVxxxxxxxon rakennukseen on muodostunut hajuhaitta urakkasuorituksen yhteydessä.

CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy - jäljempänä Cxxxxx - ei tehnyt töitä urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Asian selvittelystä on aiheutunut Lxxxxxxxxxxxe kustannuksia.

15.1.2013 pidetyssä neuvottelussa Cxxxxx on sitoutunut siihen, että takuuaika jatkuu, kunnes urakkasuorituksen yhteydessä syntynyt hajuhaitta on korjattu ja muut vielä tekemättömät takuukorjaukset on tehty.

2. Yksityiskohtaiset vaatimukset ja niiden perustelut

2.1. Viivästysseuraamus

Urakkasuoritus on viivästynyt sovitusta siten, että LVxxxxxxxVxxxxxxxolla on oikeus sopimuksen mukaiseen enimmäissopimussakkoon 38.053 euroa.

Tavarantarkastuskertomuksessa asiaa on käsitelty kohdassa hankkeen ajallinen toteutuminen sivuilla 13 ja 14.

2.2. Viemärikaivojen asentaminen ja vesieristys

Viemärikaivot on asennettu törkeän huolimattomasti ja selvityksen mukaan virheellisiä asennuksia on 38. Muissa kylpyhuoneissa asennus on tehty puutteellisesti ja viemärikaivojen puhdistusta haittaavasti siten, että vesieristyksen toimivuus on kyseenalainen ja ainakin sen elinkaari lyhenee.

Viemärikaivot ja niihin liittyvä vesieristys on korjattava asentamalla uudet viemärikaivot ja uusimalla vesieristys, jolloin korjauskustannus on 9 544,42 euroa jokaisen 69 huoneiston osalta.

Korjaustapa perustuu tavarantarkastaja Kxxx Ixxxxen kertomuksen mukaiseen suositukseen. Kantaja korostaa sitä, että vesieristyksen tekeminen sopimuksenmukaisella ja pysyväismääräysten edellyttämällä tavalla johtaa laajahkoon ja kustannuksia aiheuttavaan korjaukseen,

mikä olisi vältetty, jos Cxxxxx olisi tehnyt alun perin työn sovituin tavoin.

2.3. Hajuhaitta

Urakoitsijan suorituksen jälkeen Lxxxxxxxxxxx omistamassa talossa on ollut merkittävä hajuhaitta. Hajuhaitan syytä ei ole pystytty selvittämään siitäkään huolimatta, että asiassa on tehty perusteelliset tutkimukset ja viemärit kuvattu.

Viemärikuvauksia ei ole voitu tehdä täydellisinä, koska urakoitsijan virheellisesti asentamia lattiakaivoja ei ole voitu kuvausten yhteydessä irrottaa niitä rikkomatta.

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on vastaanottotarkastuksen 1. jälkitarkastuksessa 16.3.2011 ilmoittanut, että asunnoissa esiintyy edelleen viemärinhajua. Niin ikään toisessa jälkitarkastuksessa 8.8.2011 on urakoitsijalle ilmoitettu viemärinhajun jatkuvan.

Myös takuukatselmuksessa 16.5.2012 on käsitelty hajuhaitan aiheuttamaa ongelmaa.

Tavarantarkastuskertomuksessa asiaa on käsitelty sivuilla 10-12.

Cxxxxx on kieltäytynyt ryhtymästä toimenpiteisiin hajuhaitan poistamiseksi.

Urakoitsija ei ole poistanut toistuvista vaatimuksista huolimatta hajuhaittaa. Tämä korjaustoimenpide voi edellyttää laajoja Pxxxxxistotarkistuksia ja uudelleen asennuksia, mistä syystä LVxxxxxxxVxxxxxxxon käsityksen mukaan Cxxxxxn tulee maksaa LVxxxxxxxVxxxxxxxolle korvaus rakennuksen arvon vähennyksenä.

Hajuhaitan laajuus ja vahingollisuus huomioon ottaen arvonvähennyksen määräksi on arvioitu 10 % urakkahinnasta.

2.4. Toimimaton paloilmaisinlaitteisto

Urakan lisätyönä Cxxxxx on asentanut LVxxxxxxxVxxxxxxxon rakennukseen paloilmaisinlaitteiston, jota urakoitsija ei ole saanut yrityksistä huolimatta toimimaan.

Toimimattomasta laitteistosta johtuen on aiheutunut vikahälytyksiä, joista LVxxxxxxxVxxxxxxxolle on tullut kustannuksia. Vikahälytykset toistuvat heti sen jälkeen, kun Cxxxxxn toimesta paloilmaisinlaitteisto kytketään uudestaan toimintaan sen jälkeen, kun laitteisto on ollut pakko toteutuneiden vikahälytysten johdosta sulkea.

Lisäksi toimimaton paloilmaisinlaitteisto on turvallisuusriski ja se on saatava kuntoon.

Kun Cxxxxx on kieltäytynyt saattamasta asentamaansa paloilmaisinlaitteistoa toimivaan kuntoon, on se purettava, mistä aiheutuu Cxxxxxn vastuulla olevia kuluja.

2.5. Palokatkot

Vastaaja on tehnyt puutteellisesti tai jättänyt tekemättä palokatkot. Cxxxxx on myöntänyt tämän virheensä ja luvannut sen korjata.
Kuitenkaan korjaustöitä ei ole sovituin tavoin tehty. Kantaja viittaa oheiseen Dxxxxx Oy:n lausuntoon 19.9.2014.

LVI Insinööri Sxxxx Kxxxxx on 15.10.2013 antamassaan lausunnossa todennut, että kaikki LVxxxxxxxVxxxxxxxon Pxxxxxi- ja kaapeliläpiviennit on paloeristettävä ja tiivistettävä hormin palokestävyysluokan mukaiseksi joko kivirakenteella tai paloluokitellulla tiivistysaineella.

Palokatkokorjaus on tehtävä jokaiseen asuntoon ja yleisiin tiloihin, joten korjaus kohdistuu yhteensä 70 palokatkoon. Saadun selvityksen mukaan keskimääräinen hinta yhden korjauksen osalta on 500 euroa.

2.6. Urakkasuorituksen virheellisyyden selvittelykustannukset

2.6.1. Tavarantarkastajan lausunto

Urakkasuorituksen virheiden selvittämiseksi on ollut välttämätöntä hankkia tavarantarkastajan lausunto, jonka kustannukset ovat olleet 9.360,64 euroa.

2.6.2. Asiantuntijapalkkio, Sxxxx Kxxxxx

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on joutunut käyttämään erikseen asiantuntijana Sxxxxxx Kxxxxxx, mistä on aiheutunut 3.475,10 euron kustannukset.

2.6.3. ViemäriPxxxxxiston kuvaus

Lxxx & txxxxxx Oyj on kuvannut viemärit hajuhaitan selvittämiseksi. Tästä toimenpiteestä on aiheutunut yhtiölle 16.811,61 euron kustannukset.

2.7. Viivästyskorot

Viivästyskorko on vaadittu siitä alkaen, kun virhe on ensikertaa käsitelty urakkaan liittyvässä dokumentaatiossa.

Maksettujen laskujen osalta korkovaatimus perustuu laskujenmaksupäivään.

3. Oikeudellinen arviointi

Cxxxxx on sitoutunut jatkamaan urakan takuuaikaa 15.1.2013 siihen asti, kun takuukorjaukset on tehty.

Tällä perusteella Cxxxxx on riidattomasti vastuussa urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuuden virheistä takuuaikaisen vastuun mukaisesti.

Cxxxxxn virheiden selvittelystä on aiheutunut LVxxxxxxxVxxxxxxxolle

kustannuksia, joista urakoitsija on vastuussa.

Hajuhaitan poistaminen saattaa edellyttää varsin laajaa korjaustyötä, kun koko viemäriverkosto on purettava ja uudelleen rakennettava. Tämä johtuu siitä, ettei tietoa hajuhaitan aiheuttavasta viasta ole saatu selvitetyksi. Tästä syystä vastaajan edun mukaista on määrätä korvaus arvonvähennyksenä.


VASTAUS

CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy jäljempänä Cxxxxx) vaatii, että käräjäoikeus

1. hylkää Asunto-Osakeyhtiö LVxxxxxxxVxxxxxxxon jäljempänä LVxxxxxxxVxxxxxxxo) kanteen ja

2. velvoittaa As Oy:n korvaamaan Cxxxxxn oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta.


Cxxxxx vastustaa kannetta ja kiistää sen kokonaisuudessaan perusteeltaan ja määrältään.


Perustelut

1. Taustatiedot

Sittemmin Cxxxxxin sulautunut Mxxxxxx Pxxxxx Oy ja LVxxxxxxxVxxxxxxxo ovat 23.11.2009 allekirjoittamassaan urakkasopimuksessa sopineet LVxxxxxxxVxxxxxxxon LVIS-saneerauksesta vuosina 2009 - 2010 (V1: urakkasopimus). Sopimukseen sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä urakkasopimuksen kohdassa 5 "Sopimusasiakirjat" mainittuja asiakirjoja (V2: YSE 1998-ehdot).

Sopimuksenmukainen urakkahinta on ollut 1.014.754 euroa (alv O %).

Urakka on vastaanotettu 22.12.2010 pidetyssä vastaanottotarkastuksessa ja urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty 16.3.2011.

Takuutarkastus on pidetty 10.10.2013 ja sen jälkitarkastus 4.3.2014. Tämän jälkeen LVxxxxxxxVxxxxxxxo on yllättäen joulukuussa 2014 jättänyt asiassa kanteen käräjäoikeuteen ja Cxxxxx on saanut tiedon siihen kohdistuvista vaatimuksista ensimmäisen kerran haasteen tiedoksiannossa.

LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimukset ovat selvästi perusteettomia.

2. Viivästyssakko

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on kanteessaan vaatinut Cxxxxxlta viivästyssakkoa yhteensä
38.053 euroa, joka on urakkasopimuksen mukainen välitavoitteiden ja valmistumisen enimmäissakkomäärä.

Cxxxxxn kokonaisurakkasuoritus ei ole viivästynyt. Vastaanottotarkastuksessa LVxxxxxxxVxxxxxxxo on nimenomaisesti todennut, ettei sillä ole viivästyssakkovaatimuksia Cxxxxxlle

kokonaisurakkasuorituksen eikä välitavoitteiden osalta. Vastaanottotarkastuspöytäkirjassa 22.12.2010 kohdassa 21 todetaan seuraavasti;

"Todettiin, että kokonaisurakkasuorituksessa ei ole tapahtunut viivästymistä, välitavoitteiden osalta on myöhästymistä yhteensä 4-5 työpäivää. Myöhästymisille on saatu hyväksyntä osakkailta ja sovittu, että näiden ei katsota aiheuttavan myöhästymissakkoa urakoitsijalle."

LVxxxxxxxVxxxxxxxolla ei ole ollut vaatimuksia viivästyksen perustella vastaanottotarkastuksessa eikä välitavoitteiden osalta osavastaanottotarkastuksissa (V3-V4: vastaanottopöytäkirja ja 8 osavastaanottotarkastuspöytäkirjaa).

YSE 1998 ehtojen 70 §:ssä todetaan seuraavasti:

"1. Jos urakkasuoritus tai sen osa on sovittu tai sovitaan valmistuvaksi ennen rakennuskohteen vastaanottoa, suorituksen vastaanottamiseksi tilaajalle pidetään suorituksen valmistuttua urakkasuorituksen tarkastus.

2. Tarkastuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin vastaanottoa koskevia 71 §:n määräyksiä."

Edelleen ehtojen 71 §:n 7- kohdassa todetaan seuraavasti:

"Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perusteiltaan esitetyt vaatimukset voidaan kuitenkin määriltään ottaa käsiteltäväksi vielä loppuselvitystilaisuudessa siten kuin jäljempänä 73
§:ssä on mainittu."

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on joka tapauksessa menettänyt oikeutensa vaatia sakkoja, kun ei ole esittänyt vaatimuksiaan YSE 1998 ehtojen mukaisesti.

Cxxxxx ei ole viivästyssakkovastuussa LVxxxxxxxVxxxxxxxolle.

3. Lattiakaivot ja vesieristeet

3.1 LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimuksista

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on vaatinut Cxxxxxlta lattiakaivojen ja vesieristeiden korjauksesta johtuvana kustannuksena 658.565 euroa. LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimus perustuu siihen, että kaikki 69 Cxxxxxn saneeraamaa LVxxxxxxxVxxxxxxxon märkätilaa korjataan täydellisesti uudelleen valuineen, lattiakaivoineen ja pinnoitteineen.

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on väittänyt, että viemärikaivot olisi asennettu törkeän huolimattomasti ja että virheellisiä asennuksia olisi 38. Lisäksi LVxxxxxxxVxxxxxxxo on väittänyt, että muissa kylpyhuoneissa asennus on tehty puutteellisesti ja viemärikaivojen puhdistusta haittaavasti siten, että vesieristyksen toimivuus on kyseenalainen ja että ainakin sen elinkaari

lyhenee.

LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimukset ovat perusteettomia ja väitteet virheellisiä seuraavin perustein:

3.2. Lattiakaivot

Lattiakaivoja ei ole asennettu virheellisesti eikä puutteellisesti. Lattiakaivojen paikat on määritelty huoneistokohtaisen purkukatselmuksen perusteella käyttötarkoituksen kannalta parhaimpaan paikkaan asennustekniikan sallimissa rajoissa. Lattioiden laatoitus on suoritettu rakennustyöselityksen laatoitusohjeen mukaisesti mitoittamalla laatoitus siten, ettei kaivojen ympärille tule pienempää kuin puoli laattaa (K5: Ote rakennustyöselityksestä). Tästä johtuen laattakehykset on jouduttu asentamaan kaivoon nähden paikoin epäkeskisesti.
Epäkeskisyys ei ole virhe.

LVxxxxxxxVxxxxxxxon selvityksissä epäkeskisesti asennetuiksi väitettyjen kaivojen määrä on vaihdellut. Tavarantarkastuksessa, josta on annettu kertomus 9.9.2013, yhteensä 28 märkätilassa on todettu lattiakaivojen laattakehyksen olevan epäkeskisessä asemassa lattiakaivoon (V6: Tavarantarkastuskertomus liitteineen). Näistä puolessa epäkeskisyys on ollut lievää. Tavarantarkastuskertomuksessa todetaan, että vain osa poikkeamista (lattiakaivojen epäkeskisyys) edellyttäisi toimenpiteitä.
Edelleen tavarantarkastuskertomuksessa todetaan, että korjausta vaativien kylpyhuoneiden määrä on mahdollista selvittää LVxxxxxxxVxxxxxxxon ja urakoitsijan yhteisen katselmuksen avulla.

Mainituista 28 märkätilasta vain 4:ssä (B4x, B4x, B4x, B5x) vesilukkoa ei tavarantarkastuskertomukseen liitetyn Pxxxxx Oy:n johdolla 6.3.2013 suoritetun katselmusmuistion mukaan ole saatu irrotettua.
Tavarantarkastuskertomuksesta ilmenee, että Cxxxxx on 3.5.2013 pidetyn tavarantarkastuksen jälkeen tehnyt viemärikaivon puhdistamista helpottavan hajulukon irrotuksen ja asukkaiden opastuksen. Cxxxxx on käynyt läpi kaikki lattiakaivot useampaan kertaan ja kaikkien kaivojen sisäosat on pystytty poistamaan. Kaivot ovat rakentamismääräyskokoelman D1 mukaisesti puhdistettavissa. Cxxxxxn suoritus on sopimuksen mukainen.

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on vastaanoton jälkeen hajuhaittaongelmaa tutkittaessa ryhtynyt esittämään perusteettomia erityisvaatimuksia siitä, että kaivojen puhdistaminen sen sisäosa poistamalla tulisi olla kaikkien asukkaiden omatoimisesti ja helposti tehtävissä ja että jokainen asukas kykenisi hajulukon myös asentamaan oikein takaisin.

3.3 Vedeneriste

Joissain tapauksissa edellä kuvatulla tavalla epäkeskisesti asennettuihin kaivoihin on jäänyt vedeneristettä näkyviin.

Vedeneristevalmistaja S.G.W Oy Ab:n (S.G.W) Vxxxxxet Vedeneristyksen työohjeissa ei ole asennusaikana ollut ohjetta siitä, että lattiakaivon asennuksessa näkyville jäävä vedeneriste tulisi suojata.

S.G.Win nykyisten ohjeiden mukaan näkyville jäävä vedeneriste suojataan peittämällä se laastilla (V7 - V8: Vxxxxxit vedeneristys työohje 15.6.2013, s. 16 ja 1.9.2008 ohjeet).

S.G.W on tavarantarkastuskertomukseen liitetyssä 2.4.2013 päivätyssä muistiossaan todennut kahdessa kylpyhuoneessa (A23 ja A28) vedeneristeiden menettäneen elastisuuttaan. A23 lattiakaivolle S.G.W ei ole ehdottanut mitään toimenpiteitä. Kaikki muut LVxxxxxxxVxxxxxxxon tutkituttamat näytteet ovat olleet elastisuudeltaan normaaleja.

Cxxxxx on vedeneristeessä todetun reiän tai irtoamisen korjauksen yhteydessä sittemmin korjannut samalla myös kaivot asunnoissa A 28, B 37, B 45 C 50, C 52 siten, että korjattuja kaivonympäristöjä on yhteensä
6. Korjaukset on tehty tavarantarkastuskertomukseen liitetyn Cxxxxxn 6.6.2013 LVxxxxxxxVxxxxxxxon esittämän korjaustavan mukaisesti. Korjaustapa on ollut S.G.W Vxxxxxit Vedeneristysjärjestelmän 6.6.2013 ja
RT-ohjekortiston (RT 84-11093) mukainen (V9-V10: S.G.W Vxxxxxit Vedeneristysjärjestelmä; Rikkoontuneen vedeneristeen korjaamisesta 6.6.2013 RT 84-11093).

3.4 Takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisestä

Takuutarkastuksessa 10.10.2013 LVxxxxxxxVxxxxxxxon huomiot epäkeskisyydestä ovat kohdistuneet edelleenkin vain osaan märkätiloista. (V 11: Takuutarkastuspöytäkirja).

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on YSE 1998 ehtojen takuutarkastusta koskevien 74 §:n säännösten perusteella menettänyt oikeutensa esittää enää jälkeenpäin takuuvastuuseen perustuvia vaatimuksia, joita se ei ole esittänyt takuutarkastuksessa.

Cxxxxx on tehnyt edellisen otsikon alla kuvatut 6 korjausta. Takuutarkastuksen jälkitarkastuksessa 4.3.2014 on todettu, että 6 lattiakaivon siirtokorjaus on suoritettu hyväksytysti (V12: Jälkitarkastuspöytäkirja). LVxxxxxxxVxxxxxxxo ei ole takuutarkastuksen jälkitarkastuksessa vaatinut Cxxxxxa korjaamaan kylpyhuoneita enemmälti. LVxxxxxxxVxxxxxxxon on katsottava hyväksyneen suoritettujen korjausten laajuuden eikä se voi uudelleen ryhtyä esittämään takuuvastuuseen perustuvia vaatimuksia kylpyhuoneiden korjauksista.

3.5 Osavastaanottotarkastusten ja vastaanottotarkastuksen merkitys puhevallan kannalta

Kuten edellä kohdassa 2 'Viivästyssakko" todetaan, YSE 1998 ehtojen mukaan osapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa viimeistään 70 §.n urakkasuorituksen tarkastuksissa ja 71 §:n mukaisessa vastaanottotarkastuksessa puheoikeuden menettämisen uhalla.

Lattiakaivojen epäkeskisyys ja vedeneristeet ovat olleet tarkastettavissa ja todettavissa linjojen osavastaanottotarkastuksissa ja urakan vastaanottotarkastuksessa. Myös tavarantarkastuksessa todetaan tämä. Kun LVxxxxxxxVxxxxxxxo ei ole mainituissa tilaisuuksissa esittänyt Cxxxxxlle

vaatimuksia, se on menettänyt oikeutensa vaatimusten esittämiseen. LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimukset ovat perusteettomia tälläkin perusteella.

3.6 Korjaustavasta

Siinä tapauksessa, että Cxxxxxn suorituksessa katsottaisiin olevan virhe ja LVxxxxxxxVxxxxxxxolla puhevalta vaatimusten esittämiseen, LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimukset perustuvat ylimitoitettuihin korjauksiin.

Näkyvillä oleva vedeneriste voidaan suojata laastilla S.G.Win työohjeen mukaisesti. Mikäli epäkeskinen lattiakaivo katsottaisiin virheeksi, korjaus voidaan tehdä osakorjauksena, jonka kustannukset lattiakaivoa kohti ovat arvonlisäverollisena noin 155,00 euroa.

3.7 Valvonnan vaikutukset

Cxxxxx siis kiistää jyrkästi suorituksessaan olevan virheitä.

Siinä tapauksessa, että suorituksessa arvioitaisiin olevan LVxxxxxxxVxxxxxxxon väittämiä virheitä, on huomioitava valvonnan vaikutukset vastuisiin. YSE 1998-ehtojen 60 § 1 mukaan rakennuttajan puolesta urakkasuoritusta valvovat rakennuttajan tähän tehtävään asettamat pätevät valvojat.
LVxxxxxxxVxxxxxxxolla on ollut kohteessa nimetty valvoja.

YSE 1998 ehtojen 61 § 4 kohdassa todetaan seuraavasti:

"Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, hänen on huomautettava tästä urakoitsijalle, jonka on korjattava virhe viipymättä."

ja ehtojen 62 § 2 kohdassa seuraavasti:

"Mikäli tilaaja ei kuitenkaan ole huomauttanut urakkasuorituksen vakavasta virheestä, joka on ollut niin ilmeinen, että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mukaan havaita ja ilmoittaa siitä urakoitsijalle 61 § 5 sanotulla tavalla, tilaaja vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustannuksista ja vahingoista. Vastuu ei kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai on seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle on urakoitsijalla.

LVxxxxxxxVxxxxxxxon asettama valvoja ei ole missään vaiheessa huomauttanut Cxxxxxa siitä, että sen suorituksessa olisi virhe. Hankkeen aikana on pidetty mm. 8 linjojen osavastaanottotarkastusta. Mikäli suorituksessa olisi virhe, olisi valvojan tullut puuttua asennuksiin. Vastuu on joka tapauksessa siirtynyt LVxxxxxxxVxxxxxxxolle suhteessa Cxxxxx - LVxxxxxxxVxxxxxxxo.

4. Hajuhaitta

4.1 Hajuhaitan syistä

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on väittänyt, että rakennuksessa on ollut Cxxxxxn suorituksen jälkeen merkittävää hajuhaittaa, jonka syytä ei ole pystytty selvittämään.

Tavarantarkastuskertomuksesta ilmenee, että viemärinhaju on satunnaisesti todettu ainoastaan A-portaan asumattomissa huoneistoissa ja A-portaan alapuolisissa tiloissa. Hajun syyksi on suoranaisesti voitu todeta se, että viemäreiden hajulukot olivat kuivuneet käyttämättömissä tiloissa.

LVxxxxxxxVxxxxxxxon pohjaviemäri on n. 1,5 vuotta ennen Cxxxxxn urakkaa sortunut. Kyseinen pohjaviemäri ei ole kuulunut Cxxxxxn urakkaan. A-portaan kellarissa on Cxxxxxn töiden alkaessa ollut voimakas viemärikaasujen haju ja oman työskentelynsä mahdollistamiseksi urakka-alueellaan Cxxxxx on joutunut tiivistämään tilan läpivientejä, poistamaan saastunutta maata sekä desinfioimaan tilaa. On hyvin
mahdollista, että haju on jälkiseurausta sortuneesta pohjaviemäristä.

Lisäksi korvausilman saannin puute aiheuttaa ilmanpaineen vaihtelua, joka saattaa satunnaisesti aiheuttaa hajuhaittaa.

Hajun syyn selvittämiseksi mm. viemärit on kuvattu, pohjaviemärin tuulettuminen tarkastettu, viemäriläpivientien tiiviys tarkastettu, oviraot korjattu ilmanvaihdon parantamiseksi, wc-istuimet irrotettu ja mansetit vaihdettu, tuuletusPxxxxxet katolla tarkistettu, wc-maljan veden huuhtelun määrää säädetty, ravintolan tuuletusPxxxxxen päähän asennettu alipaineventtiili ja hajulukkoja vaihdettu (V13: Cxxxxxn Lxxxxsen kirje LVxxxxxxxVxxxxxxxolle 31.5.2012).

Siitä huolimatta, että Cxxxxxn rakentama järjestelmä on tutkittu perusteellisesti, siinä ei ole todettu viemärihajua aiheuttavaa virhettä.

On käynyt selväksi, ettei haju johdu Cxxxxxn suorituksessa olevasta virheestä.

Tampereen Txxxxxxxxxxxxka Oy:n johdolla 16.9.2015 LVxxxxxxxVxxxxxxxossa suoritetussa tarkastuksessa on ilmennyt suurelta osin asuntoihin tulevan viemärihajun selittyvän sillä, että lattiakaivojen vesilukot ovat olleet pois paikoiltaan (V16: Tampereen Txxxxxxxxxxxxka Oy:n lausunto 16.9.2015).

4.2 Puhevallasta

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on väittänyt, että Cxxxxx olisi 15.1.2013 pidetyssä neuvottelussa sitoutunut siihen, että takuuaika jatkuu kunnes urakkasuorituksen yhteydessä syntynyt hajuhaitta on korjattu ja muut vielä tekemättömät takuukorjaukset on tehty. Neuvottelumuistiossa ei ensinnäkään LVxxxxxxxVxxxxxxxon väittämällä tavalla todeta hajuhaitan syntyneen urakkasuorituksen yhteydessä. Neuvottelumuistossa todetaan selvästi, että hajuhaitan syytä ei ole saatu selvitettyä. Lisäksi neuvottelumuistiossa todetaan, ettei takuuaikaa katsota päättyneeksi, ennen kuin hajuhaitta on korjattu. Kirjaus on maallikkojen laatima ja sillä on haluttu ainoastaan varata LVxxxxxxxVxxxxxxxolle lisäaikaa hajun syiden selvittämiseen.

Sopimuksen mukaan 22.12.2012 päättynyttä takuuaikaa onkin jatkettu nimenomaan keskeneräisten asioiden selvittämiseksi. Tämä takuuaika on kuitenkin päättynyt 10.10.2013, jolloin on pidetty takuutarkastus.
Pidennettynä takuuaikana keväällä 2013 LVxxxxxxxVxxxxxxxo on teettänyt tavarantarkastuksen, jossa hajun ei ole voitu todeta johtuvan Cxxxxxsta ts. että urakoitsijan suorituksessa olisi virhe. Hajun selvittämiseksi on tehty merkittävä määrä toimenpiteitä ja tutkimuksia, eivätkä ne ole osoittaneet viemärihajun johtuvan Cxxxxxn suorituksesta.

YSE 1998 ehtojen 29 § 2 kohdan mukaan urakoitsijan takuuvastuu koskee sen suorituksessa takuuaikana ilmenneitä virheitä. Hajusta on tehty huomioita jo vastaanottovaiheessa eikä pidennettynä takuuaikanakaan ole voitu todeta Cxxxxxn suorituksessa YSE 1998 ehtojen 29 §:ssä tarkoitettua virhettä, joka olisi hajun aiheuttaja.
Takuuaika on päättynyt.

LVxxxxxxxVxxxxxxxolla ei ole ollut takuutarkastuksessa takuuajan vastuuseen perustuvia vaatimuksia. LVxxxxxxxVxxxxxxxo on YSE 1998 ehtojen takuutarkastusta koskevien 74 §:n säännösten perusteella menettänyt oikeutensa esittää enää jälkeenpäin takuuvastuuseen perustuvia vaatimuksia.

5. Palovaroitinjärjestelmä

Cxxxxx on LVxxxxxxxVxxxxxxxon tilaamana lisätyönä toimittanut ja asentanut palovaroitinjärjestelmän käyttökuntoiseksi. Järjestelmä on luovutettu LVxxxxxxxVxxxxxxxolle 22.12.2010 pidetyssä vastaanottotarkastuksessa.
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjassa ei järjestelmää ole rajattu vastaanoton ulkopuolelle.

Palovaroitinjärjestelmä on tyypiltään paikan päällä hälyttävä. Järjestelmä on urakan vastaanoton jälkeen antanut virhehälytyksiä ja LVxxxxxxxVxxxxxxxo on oma-aloitteisesti Cxxxxxa informoimatta päätynyt kytkemään laitteiston pois käytöstä. Cxxxxx on tämän jälkeen 13.8.2013 tutkinut laitteiston ja kytkenyt laitteiston koekäyttöön, "sireenit kytkettynä irti" ts. niin, ettei se hälytä Lisäksi Cxxxxx on vaihtanut hissikonehuoneiden ilmaisimet.
Koekäytön aikana ei ole ollut virhehälytyksiä. Takuutarkastuksessa LVxxxxxxxVxxxxxxxolla ei ole ollut vaatimuksia järjestelmän toimintaan perustuen. Sen jälkeenkään Cxxxxxlle ei ole ilmoitettu virhehälytyksestä ennen kuin 14.5.2014. Tuolloin LVxxxxxxxVxxxxxxxo on kategorisesti vaatinut järjestelmän kytkemistä irti ja "kaupan purkamista". LVxxxxxxxVxxxxxxxo on katsonut, että se ei ole ottanut järjestelmää vastaan, jonka vuoksi se ei voi olla myöskään toiminnassa (V 14: Kxxxxx MVxxxxxxxn sähköposti J.P Lxxxxselle 14.5.2014 ja J.P Lxxxxsen vastaus siihen 15.5.2014).

Järjestelmässä ei ole todettu olevan vikaa. Virhehälytyksen voi aiheuttaa esimerkiksi tupakka, pöly, höyry, tai ilkivalta. Jos järjestelmässä olisikin jokin vika, Cxxxxx ei ole missään vaiheessa kieltäytynyt korjaamasta järjestelmää. Urakoitsijalla on YSE 1998 ehtojen 91 §:stä ilmenevän menettelysäännöksen perusteella korjausoikeus, jonka As Oy on Cxxxxxlta evännyt. LVxxxxxxxVxxxxxxxolla ei ole oikeutta esittää Cxxxxxlle korvausvaatimuksia järjestelmän purkamisesta, hyvittämisestä tai

aiheettomista hälytyksistä.

6. Palokatkot

6.1 Palokatkojen korjaukset

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on väittänyt, että Cxxxxx on tehnyt palokatkot puutteellisesti tai jättänyt ne tekemättä ja viitannut Sxxxx Kxxxxxksen 15.10.2013 päivättyyn lausuntoon sekä Dxxxxx Oy:n 19.9.2014 päivättyyn lausuntoon.

Takuutarkastuksen jälkitarkastuksessa 4.3.2014 on todettu, että takuutyöt on suoritettu lukuun ottamatta läpivientien palomassauksien korjauksia sähköläpivientien osalta.

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on pyytänyt Dxxxxx Oy:ltä 19.9.2014 päivätyn lausunnon rakennuksen palo-osastoivien läpivientien tiiveydestä ja laajuudesta. Dxxxxx Oy on tarkastellut koko rakennusta ja siten palokatkoja Cxxxxxn urakka-aluetta laajemmalti.

Cxxxxx on korjannut sen urakkaan kuuluvat palokatkot 4.-10.12.2014 (V15: Valokuvakooste).

Cxxxxx on tarkistanut hormin läpivientien tiivistykset huoneistossa, jotka ovat eri porraskäytävässä, mutta joiden Pxxxxxihormit ovat yhteiset. Tästä on ilmoitettu LVxxxxxxxVxxxxxxxon isännöitsijälle 3.3.2014 (V17 J.P Lxxxxsen kirje LVxxxxxxxVxxxxxxxon isännöitsijälle 3.3.2014).

6.2 Puhevalta

Cxxxxx on korjannut palokatkot ilman, että se olisi osapuolten välisen sopimuksen perusteella siihen ollut edes velvoitettu. Palokatkot ovat nimittäin olleet havaittavissa osavastaanottotarkastuksissa ja vastaanottotarkastuksessa ja LVxxxxxxxVxxxxxxxon olisi tullut viimeistään em. tilaisuuksissa esittää niitä koskevat vaatimuksensa Cxxxxxlle.
LVxxxxxxxVxxxxxxxo on menettänyt oikeutensa esittää niihin perustuvia vaatimuksia YSE 1998 ehtojen 70 §:n ja 71 §:n perusteella.

7. Selvityskustannukset

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on vaatinut Cxxxxxlta korvausta selvittelykustannuksista. Kun Cxxxxxn suorituksessa ei ole todettu olevan virheitä, ei Cxxxxx vastaa selvityskustannuksistakaan. Viemärikuvaukset on tehty ylimitoitettuna, kun on kuvattu koko rakennuksen Pxxxxxistot. Hajua on ollut A-portaassa.

8. Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskoron laskemisen alkamisajankohta tulisi olla 30 päivää haasteen tiedoksiannosta lukien.

RIIDATTOMAT SEIKAT

- LVxxxxxxxVxxxxxxxo ja Cxxxxx ovat tehneet 23.11.2009 urakkasopimuksen

LVxxxxxxxVxxxxxxxon LVI-saneerauksesta 2009 - 201O

- Lxxxxxxxxxx ja Cxxxxxn 23.11.2009 allekirjoittaman urakkasopimuksen lisäksi sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998)

- Urakan vastaanottotarkastus on toimitettu 22.12.201Oja taloudellinen loppuselvitys on pidetty 16.3.2011.

RIITAISET SEIKAT

- onko urakka viivästynyt viivästyskorvaukseen edellyttävällä tavalla?

- onko LVxxxxxxxVxxxxxxxo menettänyt oikeutensa viivästyskorvaukseen 22.12.2010 vastaanottotarkastuksessa sovitun perusteella?

- onko LVxxxxxxxVxxxxxxxo menettänyt oikeutensa esittää viivästyskorvausvaatimuksia YSE-ehtojen perusteella?

- onko lattiakaivot ja vesieristeet asennettu virheellisesti ja puutteellisesti?

- johtuuko väitetty hajuhaitta Cxxxxxn suorituksessa takuuaikana olevasta virheestä?

- onko Cxxxxx sitoutunut korjaamaan hajuhaitan takuuseen kunnes hajuhaitta on korjattu?

- onko palovaroitinjärjestelmässä virhe?

- onko LVxxxxxxxVxxxxxxxo laiminlyönyt varata Cxxxxxlle korjausmahdollisuuden?

- onko palokatkoihin jäänyt Cxxxxxn korjauksen jälkeen virhe?

- korvausten määrät

- onko LVxxxxxxxVxxxxxxxo menettänyt oikeutensa YSE 70 § ja 71 § perusteella esittää vaatimuksia osavastaanottotarkastusten 24.3.2010, 17.5.2010,
9.6.2010, 11.6.2010, 2.7.2010, 11.8.2010, 15.10.2010 ja 29.11.2010 ja
vastaanottotarkastuksen 22.12.2010 perusteella, laiminlyömällä esittää silloin nyt kanteessa esitettyjä vaatimuksia?

- onko LVxxxxxxxVxxxxxxxo menettänyt oikeutensa YSE 74 § perusteella esittää vaatimuksia takuutarkastuksen 10.10.2013 ja takuutarkastuksen jälkitarkastuksen 4.3.2014 perusteella, laiminlyömällä esittää silloin nyt kanteessa esitettyjä vaatimuksia?

- onko LVxxxxxxxVxxxxxxxon nimetty valvoja jättänyt huomauttamatta virheistä ja vastaako LVxxxxxxxVxxxxxxxo omaa tuottamustaan vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustannuksista ja vahingoista YSE 61 § ja 62 § perusteella?

- selvittelykustannusten peruste ja määrä

TODISTELU

Kirjalliset todisteet


Kantaja


K1. Urakkasopimus 23.11.2009

K2. Tavarantarkastuskertomus 9/2013 Kxxx Ixxxnen HTT, diplomi-insinööri, 9.9.2013

K3. Neuvottelumuistio 15.1.2013 (tavarantarkastuskertomuksen liite 9)

K4. Vastaanottotarkastuksen 1 jälkitarkastuksen pöytäkirja 16.3.2011
(tavarantarkastuskertomuksen liite 5)

K5. Vastaanottotarkastuksen 2 jälkitarkastuksen pöytäkirja 8.8.2011
(tavarantarkastuskertomuksen liite 6)

K6. Katselmuksen 16.5.2012 pöytäkirja (tavarantarkastuskertomuksen liite 7)

K7. Kylpyhuonekorjauksen hinta-arvio 2.12.2014 K8. Takuutarkastuksen 10.10.2013 pöytäkirja
K9. LVI Insinööri Sxxxx Kxxxxxksen lausunto 15.10.2013 K10. Dxxxxx Oy:n palokatselmusraportti 19.9.2014
K11. Asiantuntijalausunto 9.11.2015, A.A

K12. Työmaatarkastus 16.9.2015, raportti 9.11.2015 A.A

K13. Sähköpostit Kxxxxx MVxxxxxxx/J.K ja J.K/Kxxxxx MVxxxxxxx, 11.12.2013

Vastaaja

V1. Urakkasopimus 23.11.2009 V2. YSE 1998 ehdot
V3. Vastaanottotarkastuspöytäkirja liitteineen V4. 8 kpl osavastaanottopöytäkirjoja liitteineen V5. Ote rakennustyöselostuksesta, sen liite 2
V6. (sama kuin K2) Tavarantarkastuskertomus liitteineen, erityisesti L&T 15.3.2013 lausunto, Sxxxx Kxxxxxksen 8.8./30.8.2013 lausunnon kohta 4 ilmanvaihto ja lausunnon 12.8.2013 kohta 3 ilmanvaihto, Pxxxxx Oy:n tarkastus 6.3.2013, S.G.W Oy:n lausunto 2.4.2013, Cxxxxxn kirje 31.5.2012 ja 6.6.2013, Ixxxxen sähköposti Kxxxxxkselle 24.6.2013

V7. S.G.Win nykyiset ohjeet, sivu 16

V8. S.G.Win vuoden 2008 ohjeet

V9. S.G.W Vxxxxxit Vedeneristysjärjestelmä; Rikkoontuneen vedeneristeen korjaamisesta 6.6.2013

V10. RT 84-11093

V11. Takuutarkastuspöytäkirja 10.10.2013

V12. Jälkitarkastuspöytäkirja 4.3.2014

V13. CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:n Lxxxxsen kirje Asunto-osakeyhtiö LVxxxxxxxVxxxxxxxolle 31.5.2012

V14. Kxxxxx MVxxxxxxxn sähköposti J.P Lxxxxselle 14.5.2014 ja J.P Lxxxxsen vastaus siihen 15.5.2014

V15. Valokuvakooste

V16. Tampereen Txxxxxxxxxxxxka Oy:n lausunto valokuvaliitteineen

V17. J.P Lxxxxsen ilmoitus LVxxxxxxxVxxxxxxxon isännöitsijälle virheiden korjaamisesta 3.3.2014

Henkilötodistelu


Kantaja


1. Kxxxxx MVxxxxxxx, LVxxxxxxxVxxxxxxxon hallituksen puheenjohtaja

2. R.S, LVxxxxxxxVxxxxxxxon isännöitsijä

3. A.A, rakennusinsinööri, märkätilaremontoija

4. M.S, vieraillut A-rapun asunnossa 16

5. M.V, vieraillut A-rapun asunnossa 2x

6. Kxxx Ixxxnen, Dl, tavarantarkastaja

Vastaaja

1. J.P Lxxxxnen, Cxxxxxn projektipäällikkönä vastasi LVxxxxxxxVxxxxxxxon Putkiremontista

2. Sxxxx Lxxxo, LVxxxxxxxVxxxxxxxon palkkaama rakennustekninen valvoja Lxxxa Oy:n palveluksessa.

3. Esa VVxxxxxxxxx, Cxxxxxn asennuspäällikkönä vastasi LVxxxxxxxVxxxxxxxonsähköurakoinnista

4. Juxxxa RVxxxxxxxxxnen, Pxxxxxiasentaja, Tampereen Txxxxxxxxxxxxka Oy:n toimitusjohtaja, teki pyynnöstä kylpyhuoneiden tarkastuksen
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut Todistustaakasta

Näyttövelvollisuuteen sovelletaan sopimusperusteiseen korvausvastuuseen sovellettavaa käännettyyn todistustaakkaan perustuvaa tuottamusvastuuta.

Asiassa on kantaja LVxxxxxxxVxxxxxxxolla näyttövelvollisuus virheistä ja viivästyksestä. Mikäli LVxxxxxxxVxxxxxxxo on näyttänyt väittämänsä virheen tai viivästykseen toteen, on vastaaja Cxxxxxlla näyttövelvollisuus vahingonkorvausvastuusta vapauttavasta perusteesta, kuten omasta huolellisuudestaan, virheen korjauksesta yms.

Urakkasuorituksen viivästyminen

Vastaanottotarkastuspöytäkirjassa (V3) 22.12.2010 kohdassa 21 todetaan, että kokonaisurakkasuorituksessa ei ole tapahtunut viivästymistä, välitavoitteiden osalta on myöhästymistä yhteensä 4 - 5 työpäivää. Myöhästymisille on saatu hyväksyntä osakkailta ja sovittu, että näiden ei katsota aiheuttavan myöhästymissakkoa urakoitsijalle."

Läsnä em tarkastuksessa on ollut tarkastuksen puheenjohtajaksi valittu isännöitsijä J.K ja lisäksi yhtiön puolesta K.K ja Lxxxxa Vxxxi. Pöytäkirjan sivulla 5 allekirjoittajiksi on merkitty puheenjohtaja ja joku As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon puolesta. Todisteena on ollut allekirjoittamaton versio ja kohdassa 31 lukee, että kopion allekirjoitetusta kappaleesta saa Sxxxx Luxxxxlta Insinööritoimisto Lxxxa Oy:stä. Asiassa ei ole väitettykään, etteikö pöytäkirjaa olisi yhtiön puolesta allekirjoituksin hyväksytty.

LVxxxxxxxVxxxxxxxolla ei ole ollut vaatimuksia viivästyksen perusteella osavastaanottotarkastuksissa 1 - 8 23.4.2010 - 29.11.2010 (V4).
Em tarkastuksissa ei ole esitetty vaatimuksia viivästymisestä ja niissä on todettu, että urakkasuorituksessa ei ole tapahtunut viivästymistä.

YSE 1998 ehtojen 71 §:n ?-kohdassa todetaan, että "kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty".

Johtopäätökset

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on vastaanottotarkastuspöytäkirjassa 22.12.2010 sovitun ja osavastaanottotarkastuksissa todetun perusteella menettänyt oikeutensa vaatia korvausta viivästymisestä. Asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä Cxxxxxsta aiheutuneesta myöhästymisestä.

Lattiakaivojen ja vesieristeiden virheellisyys Puhevalta / oikeus esittää vaatimuksia

Todisteessa K3 neuvottelumuistiossa 15.1.2013 on todettu kohdassa 2 että urakoitsija on vastuussa lattiakaivojen laattakansien '
virheasennuksen aiheuttamista lisäkustannuksista. Kohdassa 4
todetaan, että takuuaikaa ei katsota päättyneeksi ennen kuin hajuhaitta on korjattu ja muut vielä tekemättömät takuukorjaukset on suoritettu.

Todisteessa V11 10.10.2013 takuutarkastuspöytäkirjassa todetaan kohdassa 6, että takuuaikaa oli jatkettu ja takuutarkastusta siirretty 10.10.2013 asti osapuolten yhteisellä sopimuksella. Kohdassa 7 "urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet" viitataan suoritetussa tavarantarkastuskertomuksessa (liite) havaittuihin virheisiin ja puutteisiin sekä poikkeamiin urakkasopimuksen mukaisesta menettelystä.

Todisteessa V12 4.3.2014 jälkitarkastuspöytäkirjassa todetaan kohdassa 8 hyväksytysti suoritetut korjaukset, että lattiakaivojen nelikansien siirto 6 kpl osalta on suoritettu hyväksytysti. Tilaaja haluaa tässä yhteydessä mainita, että takuutarkastuspöytäkirjan liitteissä on osoitettu huomattava määrä epäkeskeisesti asennettuja lattiakaivojen kansia, joita ei ole korjattu.
Urakoitsija on ilmoittanut, että kyseisiä lattiakaivoja ei voi jättää asukkaiden puhdistettavaksi, josta seuraa tilaajalle kaivojen käyttöiän pituinen ylläpitokustannus. Näiden osalta tilaaja pidättää oikeuden vaatimuksien tekemiseen.

Tavarantarkastuskertomuksessa on sivuilla 18 - 19 on yksilöity väitteet viemärikaivojen epäkeskeisyydestä ja vedeneristystyön virheistä korjauskustannusarvioineen.

Edellä todettujen asiakirjojen perusteella Cxxxxx ja LVxxxxxxxVxxxxxxxo ovat sopineet 15.1.2013 takuuajan jatkamisesta ja LVxxxxxxxVxxxxxxxo on esittänyt sen jälkeen riittävästi vaatimuksensa liittyen lattiakaivojen ja vesieristeiden virheisiin, niin ettei se ole menettänyt oikeuttaan esittää vaatimuksia YSE 1998 ehtojen perusteella. Näin ollen ennen 15.1.2013 tapahtuneilla vaatimusten laiminlyönneillä vastaanottotarkastuksissa ei ole asiassa LVxxxxxxxVxxxxxxxolle puhevallan kannalta vahingollista seurausta.

Samalla perusteella kuin edellä ei valvojan laiminlyönneillä esittää vaatimuksia ennen ajankohtaa 15.1.2013 myöskään ole asiassa LVxxxxxxxVxxxxxxxolle puhevallan kannalta vahingollista seurausta.

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on siten säilyttänyt oikeutensa esittää vaatimuksia oikeudenkäynnissä lattiakaivojen ja vesieristeiden virheellisyydestä.

Kantajan näyttö kanteen puolesta

Kantajan pääasiallinen näyttö lattiakaivojen ja vesieristeiden virheellisyydestä on Kxxx Ixxxxen tavarantarkastuskertomus (K2)
ja Ixxxxen kuuleminen virheistä ja korjauskustannuksista. Ixxxxen havaintoja tukee Axxxn kertomus ja hänen kirjalliset lausuntonsa.

Tavarantarkastuskertomuksessa (K2) sivulla 9 on todettu 28 lattiakaivon asennuksen olevan epäkeskeisesti asennetun, josta syystä on ilmennyt hajulukon irrottamisvaikeuksia ja vesieristemateriaali on ollut näkyvillä. Lattiakaivon puhdistaminen on vaikeutunut tai estynyt 28 huoneistossa. Sivulla 10 on todettu vedeneristyksen menettäneen elastisuuttaan ja sen kestoiän lyhentyneen. Vedenerityspöytäkirjoja ei ole esitetty ja asiakirjoista ei ilmene onko vedeneristyksen asentanut sertifioitu vedeneristäjä. Kertomuksen sivulla 15 yhteenvedossa on todettu lattiakaivoista ja vedeneristyksestä vastaavat seikat. Sivulla 16 on todettu, että mallikylpyhuone on jäänyt tekemättä. Sivulla 18 on arvioitu urakkasuorituksen virheiden rahallista arviointia ja sen lähtökohtia. Sen mukaan viemärikaivojen asennus on korjattava osassa kylpyhuoneita epäkeskisyyden vuoksi. Vedeneristeen käyttöikä on lyhentynyt. Sivulla 19
on todettu yhden kylpyhuoneen korjauksen kustannusarvioksi 5000 - 10 000 euroa, kun lattia uusitaan kokonaan ja alemman kylpyhuoneen katto avataan. Vedeneristeen virheen kustannukseksi on arvioitu 2500 euroa per kylpyhuone käyttöiän lyhentymisen perusteella.

Kxxx Ixxxnen on kertonut asiasta samansisältöisesti kuin hänen tarkastuskertomukseen on kirjattu. Ixxxxen mukaan epäkeskeiset lattiakaivot on korjattava ja kaikkien kylpyhuoneiden vesieriste on uusittava. Ixxxxen kanta on, että kylpyhuoneet on uusittava kokonaisuudessaan

Todisteen K11 (A.A) mukaan käytetystä vesieristeestä ja sen luotettavuudesta ei ole mitään tietoa, koska mm asentajien sertifionti ei ole ollut kunnossa ja vesieritysraportointia ei ole tehty.

Todisteen K12 (A.A) 16.9.2015 tarkastuksen mukaan epäkeskeisiä tai hyvin epäkeskeisiä kaivoja oli yhteensä 17 kpl. Todella vaikeasti avattavia vesilukkoja oli parikymmentä ja vialliset lattiakaivot on korjattava.

Todisteen K7 (A.A) mukaan yhden kylpyhuoneen korjauksen hinta-arvio on 7759,69 euroa.

A.A on kertonut , että hän oli 16.9.2015 tarkastuksella mukana. A.n 7759,69 euron kustannusarvio perustuu siihen, että koko kylpyhuone tehdään uusiksi. Korjaus on mahdollista tehdä myös niin, että korjataan vain lattia. Kustannus olisi silloin noin 3500 euroa.
Vähintään 20 kylpyhuonetta pitäisi korjata. Tarkastuksella A. totesi 20 hajulukon olevan vaikeasti avattavissa.

Todisteen K2 liitteessä 16 on S.A:n 2.4.2013 muistio 14.3.2013 katselmuksesta huoneistoihin A 28 ja A 23. Vedeneriste oli jäänyt näkyviin ja sitä ei oltu peitetty kiinnityslaastilla. Muistiossa todetaan, että em huoneistoissa vedeneristystyö on tehty vastoin ohjeita, kun vedeneristettä ei ole suojattu kiinnityslaastilla. Vedeneritysnäytteistä näytteet asuntojen A 21 ja A 23 lattioista olivat menettäneet elastisuuttaan.

Yhteenvxxxxxa kantajan todistelusta todetaan, että sen mukaan kylpyhuoneiden korjaukset tulisi tehdä niin laajasti, että lattiat ja seinät rakennetaan kokonaan uusiksi tai vähintään lattiat uusitaan kokonaan.

Vastaajan näyttö kannetta vastaan

Todistaja J.P Lxxxxnen on kertonut , että hän oli mukana 15.9.2015 tarkastuskierroksella. Kaikki huoneistot käytiin läpi ja jokainen hajulukko saatiin irti paikaltaan. Havaintoja vesieristeen rikkoontumisesta ei tehty. Hajulukkojen irrotukseen ei tarvittu erityistyökaluja. Olisi täysin tarpeetonta ja ylimitoitettua rakentaa kylpyhuoneet kokonaan uusiksi.
Korjaus olisi mahdollinen osakorjauksena hintaan 400 euroa per kaivo ja omakustannushinta on puolet siitä. Koko lattian ja vesieristeen uusiminen kustantaisi noin 550 euroa jos tehdään omana työnä.
Remontissa käytettiin vedeneristeenä S.G.Win tuotetta, eikä laskuissa sitä välttämättä lue.

Todistaja Sxxxx Lxxxxx on kertonut , että vedeneritysnäytteitä otettiin 24 kylpyhuoneesta ja samalla mitattiin kalvon vahvuus. Missään ei tarvinnut lisätä vesieristettä. Kaivojen epäkeskisyys on normaalia ja sen määrää laattajako mihin kaivo asettuu. Kun remonttia tehtiin, ei ollut ohjetta vesieristeen peittämisestä. Ohjeet tulivat myöhemmin. Mikäli epäkeskisyyden haluaa korjata, kehyksen pystyy jälkikäteen siirtämään tekemällä osakorjauksen. S.G.Willä on ohjeet rikkoutuneen laatan ja vesieristeen korjaamiseen. Vanha laatta poistetaan ja tarkistetaan vesieriste. Lxxxxx itse sivelee varmuuden vuoksi kerroksen vesieristettä osakorjaustilanteessa. Jos yksi laattarivi poistetaan kaivon ympäriltä ja tehdään osakorjaus se vie noin 3 - 4 tuntia. 20.3.2013 tuli LVxxxxxxxVxxxxxxxon MVxxxxxxxltä sähköposti, jossa Lxxxx irtisanottiin valvojan tehtävästä.

Todistaja Jxxxxx RVxxxxxxxxxnen on kertonut , että hän oli mukana 15.9.2015 tarkastuskierroksella. Hän otti kuvat kaivoista ja miten kansi ja pohjaosa asennettu. Tarkastuksessa keskityttiin lattiakaivon ja kannen asennuksiin, miten keskeisiä tai epäkeskeisiä asennukset olivat ja onko hajulukko irrotettavissa. Kaikista epäkeskeisistä otettiin hajulukon pohjaosa irti. Noin viidessä kaivossa hajulukon irrotus oli vaikeampaa, muissa se lähti kohtalaisen helposti. Epäkeskeisyydestä johtuen viidessä kaivossa oli näkyvillä vesieristettä, vesieristettä näkyi noin 15 mm.
Osassa vesieriste oli peitetty laastilla. Rakennusaikaisissa S.G.Win ohjeissa ei ollut määräystä, että näkyviin jäänyt vesieriste pitäisi peittää laastilla, vaan se tuli ohjeisiin vasta myöhemmin. 28 hajulukkoa oli pois paikoiltaan.
Tarkastuksessa ei havaittu, että vesieriste olisi mistään rikkoontunut.
Epäkeskisyys aiheuttaa kosteusvaurioriskiä silloin, jos vesieriste rikotaan. Epäkeskisyys voidaan korjata ottamalla kaivon ympäriltä laattarivi irti, tarkistamalla vesieriste ja laatoittamalla uudestaan.
S.G.Wiltä löytyy ohjeet tällaiseen korjaukseen. Yksittäisen kylpyhuoneen korjauskustannus on 800 - 900 euroa. Jos tehdään samasta talosta useampia kylpyhuoneita, niin yksikkökustannus voi laskea 500 euroon, jolla hinnalla se voitaisiin tehdä Tampereen Txxxxxxxxxxxxka Oy:n toimesta. Mikäli koko lattia uusittaisiin se tekisi noin 200 euroa lisää. Ei ole tarkoituksenmukaista purkaa kaikkia vesieristeitä, jos niissä ei ole havaittu vikaa. RVxxxxxxxxxnen on arvioinut todisteen V16 sivulla 15 olevaa kuvaa asunnon 15 pesualtaan kaivosta ja todennut siinä olevan epäkeskisyyttä 15 - 20 mm. Hän korjaisi mainitun kaivon epäkeskisyyden
rikkomalla laatat kaivon ympäriltä, hiomalla laastin pois ja jos vesieriste on ehjä, kiinnittämällä laastilla uudet laatat tilalle. LVxxxxxxxVxxxxxxxosta RVxxxxxxxxxnen korjaisi ne viisi kaivoa, joiden hajulukko oli vaikeammin irroitettavissa tekemällä niihin paikkakorjauksen.

Todiste V16 on Tampereen Txxxxxxxxxxxxka Oy:n lausunto valokuvineen 15.9.2015 tehdyn tarkastuksen perusteella. Lausunnossa RVxxxxxxxxxsen havainnot kaivoista ovat samansuuntaiset kuin edellä on hänen kertomakseen kirjattu. Kaikki vesilukot saatiin irti ja niistä viiden irrottaminen ei ollut kovin helppoa. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin 28 vesilukon olevan pois paikaltaan. Todisteen V16 taulukossa "selvitys lattiakaivoista" merkinnällä "vesilukon irroitus ei ollut kovin helppo" olevat kaivot ovat valokuvissa silminnähden epäkeskeisiä. Muut kaivot valokuvissa ovat vähemmän tai ei ollenkaan epäkeskeisiä. Lausunnon mukaan vedeneristys on tehty S.G.W vesieristysjärjestelmällä.

Todiste V7 on S.G.Win ohje 15.6.2013, jonka sivulla 16 ohjeistetaan päällystämään näkyviin jäänyt vedeneriste saneerauslaastilla.

Todiste V8 on S.G.Win ohje 1.9.2008, jossa vastaavaa ohjeistusta ei ole. Ohje on ollut voimassa urakan aikana vuonna 2010.

Todiste V9 on S.G.Win ohje 6.6.2013 rikkoontuneen vesieristeen korjauksesta, jonka mukaan rikkoontunut vesieriste on mahdollista korjata osakorjauksena menettelemällä ohjeen mukaisesti.

Johtopäätökset

Kantaja on perustanut korvausvaatimuksensa 68 kylpyhuoneen täydelliseen korjaamiseen vesieristykseen asti tai vähintäänkin lattioiden korjaukseen.

Kantaja perustaa laajan korjausvaatimuksensa vesieristeen epävarmuustekijöihin, kun asentajilta on puuttuneet sertifikaatit ja eristystyön pöytäkirjat on tekemättä.

Käräjäoikeus ei pidä edellä mainittua epävarmuustekijää rakennusvirheenä.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä vesieristeen virheellisestä asentamisesta, huonosta laadusta tai vesieristeen vaurioitumisesta vuoden 2010 remontin jälkeen. Vuonna 2010 S.G.Win ohjeet eivät ole edellyttäneet näkyvän vesieristeen peittämistä laastilla, joten näkyvä vesieriste ei ole virhe.
Vastaaja on näyttänyt käyttäneensä S.G.Win vesieristettä Käräjäoikeus katsoo, että ainoa korvaukseen oikeuttava virhe
lattiakaivojen ja vesieristeen osalta on syyskuussa 2015 tarkastuksessa todetun viiden kaivon vesilukon vaikea irrotettavuus, joka johtuu epäkeskisyydestä. Tältä osin Cxxxxx ei ole näyttänyt menetelleensä huolellisesti.

Vastaajan esittämän näytön perusteella epäkeskisyys on korjattavissa osakorjauksena, jonka korjauskustannukset ovat RVxxxxxxxxxsen kertomuksen perusteella 500 - 900 euroa riippuen kylpyhuoneiden määristä.

Ottaen huomion epäkeskisten kaivojen vähäinen määrä, käräjäoikeus arvioi yhden kaivon korjauskustannukseksi 750 euroa. LVxxxxxxxVxxxxxxxo on siten oikeutettu 3750 euron korvaukseen.


Hajuhaitta
Puhevalta
Käräjäoikeus katsoo, että LVxxxxxxxVxxxxxxxo on säilyttänyt oikeutensa esittää vaatimuksia hajuhaitasta todisteen K3 eli 15.1.2013 neuvottelumuistion
2. kohdan 2. kappaleen perusteella. Todisteen K8 eli takuutarkastuksen 10.10.2013 pöytäkirjasta ei ilmene, että takuuaika olisi hajuhaitan osalta päättynyt. LVxxxxxxxVxxxxxxxo on säilyttänyt oikeutensa vaatia korvausta hajuhaitasta

Hajuhaitasta esitetty näyttö

LVxxxxxxxVxxxxxxxon on todisteillaan K3, K4 ja K5 näyttänyt, että A-rapussa, osassa A-rapun asuntoja ja saunatiloissa on ollut remontin jälkeen viemärinhajua. Tavarantarkastuskertomuksessa K2 sivuilla 10 - 12 on käsitelty hajuhaittaa. Sen mukaan hajuhaittoja ei ollut ennen urakkaa ja urakan jälkeen niitä oli muutamissa huoneistoissa ja alakerran yleisissä tiloissa epäsäännöllisinä ajankohtina. Tarkastuksissa ei voitu löytää yhtä selkeää syytä viemärikaasujen hajuesiintymiseen.
Kertomuksessa on todettu ilmanvaihdon toimivuuden suhdetta hajuhaittaan niin, että huoneistojen korvausilmajärjestelmästä saattaa olla seurauksena, että
joissain olosuhteissa viemärien vesilukot päästävät viemärikaasua kylpyhuoneisiin. Joissain asunnoissa kylpyhuoneen ovirako ei ole ollut riittävä, josta ilman tulisi virrata. Lattian uusimisen vuoksi rako on saattanut kaventua. Neljässä asunnossa ovirako ei ollut riittävä.

Todistajat Sxxxxxnen ja Vxxxxxxxx ovat kertoneet , että vuoden 2010 remontin jälkeen viemärinhajua esiintyi huoneistoissa A 16 ja A 24. Ennen Putkiremonttia hajua ei ollut.

Jxxxxx RVxxxxxxxxxnen on kertonut , että 15.9.2015 tarkastuskierroksella todettiin 28 hajulukon olevan pois paikoiltaan. Todennäköisesti talon vanhat lattiakaivot ovat olleet 1950-luvun valurautaisia, joissa ei ole liikkuvia osia.

Sxxxx Lxxxxx on kertonut , että Kyllikki Kauton asunnossa ja yhtiön saunatiloissa hajua esiintyi usein. Kävi ilmi, että Kauton käydessä yhtiön saunalla hän pesi saunatilojen vesilukot, eikä osannut laittaa niitä paikalleen.

Johtopäätökset

LVxxxxxxxVxxxxxxxo on näyttänyt, että hajuhaittaa alkoi ilmenemään vasta Putkiremontin valmistumisen jälkeen, eikä sitä esiintynyt ennen remonttia. Putkiremontin ajankohdan ja hajuhaitan välillä on olemassa syy-yhteys. Hajuhaitan syytä ei ole pystytty selvittämään, vaan sen syystä on esitetty erilaisia arvauksia.

Käräjäoikeudelle on jäänyt käsitys, että hajuhaitan syynä voisi olla rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän korvausilman oton puutteellisuus ja / tai hajulukkojen puutteellinen takaisinasentaminen asukkaiden toimesta kaivon puhdistamisen jälkeen. Jälkimmäistä vaihtoehtoa tukee erityisesti 15.9.2015 tarkastuksella havaitut 28 pois paikoiltaan ollutta hajulukkoa.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että remontin jälkeinen viemärinhaju olisi aiheutunut jostain Cxxxxxn tekemästä rakennusvirheestä tai muustakaan Cxxxxxn laiminlyönnistä.

Cxxxxxn ei ole siten näytetty aiheuttaneen LVxxxxxxxVxxxxxxxolle hajuhaitasta johtuvaa rakennuksen arvon vähenemistä.

Korvausvaatimukset hajuhaitasta hylätään.


Paloilmaisinlaitteisto

MVxxxxxxx on kertonut laitteistosta, että aiheettomia hälytyksiä tuli ja palomiehetkin ottivat kerran laitteen repimällä irti että se saatiin hiljaiseksi. Lxxxxnen oli sitä mieltä, että laitteita ei ole saatu sellaiseen kuntoon, että se olisi tilaajan käytössä. Lxxxxnen hyväksyi kaiken asiasta puhutun ja kirjatun. Cxxxxxlle annettiin mahdollisuus laittaa laitteet kuntoon, mutta mitään ei tehty. MVxxxxxxx vaati siksi kaupan purkua. Cxxxxx kävi tekemässä jotain laitteille, mutta edelleen tuli hälytyksiä. MVxxxxxxx pyysi kytkemään palolaitteiston pois. Cxxxxxlla oli riittävästi aikaa korjata laitteisto.

VVxxxxxxxxx on kertonut , että LVxxxxxxxVxxxxxxxolle toimitettiin palovaroitinjärjestelmä, johon oli liitettynä erilaisia paloilmaisinlaitteita. Se ei hälytä palokuntaa paikalle. Taloyhtiö pyysi lisätyötarjouksen palovaroitinlaitteistosta, se toteutettiin urakan aikana ja se valmistui samoihin aikoihin kuin koko projekti. Palovaroitinlaitteisto sisältyi kokonaisuuteen. Taloyhtiöllä ei ollut vastaaottotarkastuksessa palovaroittimiin liittyen vaatimuksia.

Huhtikuussa 2013 tuli reklamaatio taloyhtiöltä, että oli tullut vikahälytyksiä. Sitä käytiin tutkimassa ja havaittiin että laitteisto oli jonkun toimesta kytketty irti toiminnasta. Asentaja kytki sen käyttöön ja siinä ei ollut vikaa. Vastaanoton luovutuksessa laitteisto oli toimiva. Se jätettiin testikäyttöön, päästiin testaamaan mistä virhehälytykset tulevat. Jossain vaiheessa todettiin, että hissin konehuoneistosta oli tullut hälytys ja konehuoneistoon vaihdettiin hälytin joka reagoi lämpöön. Se jätettiin edelleen testikäyttöön, enää virhehälytyksiä ei ilmennyt. Testikäyttö kesti muutaman viikon.

Seuraavan kerran reklamoitiin keväällä 2014, taloyhtiö vaati että laitteisto pitää kytkeä irti. Taloyhtiön mukaan edelleen oli tullut virhehälytyksiä, mutta niistä ei ollut tiedotettu Cxxxxxlle. Laitteisto kytkettiin irti. Sen jälkeen ei ole tehty korjauksia. Taloyhtiöllä ei sen jälkeen ole ollut vaatimuksia. Ei ole tietoa mistä virhehälytykset johtuivat.

Laitteisto maksoi n 3500 euroa ja loppu oli työtä. VVxxxxxxxxx ei tiedä mihin taloyhtiön vaatimus perustuu. Cxxxxx voi korjata laitteiston, jos taloyhtiö siihen suostuu ja jos siinä on jotain vikaa. Taloyhtiö ei ole pyytänyt korjaamaan. Laitteet ja kaapeleiden hinta on n 3500 e. Työn kanssa hinta olisi yhteensä n 7000.

Laitteistoa ei muutettu, vain konehuoneiden laitteet vaihdettiin erityyppisiin. Vikahälytykset saattoivat reagoida hissin jarruista tulevaan savuun. Laitteet vaihdettiin siksi lämpöön reagoiviin laitteisiin.

Taloyhtiön huoltomiehelle pidettiin käytönopastus, siihen sisältyi palovaroitin laitteiston opastus. Ohje jätettiin taloyhtiön pääkeskustilaan.

VVxxxxxxxxx tietää takuutarkastuksen merkinnästä, että taloyhtiö katsoi, ettei laitteistoa ole luovutettu. VVxxxxxxxxxlle todiste V14 eli MVxxxxxxxn ja Lxxxxsen sähköpostit 14.5. ja 15.5.2014 ovat tuttuja. Tällä perusteella käytiin kytkemässä järjestelmä irti toiminnasta.

Vastaanottotarkastuspöytäkirjan 22.12.2010 (V3) mukaan tarkastuksen laajuus on lvis-saneerauksen ja piha-alueen työt. Palonilmaisimista ei mainita mitään.

Todisteen V11 eli takuutarkastuspöytäkirjan 10.10.2013 mukaan palovaroitinlaitteiston toimitus on edelleen kesken.

Todisteen V12 eli jälkitarkastuspöytäkirjan 4.3.2014 mukaan palovaroitinlaitteiston osalta LVxxxxxxxVxxxxxxxo on vaatinut laitteiston purkamista sen toimimattomuuden vuoksi.

Todiste V14 ovat MVxxxxxxxn ja Lxxxxsen sähköpostit 14.5. ja 15.5.2014. Niiden mukaan LVxxxxxxxVxxxxxxxon MVxxxxxxx on 14.5.2014 vaatinut Cxxxxxlta palovaroitinlaitteiston purkamista sen aiheettomien hälytysten takia.

Cxxxxxn Lxxxxnen on ilmoittanut kytkeneensä laitteiston pois toiminnasta ja ilmoittanut, ettei laitteistoa tulla purkamaan.


Johtopäätökset

VVxxxxxxxxxn mukaan palovaroitinlaitteisto on asennettu ja luovutettu käyttökuntoisena LVxxxxxxxVxxxxxxxolle 22.12.2010 vastaanottotarkastuksessa. Vastaanottotarkastuspöytäkirjan 22.12.2010 mukaan tarkastuksen laajuus on koskenut vain lvis-saneerausta ja piha-alueen töitä, eikä palonilmaisimia.

Takuutarkastuspöytäkirjan 10.10.2013 mukaan palovaroitinlaitteiston toimitus on edelleen kesken, joten LVxxxxxxxVxxxxxxxo ei ole voinut siihen mennessä esittää vaatimuksia sen suhteen.

LVxxxxxxxVxxxxxxxolla on edelleen oikeus esittää vaatimuksia palovaroittimista.

MVxxxxxxxn kertomuksella ja em kirjallisilla todisteilla on tullut uskottavasti näytetyksi, ettei palovaroitin järjestelmää ole saatu asianmukaisesti toimimaan edes toukokuuhun 2014 mennessä. Tätä osittain tukee myös VVxxxxxxxxxn kertomus.

Vika on ollut niin olennainen ja pitkäaikainen, että LVxxxxxxxVxxxxxxxolla on oikeus purkaa kauppa tältä osin. Cxxxxxn olisi tullut korjata laitteisto toimintakuntoon, mutta se ei ole siihen pystynyt. Tältä osin Cxxxxx ei ole näyttänyt menetelleensä huolellisesti.

Aiheettomista hälytyksestä aiheutuneita kuluja ei ole yksilöity, eikä niiden perusteista ja määristä ole esitetty näyttöä. Siltä osan vaatimus hylätään.

LVxxxxxxxVxxxxxxxolla on siten oikeus saada maksamansa kauppahinta takaisin ja korvaus laitteiston purkukustannuksista, joiden uskottavaksi määräksi on katsottu 9000 euroa.


Palokatkot Puhevalta

Todisteista V4 ilmenee osavastaanottotarkastuksen 7 pöytäkirja koskien linjan 4 asuntoja ja osavastaanottotarkastuksen 8 pöytäkirja koskien linjan 2 asuntoja. Molempiin on merkitty liitteisiin 1 virheisiin ja puutteisiin, että palokatkot tiivistettävä ennen porrashuoneen kotelointeja.

Todiste V3 on vastaanottotarkastuspöytäkirja 22.12.2010, jossa kohdassa 11 todetaan urakoitsijan vastattaviksi puutteiksi ja virheiksi liitteeseen 1 kirjatut virheet ja osavastaanottotarkastusten jälkitarkastuksen virhe- ja puuteluettelot. Vastaanottotarkastuspöytäkirjan 22.12.2010 liitteessä 1 ei ole mainintaa palokatkojen virheistä tai puutteista. Todisteen V12 eli jälkitarkastuspöytäkirjan 4.3.2014 kohdan 8 mukaan tilaajan
tulkinta on ollut, ettei hyväksytysti ole tehty läpivientien palomassauksien korjausta sähköläpivientien osalta.

Käräjäoikeus katsoo, että LVxxxxxxxVxxxxxxxo on menettänyt oikeutensa esittää vaatimuksia palokatkoihin liittyen, koska se ei ole esittänyt palokatkoja koskevia yksilöityjä vaatimuksia vastaanottotarkastukseen 22.12.2010 mennessä, siten kuin YSE ehtojen 71 §:n ?-kohdassa säädetään.

Kanne hylätään ensisijaisesti palokatkoihin liittyvien vaatimusten osalta YSE ehtojen reklamointisääntöjen laiminlyönnin johdosta.Palokatkojen virheellisyydestä

Todiste K9 ei ota kantaa urakan palokatkojen rakentamistyön laatuun.

Todiste K10 on Dxxxxxn palokatkokatselmuksen raportti 17.9.2014 tehdyn katselmuksen perusteella. Katselmus on tehty pistokoemaisesti rakenteita purkamatta. Puutteiksi on kirjattu seuraavaa: Saumaukset ei täysin tiiviitä, kellarissa oli Pxxxxxiläpivientejä tiivistämättä, merkintätarrat massan laadusta puuttuivat, käytetyn palouretaanin hyväksynnästä ei ole tietoa puuttuvan dokumentoinnin vuoksi. Raportin liitteenä olevissa valokuvissa on kiinnitetty huomiota tiivistysten puutteellisuuteen.

MVxxxxxxxn ja Sxxxxxxxxxn käsityksen mukaan vieläkin olisi korjaamattomia palokatkoja.

Ixxxnen on kertonut todisteen K10 kuvista, että niissä näkyy puutteelliset tiivistykset. Todisteesta V15 ei Ixxxnen osannut sanoa kohdistamistietojen puuttuessa onko puutteet korjattu vai ei.

Lxxxxnen on kertonut , että Cxxxxxn urakkaan kuuluvia palokatkoja ei ole korjaamatta. Muutoin taloyhtiössä on puutteellisia palokatkoja, niitä näkyy Dxxxxxn raportin kuvissa esim kuva 13 ei ole Cxxxxxn tekemä.
15.9.2015 tarkastuksella käytiin läpi yleisten tilojen palokatkot ja ei havaittu mitään puutteita palokatkoissa, jotka olisivat kuuluneet Cxxxxxn urakkaan. Todisteessa V15 kuvissa näkyy tarroissa palokatkon laatu, tekijä, mitä on tehty ja päivämäärä. Vuonna 2010 ei edellytetty palokatkosuunnitelmaa.

Lxxxxx on kertonut, että hänen mielestään virheitä ei jäänyt. Hormin ja kylpyhuoneen väliä ei tarvinnut suojata, koska ne ovat samaa
palo-osastoa.

Todiste V15 on valokuvakooste Cxxxxxn joulukuussa 2014 tehdyn palokatkojen korjaustöiden jälkeen.


Johtopäätökset

LVxxxxxxxVxxxxxxxon esittämä näyttö ei ole riittävä selvitys siitä, että Cxxxxxn tekemät palokatkot olisivat olleet vuoden 2010 palokatkomääräysten vastaiset. Dxxxxxn tarkastuksen jälkeen Cxxxxx on tehnyt palokatkoihin korjauksia, jotka ilmenevät todisteesta V15

LVxxxxxxxVxxxxxxxon vaatimukset palokatkojen osalta tulisivat hylätyiksi, vaikka se olisi säilyttänyt puhevaltansa esittää vaatimuksia niiden osalta.


Urakkasuorituksen virheellisyyden selvittelykustannukset

Ottaen huomioon asian lopputulos vaatimus selvittelykustannuksista hylätään.


Viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkaminen

Koska kyse on vahingonkorvausvelasta tai sitä vastaavasta velasta, määräytyy koronmaksuvelvollisuuden alkamisajankohta korkolain 7 ja 9
§:ien nojalla. LVxxxxxxxVxxxxxxxo ei ole näyttänyt esittäneensä korkolain 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksilöityä vaatimusta perusteineen ja määrineen Cxxxxxlle kuin vasta haastehakemuksessa. Koronmaksuvelvollisuuden alkamisajankohta määräytyy siten 9 §:n mukaisesti haasteen tiedoksiannosta eli 5.1.2015 lukien.


Muu kuin perusteluissa mainittu todistelu

Muulla asiassa esitetyllä todistelulla ei ole ollut vaikutusta asian lopputulokseen.


Tuomiolauselma

CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy velvoitetaan maksamaan As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxolle

-lattiakaivojen ja vesieristeiden korjauksesta johtuvana kustannuksena 3750 euroa viivästyskorkoineen 5.1.2015 lukien ja

-toimimattomasta paloilmaisinlaitteistosta purkukustannuksineen 9.000 euroa viivästyskorkoineen 5.1.2015 lukien.

Muut As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxon kannevaatimukset hylätään.


Oikeudenkäyntikulut

Perustelut
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy on hävinnyt asian vain vähäisin osin. LVxxxxxxxVxxxxxxxon on siten korvattava Cxxxxxn oikeudenkäyntikulut kokonaan.
LVxxxxxxxVxxxxxxxolla ei ole ollut huomauttamista Cxxxxxn oikeudenkäyntikulujen määrään.

Lopputulos
As Oy LVxxxxxxxVxxxxxxxo velvoitetaan korvaamaan CVxxxxxxx TVxxxxxxxVxxxxxxxxx Oy:lle oikeudenkäyntikuluina 32.940,69 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 18.1.2016 lukien.

Lainkohdat Korkolaki 7 §, 9 §

Muut oikeusohjeet Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

MUUTOKSENHAKU
Tähän ratkaisuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta Turun hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää lisäksi valitusluvan pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Muutoksenhakumenettelyyn kuuluvat:
- tyytymättömyyden ilmoittaminen ja
- valittaminen.

Ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun antamisesta, toisin sanoen viimeistään seuraavalla viikolla ratkaisun
antamispäivää vastaavana viikonpäivänä. Ilmoitus on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti käräjäoikeudelle tai käräjäoikeuden kansliaan sen aukioloaikana. Jos muutoksenhakija tahtoo hakea muutosta ennakkopäätösvalituksella, hänen on ilmoitettava siitä tyytymättömyydenilmoituksen yhteydessä.

Määräaika valituksen tai ennakkopäätösvalituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden ratkaisun antamispäivää seuraavasta päivästä. Valituskirjelmä toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan.

Valituksen tai ennakkopäätösvalituksen johdosta valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden ratkaisusta. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä.

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa.

Tyytymättömyyden ilmoitus

Hyväksytty tyytymättömyyden ilmoitus:
Asunto-Osakeyhtiö LVxxxxxxxVxxxxxxxo ilmoitti tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Valituksen määräpäivä 18.1.2016.
Vastavalituksen määräpäivä 1.2.2016.Käräjätuomari JP