Sovelletaanko tarjouksessa ollutta YSE 1998 ehtoa urakkasopimukseen?

Tapauksessa on kysymys siitä, olivatko Asunto Oy ja YYY Oy sopineet rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamisesta YYY Oy:n suorittamiin purku- ja maanrakennustöihin ja kuuluivatko töihin liittyneet lupamaksut siten YYY Oy:n maksettaviksi. Riidatonta on, että mainittujen ehtojen 2 §:n mukaan urakoitsijan velvollisuutena on työsuoritukseensa liittyvien lupien hankkiminen.

Käräjäoikeuden mukaan YYYn ei ole näytetty ennen oikeudenkäyntiä riitauttaneen tarjouksessa 3.6.2014 ollutta ehtoa YSE-ehtojen noudattamisesta. Käräjäoikeus totesi, että YYYn on katsottava hyväksyneen vastatarjouksen 3.6.2014 ja se on ollut velvollinen noudattamaan tarjouksen ehtoja, myös YSE-ehtojen soveltamisen osalta. Sopimusta siten oli pidettävä urakkasopimuksena.

Käräjäoikeus totesi, että H***n kaupunkiin nähden HHH on tontin omistajana ja haltijana vastuussa kiinteistöä koskevien lupien maksamisesta. HHHn ja YYYn väliset keskinäiset velvollisuudet taas määrittää urakkasopimus. Urakkasopimuksessa 3.6.2014 on sovittu noudatettavaksi YSE- ehtoja. Näiden ehtojen mukaan urakoitsijan sivuvelvollisuuksiin kuuluvat omaa työsuoritustaan koskevien lupien hankkiminen, ellei muuta näytetä sovitun. Käräjäoikeuden mukaan ei ole kuitenkaan näytetty urakkasopimuksesta poikkeavasti erikseen sopineen, että kaivulupien maksaminen jää lopullisesti HHHn vastuulle. Käräjäoikeus toteaa, että HHHn suorittama lupien maksaminen ei poista YYYn urakkasopimukseen perustuvaa velvollisuutta maksaa nämä luvat.

Hovioikeus totesi kuten käräjäoikeus, että rakennusalan yleiset sopimusehdot ovat tulleet purku- ja maanrakennustöitä koskevan sopimuksen osaksi, minkä perusteella YYY Oy on velvollinen maksamaan töihin liittyvät lupamaksut määrältään 6.070 euroa.

Asiassa on lisäksi kysymys siitä, onko maanrakennustöiden osalta sovittu, että maanpinta täytetään vastatarjouksessa mainittuun korkeuteen koko sillä alueella, jolta maata tuli poistaa vai ainoastaan kattovesijärjestelmän alueelta.

Käräjäoikeuden mukaan YYYn on tullut saattaa maanpinta -100 millimetrin korkeuteen. Valokuvat tukevat sitä N***n ja S***n kertomuksista ilmenevää, että maanpinta on jäänyt alle urakkasopimuksessa määritellyn tason. Käräjäoikeus totesi, että tähän nähden S***an arviota siitä, että YYYn vuodelta 2015 laskuttamista töistä noin 50% on edellisen vuoden urakan korjaustöitä, on pidettävä uskottavana. Hovioikeudella ei tältä osin ollut aihetta arvioida asiaa toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Asiassa on näytetty, että laskun 8915 määrästä puolet on koskenut vuoden 2014 urakan korjaustöitä. Lasku on siten ollut perusteeton 5.315,45 euroa ylittäviltä osin.Hakusanat: maanrakennusurakka, YSE 1998

Helsingin hovioikeus
Tuomio Nro 423
Antamispäivä 13.4.2018
Diaarinumero S 17/1461Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 10.5.2017 nro 24410 (liitteenä)

Asia
Urakkasopimuksen suoritusrikkomus


Valittaja
YYY Oy


Vastapuoli
Asunto Oy HHH


Asian käsittely hovioikeudessa

YYY Oy:lle on myönnetty jatkokäsittelylupa 30.10.2017. Pääkäsittely on toimitettu 13.3.2018.

Valitus


YYY Oy on toistanut käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta kanteesta ilmenevät vaatimuksensa perusteineen. YYY Oy on lisäksi vaatinut, että Asunto Oy HHH (jäljempänä myös ”Asunto Oy”) velvoitetaan korvaamaan YYY Oy:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 8.583,56 eurolla ja hovioikeudessa 7.289 eurolla korkoineen.

YYY Oy oli tehnyt Asunto Oy:lle tarjouksen purku- ja maanrakennustöistä 1.6.2014. Asunto Oy oli tilannut työt mainitun tarjouksen mukaisesti. Töiden ollessa jo käynnissä Asunto Oy:n edustaja A N***n oli tuonut YYY Oy:n edustaja O K***en nähtäväksi 3.6.2014 päivätyn tarjouksen. Asiakirjassa oli ollut muutoksia verrattuna YYY Oy:n 1.6.2014 päivättyyn tarjoukseen. K***i oli ilmoittanut heti, ettei hän hyväksy A N***in esitystä. Osapuolten välille ei ollut syntynyt sopimusta 3.6.2014 päivätyn tarjouksen perusteella. Asiassa ei ollut sovittu, että töihin liittyneet kaivulupamaksut olisivat kuuluneet YYY Oy:n maksettaviksi.

Työt olivat valmistuneet syksyllä 2014. Asunto Oy oli hyväksynyt työt ja maksanut YYY Oy:lle 1.6.2014 päivätyn tarjouksen mukaisen hinnan 79.000 euroa ilman varauksia tai huomautuksia.

Asunto Oy oli keväällä 2015 sopinut YYY Oy:n kanssa piha-alueen jatkotöistä tuntityöperusteella. Kyse ei ollut ollut vuoden 2014 töiden loppuunsaattamisesta, vaan erillisestä työstä. Työt oli toteutettu 22.-27.6.2015. YYY Oy oli laskuttanut töistä käräjäoikeuden tuomiossa selostetussa kanteessa mainittujen laskujen mukaisesti, mutta Asunto Oy oli jättänyt laskut maksamatta.

Asunto Oy:n esittämä väite siitä, että vuonna 2014 suoritetuissa töissä maanpinta olisi jäänyt liian alhaiseksi, ei pitänyt paikkaansa. YYY Oy:n 1.6.2014 päivätyn tarjouksen perusteella asiassa oli sovittu ympärystäyttöjen teosta noin 100 millimetriä lopullisesta korkeudesta kattovesijärjestelmän osalta. Tämä oli tarkoittanut, että ympärystäyttö tehtiin noin metrin etäisyydeltä talon rungosta, koska se oli kattovesijärjestelmän vaikutus- alue. Asiassa ei ollut sovittu, että koko tontin maapinta olisi tullut täyttää 100 millimetriä lopullisesta korkeudesta.

Käräjäoikeus oli lisäksi virheellisesti jättänyt tuomitsematta laskun 6915 pääomaltaan 692,16 euroa ja laskun 9215 pääomaltaan 1.488 euroa, jotka vastaaja oli myöntänyt perusteeltaan ja määrältään.


Vastaus


Asunto Oy HHH on vaatinut, että valitus hylätään ja YYY Oy velvoitetaan korvaamaan Asunto Oy HHHn oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 4.656 eurolla korkoineen.

Käräjäoikeuden tuomio oli oikea.

YYY Oy oli antanut Asunto Oy:lle sen pyynnöstä 1.6.2014 päivätyn tarjouksen purku- ja maanrakennustöistä. Osapuolet olivat 2.6.2014 pitäneet urakkaneuvottelun, johon olivat osallistuneet YYY Oy:n edustaja O K***i sekä Asunto Oy:n edustajina A N***n ja T N***n. A N***n oli ilmoittanut K***elle, ettei tarjous ollut hyväksyttävissä sellaisenaan, vaan sitä oli korjattava ja täsmennettävä. A N***n ja T N***n olivat korostaneet haluavansa, että purku- ja maanrakennusurakka suoritettiin kokonaisurakkana ja että urakkahintaan sisältyivät myös työsuoritukseen tarvittavat viranomaisluvat eli kaivuluvat.
K***i oli pyytänyt A N***ä tekemään tarjoukseen muutokset ja toimittamaan sen hänelle. A N***n oli laatinut 3.6.2014 päivätyn tarjouksen ja lähettänyt sen K***lle 4.6.2014. Tarjoukseen oli muun ohella lisätty, että urakan kokonaissumma oli arvonlisäveroineen 79.000 euroa ja että urakassa sovellettiin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. K***i oli YYY Oy:n edustajana hyväksynyt puhelimitse Asunto Oy:n 3.6.2016 päivätyn vastatarjouksen, josta oli muodostunut osapuolten välinen urakkasopimus. Sopimuksen mukaan kaivuluvat olivat kuuluneet YYY Oy:n maksettaviksi.

Urakkaan olivat sisältyneet kaikki tontin maanrakennustyöt mukaan lukien koko piha-alueen työt. Sopimusta tehtäessä oli ollut molempien osapuolten tiedossa, että kaupunki tuli myöhemmin suorittamaan katutyöt kuten jalka- käytävän laatoituksen, jonka korkeus oli ollut tiedossa ja huomioitava täyttöjen teossa noin 100 millimetriä lopullisesta korkeudesta. Koko urakan suoritusajan oli molemmille osapuolille ollut täysin selvää, että sanonnalla ympärystäyttöjen teko noin 100 millimetriä lopullisesta korkeudesta oli tarkoitettu aluetta, jolta pinnat oli kuorittu, ei pelkästään kattovesijärjestelmän aluetta.

Maa-aineen liiallisesta poistamisesta ja vajaista täytöistä oli huomautettu YYY Oy:tä useita kertoja sekä järjestetyn katselmuksen yhteydessä. YYY Oy oli luvannut hoitaa asian kuntoon lopputöiden yhteydessä kesällä 2015. A N***n oli luottanut K***n lupauksiin ja hyväksynyt laskut maksukelpoisiksi puutteista huolimatta.

Asunto Oy oli maksanut 79.000 euroa urakkasummana YYY Oy:lle ja 6.070 euroa YYY Oy:lle kuuluneita lupamaksuja eli yhteensä
85.070 euroa. YYY Oy:n saatavat Asunto Oy:ltä olivat käräjäoikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla olleet yhteensä 84.315 euroa, joten YYY Oy:n velkomat laskut olivat perusteettomia.


Todistelu


Asianosaiset ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjallisiin todisteisiin. Hovioikeudessa on kuultu todistelutarkoituksessa K***ta, T A N***ä ja T H N***ä sekä todistajana E J S***aa.


Hovioikeuden ratkaisu

Laskusaatavat

Hovioikeudessa kuullut henkilöt ovat kertoneet olennaisilta ja asian ratkaisuun vaikuttavilta osin kuten käräjäoikeuden tuomioon on kirjattu jäljempänä ilmoitetuin täsmennyksin.

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, olivatko Asunto Oy ja YYY Oy sopineet rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamisesta YYY Oy:n suorittamiin purku- ja maanrakennustöihin ja kuuluivatko töihin liittyneet lupamaksut siten YYY Oy:n maksettaviksi. Riidatonta on, että mainittujen ehtojen 2 §:n mukaan urakoitsijan velvollisuutena on työsuoritukseensa liittyvien lupien hankkiminen.

Asiassa on selvitetty, että YYY Oy oli tehnyt Asunto Oy:lle 1.6.2014 päivätyn tarjouksen purku- ja maanrakennustöistä (YYY Oy:n kirjallinen todiste 3). Tarjouksen perusteella oli järjestetty neuvottelu 2.6.2014, johon olivat osallistuneet YYY Oy:n edustajana K***i sekä Asunto Oy:n edustajina A N***n ja T N***n. Asianosaiset olivat neuvottelun aikana sopineet ainakin tarjouksen maksuaikataulun muuttamisesta siten, että hinta maksettiin osissa eri työvaiheiden tultua suoritetuiksi. A N***n oli 4.6.2014 lähettänyt K***lle 3.6.2014 päivätyn vastatarjouksen (Asunto Oy:n kirjallinen todiste 1), jossa purku- ja maanrakennustyöt oli jaettu eri työsuoritteisiin. Lisäksi 3.6.2014 päivättyyn vastatarjoukseen oli lisätty maininta rakennusalan yleisten sopimusehtojen soveltamisesta. K***i oli saanut 3.6.2014 päivätyn vastatarjouksen tiedoksi 4.6.2014. Purku- ja maanrakennustyöt oli aloitettu 23.6.2014.

Asianosaisten esittämien väitteiden johdosta arvioitavana on, onko 3.6.2014 päivätty vastatarjous kokonaisuudessaan muodostunut osapuolia sitovaksi sopimukseksi.

Asiassa on todettu riidattomaksi, että YYY Oy oli jäljempänä käsiteltävää suoritusta koskevaa erimielisyyttä lukuunottamatta suorittanut 3.6.2014 päivätyssä vastatarjouksessa määritellyt työt ja laskuttanut työsuorituksista samassa asiakirjassa määritellyn maksuaikataulun mukaisesti. YYY Oy on siten osaltaan noudattanut 3.6.2014 päivätystä vastatarjouksesta ilmeneviä sopimusehtoja.

Näin ollen molemmat sopimusosapuolet ovat täyttämällä vastatarjouksesta ilmenevät sopimusvelvoitteensa osoittaneet pitävänsä vastatarjousta itseään sitovana sopimuksena. Tätä on pidettävä Asunto Oy:n kantaa tukevana näyttönä siitä, että vastatarjouksesta on muodostunut osapuolia sitova sopimus.

K***i on kuitenkin kertonut, että 2.6.2014 järjestetyssä neuvottelussa oli sovittu ainoastaan maksuaikataulun muuttamisesta. A N***n oli oma-aloitteisesti lisännyt 3.6.2014 päivättyyn vastatarjoukseensa maininnan rakennusalan yleisten sopimusehtojen soveltamisesta. K***i oli välittömästi ilmoittanut A N***lle, ettei hän hyväksy rakennusalan yleisten ehtojen soveltamista. K***i oli kieltäytynyt allekirjoittamasta vastatarjousta.

Toisaalta A N***n on kertonut, ettei hän ollut omannut kokemusta rakennusalalta, minkä takia hän oli 2.6.2014 järjestetyssä neuvottelussa korostanut, että rakennusalan yleisiä sopimusehtoja tuli soveltaa sopimukseen. A N***n oli lisäksi korostanut, että YYY Oy:n hintaan tuli sisältyä kaikki purku- ja maanrakennustöihin liittyvät lupamaksut. K***i oli hyväksynyt nämä ehdot ja pyytänyt A N***ä kirjoittamaan muutokset puhtaaksi. A N***n oli tämän perusteella laatinut 3.6.2014 päivätyn tarjouksen ja lähettänyt sen K***lle 4.6.2014. A N***n oli heti tarjouksen lähettämisen jälkeen soittanut K***lle, joka oli hyväksynyt muutokset.

T N***n on kertonut 2.6.2014 järjestetyn neuvottelun kulusta kuten A N***n.

S***a on kertonut, että hän oli vastaavan mestarin ominaisuudessa ohjeistanut A N***ä käyttämään kaikissa sopimuksissa rakennusalan yleisiä sopimusehtoja.

Asiassa esitetty näyttö on siten ollut ristiriitaista.

Selvää kuitenkin on, että mikäli YYY Oy ei olisi hyväksynyt yhtä ehtoa eli YSE-ehtojen noudattamista, se olisi vaivatta voinut ilmaista kantansa esimerkiksi tekemällä tarvittavat merkinnät vastatarjousasiakirjaan taikka laatimalla uuden vastatarjouksen. Kun se ei ole toiminut näin, vastatarjouksen on katsottava tulleen osapuolia sitovaksi sopimukseksi kokonaisuudessaan. Yhden sopimusehdon noudattamista koskeva ristiriitainen henkilötodistelu ei anna aihetta arvioida sanottua päätelmää toisin.

Näin ollen asiassa on katsottava selvitetyksi, että osapuolten välille on syntynyt sopimus 3.6.2014 päivätyn vastatarjouksen mukaisesti.

Näillä lisäyksillä hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että rakennusalan yleiset sopimusehdot ovat tulleet purku- ja maanrakennustöitä koskevan sopimuksen osaksi, minkä perusteella YYY Oy on velvollinen maksamaan töihin liittyvät lupamaksut määrältään 6.070 euroa.

Asiassa on lisäksi kysymys siitä, onko maanrakennustöiden osalta sovittu, että maanpinta täytetään vastatarjouksessa mainittuun korkeuteen koko sillä alueella, jolta maata tuli poistaa vai ainoastaan kattovesijärjestelmän alueelta. A N***n ja S***a ovat kertoneet, että maanpinnan vajaasta korkeudesta oli töiden aikana huomautettu K***lle, joka ei missään vaiheessa ollut väittänyt, että maanpintaa ei olisi tullut täyttää koko kuori- tulta alueelta. K***i oli lokakuussa 2014 järjestetyssä katselmuksessa luvannut suorittaa maanpinnan täytöt loppuun kesällä 2015. S***a on arvioinut, että YYY Oy:n vuonna 2015 laskuttamista töistä noin 50 prosenttia on koskenut vuoden 2014 urakan korjaustöitä.

Hovioikeudella ei tältä osin ole aihetta arvioida asiaa toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Asiassa on näytetty, että laskun 8915 määrästä puolet on koskenut vuoden 2014 urakan korjaustöitä. Lasku on siten ollut perusteeton 5.315,45 euroa ylittäviltä osin.

Toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt, laskettaessa YYY Oy:n saatavia Asunto Oy:ltä on otettava huomioon myös lasku 6915 määrältään 692,16 euroa ja lasku 9215 määrältään 1.488 euroa, jotka Asunto Oy on myöntänyt perusteeltaan ja määrältään. YYY Oy:n saatavat Asunto Oy:ltä ovat siten olleet yhteensä 7.495,61 euroa. Kun otetaan huomioon, että Asunto Oy oli maksanut YYY Oy:lle kuuluneita lupamaksuja 6.070 euroa, Asunto Oy:n maksettavaksi jää 1.425,61 euroa. Asunto Oy:n tulee maksaa kyseinen summa YYY Oy:lle vaadittuine korkoineen 23.7.2015 lukien.


Perintäkulut


YYY Oy on vaatinut, että Asunto Oy velvoitetaan korvaaman laskujen perinnästä aiheutuneet perintäkulut käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta kanteesta ilmenevän mukaisesti. Koska laskut ovat osittain olleet aiheettomia, hovioikeus arvioi kohtuulliseksi perintäkulujen määräksi 100 euroa.


Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toi- sen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

Asunto Oy on suurimmilta osin voittanut asian, mutta käräjäoikeuden tuomiota on muutettu YYY Oy:n eduksi ottamalla huomioon laskut 6915 ja 9215 edellä selostetulla tavalla. Mainituilla perusteilla on syytä velvoittaa YYY Oy korvaamaan Asunto Oy:n oikeudenkäyntikulut osaksi. Hovioikeus katsoo kohtuulliseksi korvaukseksi Asunto Oy:n oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 3.000 euroa. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta oikeudenkäyntikulujen osalta.Tuomiolauselma


Muutos käräjäoikeuden tuomioon:

Asunto Oy HHH velvoitetaan suorittamaan YYY Oy:lle 1.425,61 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 23.7.2015 lukien sekä perintäkuluista 100 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamisesta lukien.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

YYY Oy velvoitetaan korvaamaan Asunto Oy HHHlle oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 3.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamisesta lukien.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.6.2018.

Helsingin hovioikeuden puolesta:

Asian ovat ratkaisseet:
hovioikeudenneuvos J K***o
hovioikeudenneuvos P V***a
hovioikeudenneuvos K I***n

Esittelijä:
hovioikeuden esittelijä J J***ä

Ratkaisu on yksimielinen.


HElSINGIN KÄRÄJÄOiKEUS
1. osasto Porkkalankatu 13 00180 Helsinki
TUOMIO 24410
10.5.2017 l 15/47228


Puheenjohtaja käräjätuomari E K***i

Kantaja
YYY Oy


Vastaaja
Asunto Oy HHHAsia
Vireille

Urakkasopimuksen suoritusrikkomus
4.11.2015


RIIDATTOMAT TAPAHTUMATIEDOT

Asunto Oy HHH (HHH) on rakennuttanut osoitteessa R***a 4, 0***0 H*** sijaitsevalle tontille vuoisina 2014-2015 kolme asuntoa käsittävän rivitalon. YYY Oy (YYY) ja HHH olivat kesällä 2014 sopineet HHHn piha-alueen rakennustöistä erillisen purku- ja maanrakennustyötarjouksen mukaisesti, joka on muodostunut sopimukseksi osapuolten välille. Työ oli valmistunut syksyllä 2014. HHH oli maksanut sovitun hinnan 79.000 euroa.
KANNE

HHH oli keväällä 2015 sopinut YYYn kanssa piha-alueen jälkitöistä. Työ oli sovittu tehtäväksi tuntityöperusteella. Työ oli toteutettu 22.-27.6.2015. Onnela oli hyväksynyt tehdyt työt ja työmaa oli lopetettu. YYY oli laskuttanut työstä HHHta, joka oli jättänyt laskut maksamatta.

HHH oli jättänyt laskunsa kokonaisuudessaan maksamatta ja perintätoimistolle reklamoinut laskun maksamattomuutta kesän 2014 purku- ja maanrakennustyön kaivuulupien maksusta aiheutuneista erimielisyyksistä. Vuoden 2014 työ oli suoritettu, hyväksytty, vastaanotettu ja kokonaan maksettu. Vuoden 2015 työ ei liity vuoden 2014 työhön. YYY oli kesän 2015 työn osalta ilmoittanut piha-alueen jälkitöiden hinta-arvioksi työn osalta 6.000 euroa lisättynä materiaalikustannuksilla.


Vaatimukset

Perusteet

HHH on velvoitettava maksamaan YYYlle
- laskun 6915 pääomaa 692,16 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 6.6.2015 lukien,
- laskun 8915 pääomaa 10.630,90 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen 17.7.2015 lukien,
- laskun 9215 pääomaa 1.488 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 23.7.2015 lukien.
- huomautuskuluja 16 euroa
- toimistokuluja 10 euroa,
- perintäkulujen vakiokorvausta 120 euroa,
- velkojan perintäkuluja 290 euroa sekä '
- oikeudenkäyntikulut 8.583,56 euroa, kaikki määrät viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

HHH on jättänyt maksamatta erääntyneet laskuveikansa.VASTAUS

Töiden kohteena vuonna 2014 olleen maa-alueen oli tullut jäädä -100 millimetrin korkeuteen. Urakka oli sisältänyt myös kaivuluvat ja hakuprosessit. Urakan yhteydessä YYY oli kuitenkin poistanut maata liikaa niin, että pinta oli ollut 200-700 millimetriä tarkoitettua
alempana. HHH oli ainakin 24.11.2014 ja sitä einnen useasti suullisesti huomauttanut YYYlle /K***lle ja vastaavalle työnjohtajalle S***lle maa-aineksen liiallisesta poistamisesta.
YYY/K***i oli luvannut korjata tilanteen piha-alueen lopputyön yhteydessä keväällä 2015. HHH oli vuonna 2015 tilannut YYYltä nurmikkoalueen ja talon päätyosan täyttötyöt ja samalla oli ollut tarkoitus, että YYY suorittaa vajavaiset täytöt alkuperäisen urakkasopimuksen mukaisiksi. YYY oli suorittanut vuonna 2015 pihan lopputyöt, joiden oli ollut alunperin tarkoitus sisältää 50 millimetriä alustäyttöä ja 50 millimetriä lopullista pintaa. Vuoden 2015 töistä laskutettu määrä on kuitenkin ollut vastoin osapuolten sopimaa.
HHH oli pyytänyt YYYltä uutta laskua, jossa olisi huomioitu täyttötöiden korjaaminen ja lupamaksut 1.910 euroa ja 4.160 euroa, jotka HHH oli etukäteen maksanut H***n kaupungille. HHHn maksamat kustannukset kaivuluvat mukaan lukien, ovat olleet yhteensä
85.070 euroa. Kaivuluvat 6.070 euroa ovat kuitenkin kuuluneet urakkasopimuksen mukaisesti urakoitsijan eli YYYn maksettavaksi.

HHH oli maksanut 79.000 euroa pihaurakasta laskutuksen mukaan, koska kysymys oli ollut luottamussuhteesta. Koska valmista pihasuunnitelmaa ei ollut ollut, YYYn oli tullut tehdä täyttötyöt ja pihatyöt. Saatuaan loppulaskut YYYltä kesällä 2015 Onnela oli havainnut maksaneensa liikaa urakoitsijalle ja reklamoinut laskuista puhelimitse 10.7.2015 ja sähköpostilla 12.7.2015. HHH on hyväksynyt YYYn laskun 6915 pääomaltaan 692,16 euroa sekä laskun 9215 pääomaltaan 1.488 euroa perusteiltaan oikeaksi. Laskusta 8915 HHH on hyväksynyt oikeaksi mullasta ja raakamullasta laskutetusta määrästä 582,95 euroa, sepelistä talon päätyyn 241,37 euroa ja ojan kaivusta 260 euroa eli arvonlisäveroineen yhteensä 1.344,56 euroa. YYYn laskutusoikeus on sen vuoksi ollut 79.000 + 692,16 +
1.488 + 1.344,56 euroa, eli yhteensä 82.524,72 euroa. Kun HHH on jo maksanut 85.070 euroa, on se maksanut 2.545,28 euroa yli maksuvelvollisuutensa.


Vaatimukset

Perusteet

Kanne on hylättävä ja

YYY velvoitettava korvaamaan HHHn oikeudenkäyntikulut 4.575,60 eurolla korkoineen.

HHH on maksanut YYYlle kuuluneita maksuja 6.070 euroa. Vaadittu määrä on perusteeton.


YHTEENVETO


Riidattomat seikat

Riitaiset seikat

Tapahtumatiedot

Laskun 6915 peruste ja määrä Laskun 9215 peruste ja määrä
Laskun 8915 perusteesta ja määrästä 1.344,56 euroa
Perintäkulujen määrä sinänsä

Vuoden 2014 työn luonne
-urakkasopimus
-työsuoritus

Vuoden 2014 työn/urakan sisältö
-maanpinnan korkeus
-lupamaksujen sisältyminen urakkahintaan

Vuoden 2015 työn sisältö
-täyttöjen korjaaminen korvauksetta
Urakkahinta vuonna 2015
-laskun 8915 peruste ja määrä 1.344,56 euroa ylittävältä osalta


Perintäkulut
- peruste


NÄYTTÖ
Kantajan kirjalliset todisteet

1. YYY Oy:n laskut vuoden 2015 työstä
2. Tehoperinnän maksuvaatimus nro 5774
3. YYY Oy:n purku- ja maanrakennustyön tarjous 1.6.2014, Vantaa
4. YYY Oy:n lasku 15.7.2014 Onnelalle
5. YYY Oy:n lasku 8.8.2014 Onnelalle
6. YYY Oy:n lasku 27.10.2014 Onnelalle
7. HHHn työtilaus HSY:lle koskien vesijohtoliitosta 27.6.2014
8. HHHn valtakirja 25.6.2014 yleisen alueenkäytön ilmoitusmenettelyä varten H***n kaupungille
9. HHHn ilmoitus 25.6.2014 H***n kaupungille yleisellä alueella
suoritettavasta työstä
1O. HHHn ilmoitus H***n kaupungille yleisellä alueella suorittavasta
kaivutyöstä
11. H***n kaupungin kaivutyöpäätös KP1402719, 2.7.2014
12. H***n kaupungin kaivutyöpäätös KP1404!579, 20.10.2014
13. Vastaajan todiste 1: purku- ja maanrakennustyötarjous 03.06.2014.
14. Vastaajan todiste 2: H***n rakennusviraston lasku nro 81071234
15. Vastaajan todiste 3: H***n rakennusviraston lasku nm 81073205
16. Vastaajan todiste 5: E S***n lausuma 21.2.2016

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Urakkasopimukseksi muodostunut kantajan purku- ja maanrakennustyötarjous 03.06.2014.
2. H***n kaupungin Rakennusviraston lasku nro 81071234 kaivuluvista.
3. H***n kaupungin Rakennusviraston lasku nro 8107:3205 kaivuluvista
4. Reklamaatio 12.07.2015, sähköposti YYY Oy:lle.
5. T H N***n, A N***in äiti, lausuma 19.1.2016
6. E S***an lausuma 21.1.2016
7. Asemapiirros

Henkilötodistelu

Asiassa on kuultu henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa YYY Oy:n toimitusjohtajaa vuonna 1966 syntynyttä O B***s K***a,
Asunto Oy HHHn hallituksen puheenjohtajaa vuonna 1978 syntynyttä keittiömestari T A N***ä sekä HHHn hallituksen jäsentä, vuonna 1957 syntynyttä yrittäjä T H N***ä.
Vastaaja on kuullut todistajana rakennustyömaalla vastaavana työnjohtajana toiminutta vuonna 1963 syntynyttä rakennusmestari E J S***aa.

RATKAISU

Perustelut Vuoden 2014 työn luonne
YYY oli 1.6.2014 tehnyt HHHlle purku- ja maanrakennustyötarjouksen. Tarjouksessa oli ollut lueteltuna työvaiheet kahtena eri työsuoritteena. HHH puolestaan oli 3.6.2014 tehnyt
YYYlle purku- ja maanrakennustyötarjouksen, joka oli sisältänyt samat työvaiheet kuin YYYn tarjous 1.6.2014, kuitenkin niin, että työvaiheet oli jaettu neljään eri työsuoritteeseen, joille oli määritetty työn valmistumisen ja maksuerien aikataulu sekä maksuerien suuruudet. Lisäksi tarjoukseen 3.6.2014 oli lisätty kohta YSE-ehtojen noudattamisesta.

K***i on kertonut saaneensa HHHn tekemän tarjouksen, mutta ei ollut hyväksynyt YSE-ehtojen noudattamista. Työ oli sinänsä laskutettu ja maksettu tarjouksen 3.6.2014 mukaisesti. A N***n on kertonut, että saatuaan YYYn tarjouksen 1.6.2014 hän oli todennut, että aikataulu ja työvaiheet puuttuivat tarjouksesta. N***n oli keskustellut henkilökohtaisesti asiasta K***n kanssa, joka oli pyytänyt N***iä tekemään muutokset tarjoukseen. Keskustelussa N***n oli painottanut K***lle, että kysymys oli kokonaisurakasta, eikä ylimääräisiä kuluja saa tulla HHHlle. K***i oli tämän hyväksynyt. N***n oli 3.6.2014 laatinut uuden tarjouksen, jonka oli lähettänyt K***lle. Tämän jälkeen N***n, K***i ja N***n äiti T N***n olivat tavanneet 4.tai 5.6.2014 ja käyneet tarjouksen 3.6.2014 kohta kohdalta läpi. Thi N***n oli vielä erikseen varmistanut K***ta, että tarjouksessa sovitun 79.000 euron hinnan lisäksi muita kuluja ei HHHn maksettavaksi tule. K***i oli tuolloin sanonut maksavansa itse omaan urakkaansa kuuluvat maksut.
N***n mukaan YSE-ehtojen soveltaminen oli ollut edellytys
YYYn valitsemiselle urakoitsijaksi. T N***n on kertonut kuten A N***n.

YYY on tehnyt HHHlle tarjouksen 1.6.2014 maanrakennustöistä. HHH on 3.6.2014 tehnyt vastatarjouksen, johon on liitetty töiden aikataulu, maksuerien määrä ja suuruus sekä lisäys YSE-ehtojen noudattamisesta. Töiden sisältö ja hinta ovat pysyneet entisinä. YYY on saanut 3.6.2014 tarjouksen tiedokseen ja tämän jälkeen erikseen keskustellut ja sopinut töistä HHHn edustajien kanssa. HHHn tilaaman työn YYY on suorittanut ja laskuttanut tarjouksessa 3.6.2014 olleen aikataulun mukaisesti. YYYn ei ole näytetty ennen oikeudenkäyntiä riitauttaneen tarjouksessa 3.6.2014 ollutta ehtoa YSE-ehtojen noudattamisesta.
Edellä kerrotun perusteella YYYn on katsottava hyväksyneen vastatarjouksen 3.6.2014 ja se on ollut velvollinen noudattamaan tarjouksen ehtoja, myös YSE-ehtojen soveltamisen osalta. Sopimusta on pidettävä urakkasopimuksena.

Vuoden 2014 urakan sisältö

Tarjouksen 3.6.2014 mukaan YYYn on tullut suorittaa maan täyttötyöt niin, että maanpinnan lopullinen korkeus ennen pihatöitä on -100 millimetriä.
K***i on kertonut, että täyttötyöt oli tehty sopimuksen mukaisesti ja maan pinta oli ollut sovitun mukaisesti -100 millimetriä ennen pihatöiden aloittamista. N***n on kertonut, että täytöt olivat olleet vajaita jo työn kestäessä. N***n ja S***a olivat laserilla mitanneet täyttöjen vajaukset ja vajauksia oli ollut joka puolella pihaa. YYY oli lykännyt täyttöjen tekemistä eri syillä eteenpäin kun asiasta oli sille huomautettu. N***n oli luottanut K***n ja sopinut tämän kanssa, että täytöt suoritetaan loppuun kevään-kesän 2015 aikana pihatöiden yhteydessä. YYYn vuoden 2015 lasku koostuu lähes kokonaan vajaiden täyttöjen aiheuttamista täyttötöistä. Kevään 2015 töissä kysymyksessä on vuoden 2014 urakan korjaus ja lisäksi vain· osittain uudet työt. S***a on kertonut, että YYY oli täyttänyt työmaan pintarakenteet vajavaisesti. Jo urakan aikana oli ollut YYYn kanssa puhetta täyttötöistä ja maanpinnan nostamisesta sovittuun tasoon. Täytöt olivat olleet vajaita koko tontin alueella keskimäärin -300 millimetriä. Maanpinnan nostaminen sovitulle tasolle oli sittemmin tehty YYYn toimesta keväällä 2015.
YYYn vuodelta 2015 laskuttamista töistä noin 50% on edellisen vuoden urakan korjausta.
Käräjäoikeus toteaa, että urakkasopimuksen 3.6.2014 mukaan
YYYn on tullut saattaa maanpinta -100 millimetrin korkeuteen. Valokuvat tukevat sitä N***n ja S***n kertomuksista ilmenevää, että maanpinta on jäänyt alle urakkasopimuksessa määritellyn tason.
Tähän nähden S***an arviota siitä, että YYYn vuodelta 2015 laskuttamista töistä noin 50% on edellisen vuoden urakan korjaustöitä, on pidettävä uskottavana.

H***n kaupungin rakennusviraston kaivutyöpäätöksissä 2.7.2014 ja 20.10.2014 lupapäätöksestä laskutettavaksi on merkitty HHH, samoin kahdessa kaivuilmoituksessa 25.6.2014. HHH on 25.6.2014 antanut valtakirjan YYYlle hakea kaivutyöpäätöstä. Valtakirjaan kulujen maksajaksi on merkitty valtuutuksen antaja eli HHH. Myös työtilaukseen 27.6.2014 laskun maksajaksi on merkitty HHH. H***n kaupunki on 27.11.2014 ja 3.2.2015 päivätyillä laskuilla laskuttanut HHHaa kaivuluvista ensin 1.910 euroa ja myöhemmin 4.160 euroa.
N***n on 10.7.2015 suullisesti ja 12.5.2015 sähköpostilla reklamoinut kaivulupien kulujen kuulumisesta urakoitsijan maksettaviksi.
K***i on kertonut N***n tietäneen, että viranomaisluvat kuuluvat HHHn maksettavaksi. N***n on kertonut, että hän oli HHHn puolesta antanut YYYlle valtakirjan lupien hakemista varten. K***lla oli ollut kiireitä, minkä vuoksi hän oli patistanut N***n hakemaan luvat, vaikka tämä tehtävä ei ollut HHHlle kuulunutkaan. S***a on kertonut, että yleinen käytäntö on H***ssä, että kaivaja eli urakoitsija hakee ja maksaa kaivuluvat.
Tämä on myös YSE-sopimusehtojen mukaista.

Käräjäoikeus toteaa, että H***n kaupunkiin nähden HHH on tontin omistajana ja haltijana vastuussa kiinteistöä koskevien lupien maksamisesta. HHHn ja YYYn väliset keskinäiset velvollisuudet taas määrittää urakkasopimus. Urakkasopimuksessa 3.6.2014 on sovittu noudatettavaksi YSE- ehtoja. Näiden ehtojen mukaan urakoitsijan sivuvelvollisuuksiin kuuluvat omaa työsuoritustaan koskevien lupien hankkiminen, ellei muuta näytetä sovitun. HHH oli antanut YYYlle valtakirjan lupien hankkimiseksi, mistä voidaan päätellä, että tarkoitus on ollut menetellä urakkasopimuksessa ja YSE ehdoissa tarkoitetulla tavalla. Luvat on kuitenkin YYYn pyynnöstä hakenut HHH. Osapuolten ei ole kuitenkaan näytetty urakkasopimuksesta poikkeavasti erikseen sopineen, että kaivulupien maksaminen jää lopullisesti HHHn vastuulle. Sen vuoksi HHHn suorittama lupien maksaminen ei poista YYYn urakkasopimukseen perustuvaa velvollisuutta maksaa nämä luvat.

Tuomiolauseima

Muutoksenhaku

HHH on maksanut YYYlle koko sovitun urakkasumman 79.000 euroa. lisäksi Onnela on maksanut urakoitsijan maksettavaksi kuuluneita lupamaksuja 6.070 euroa, eli yhteensä 85.070 euroa.
YYYn urakka on kuitenkin maantäyttötöiden osalta jäänyt kesken.

Vuoden 2015 työn sisältö ja hinta

Asiassa on selvitetty, että vuoden 2014 urakan maantäyttötyö on jäänyt kesken ja työ on sovittu tehtäväksi loppuun ennen pihatöitä keväällä-kesällä 2015. Osapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että vuonna 2015 tehtävät työt on sovittu tehtäväksi tuntityöperusteella. YYYn lasku tästä työstä on ollut 10.630 euroa. HHH on myöntänyt laskutetusta määrästä oikeaksi 1.344,56 euroa.
Vastaavana työnjohtajana toimineen S***n mukaan vuoden 2015 laskusta 50% on sisältänyt vuoden 2014 urakkaan kuuluneita töitä. Määrältään tämä vastaa noin 5.315 euroa. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella S***n kertomusta ei voisi pitää luotettavana.

YYYn HHHlta laskuttama määrä on ollut 79.000 euroa ja 10.630 euroa eli yhteensä 89.630 euroa. HHH on maksanut YYYlle 79.000 euroa urakkasummana ja 6.070 YYYn maksettavaksi kuuluneita lupamaksuja eli yhteensä 85.070 euroa. YYY on vuoden 2015 töiden osalta laskuttanut HHHaa vuoden 2014 urakkaan kuuluneista töistä eli perusteettomasti noin 5.315 euroa. YYYn HHHlta olevien saatavien on siten katsottava olevan 79.000 euroa lisättynä vuoden 2015 töiden osalta 5.315 eurolla eli yhteensä 84.315 euroa. Kun HHH on jo maksanut YYYlle tosiasiassa 85.070 euroa, YYYllä ei ole enää saatavaa HHHlta.
YYYllä ei ole saatavaa HHHlta. Sen vuoksi asiassa vaaditut perintäkulut ovat aiheettomia.
Edellä kerrottuun nähden kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Asian häviävänä osapuolena YYY on velvollinen korvaamaan HHHn kohtuulliset oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.
YYYllä ei ole ollut huomautettavaa oikeudenkäyntikulujen määrän osalta.

Kanne hylätään.

YYY Oy velvoitetaan korvaamaan Asunto Oy HHHn oikeudenkäyntikulut korkolain 4§:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 10.6.2017 lukien.

Tähän tuomioon tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla.
Tyytymättömyyttä on ilmoitettava käräjäoikeudelle viimeistään keskiviikkona 11.5.2017.


Tyytymättömyyden ilmoitus

Yhtiö Oy on määräajassa ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Määräaika valitukselle 9.6.2017
Määräaika vastavalitukselle 26.6.2017 Valitusosoitus liitteenä.


Käräjätuomari

E K***i