Suunnittelijat vastaavat tehtäviensä ammattitaitoisesta suorittamisesta. Mikäli suunnittelija havaitsee virheen, siitä tulee ilmoittaa pääsuunnittelijalle ja muille suunnittelijoille. Tässä pääsuunnittelija ja arkkitehti oli sama. Virheestä olikin ilmoitettu asianmukaisesti mutta keskeiseksi kysymykseksi muodostui se, pitikö rakennesuunnittelijan myös valvoa, että korjaus tuli tehtyä. Käräjäoikeus katsoi, että virheestä ilmoittaminen riitti. Hovioikeus katsoi kuitenkin, että rakennesuunnittelijan olisi tullut myös tarkistaa, että virhe oli korjattu siltä osin kuin se vaikutti rakennesuunnittelijan suunnitelmissa. Nyt rakennesuunnittelija luotti siihen, että virhe oli korjattu ja näin rakennesuunnitelmiinkin jäi vastaava virhe, josta aiheutui vahinko kun kattoristikot jouduttiin uusimaan osittain.


Asiassa oli myös kysymys siitä, miten rakennesuunnittelijan vastuuseen vaikutti se, että yhtälailla pääsuunnittelija/arkkitehti eli rakennussuunnittelija ja ehkä rakennuttajakonsulttikin olivat laiminlyöneet tehtäviään. Näitä ei oltu kuitenkaan haastettu tähän prosessiin asunto-osakeyhtiön toimesta eikä rakennesuunnittelijan toimesta. Ainakin rakennesuunnittelijan olisi kannattanut haastaa myös muut vastaajiksi konsulttien keskinäisen vastuun määrittämiseksi. Mahdollista olisi ollut se, että koko vastuu olisi vyörytetty arkkitehdille, joka ei ollut virhettä korjannut. Nyt vastuu jäi rakennesuunnittelijalle yksin. Mahdollista on tietysti hakea jälkeenpäin korvausta muilta konsulteilta, jos virheestä vain on heitä reklamoitu.

Käräjäoikeus:

"Ratkaisu perustuu seuraaviin seikkoihin. Rakennesuunnittelijan päävelvoite on tehdä rakennesuunnittelu siten, että toteutus vastaa pääpiirustuksia ja arkkitehtikuvia. Rakennesuunnittelija tässä tapauksessa on noudattanut yleisesti käytössä olevaa tapaa käyttää rakenteeseen tehdasvalmisteisia tuotteita. Pääsuunnittelija ei ole ennen kuin vasta virheen tapahduttua ottanut yhteyttä rakennesuunnittelijaan. Rakennesuunnittelun pohjaksi tarvittavia mittoja on muutettu sen jälkeen kun virhe on todettu. Rakennesuunnittelijan toiminta edellä kerrotuissa olosuhteissa ei osoita huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä suunnittelutehtävän suorittamisessa.
Asiassa rakennesuunnittelijan vastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko rakennesuunnittelija ottanut yhteyttä tilaajaan, eikä sillä, mikä taho on tilannut tehdasvalmisteiset kattoristikot.
Kantaja ei ole näyttänyt perustetta vaatimukselleen, joten kanne tulee hylätä."

Hovioikeus:

Pääasia

Rakennesuunnittelijan vastuu virheestä
Asiassa on riidatonta, että kohteen rakennesuunnittelun P Oy:ssä suorittanut K oli suunnitelmaa tehdessään havainnut kattorakenteen peittävän osittain toisen kerroksen makuuhuoneen ikkunan. Hän oli ilmoittanut havaitsemastaan epäkohdasta rakennuksen pääsuunnittelijalle viimeistään 1.2.2007. K oli sähköpostiviestissään ilmaissut palaavansa asiaan. Hän ei ollut kuitenkaan ryhtynyt toimenpiteisiin, koska oli olettanut pääsuunnittelijan ratkaisseen ongelman esimerkiksi pienentämällä makuuhuoneen ikkunaa. K oli rakennepiirustukset laadittuaan lähettänyt ne sellaisenaan rakennusvalvontavirastoon. Hän oli saanut tiedon virheellisten kattotuolien asentamisesta loppuvuonna 2007, minkä jälkeen hän oli korjannut suunnitelman kohteen rakennuttajakonsulttina ja vastaavana työnjohtajana toimineen Rn pyynnöstä.

P Oy:n ja Asunto Oy Helsingin Stie xx:n välillä 15.1.2007 tehdyssä rakennesuunnittelusopimuksessa on sovittu noudatettavan Konsultointitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995. Sanottujen yleisten sopimusehtojen 3.1.1 kohdan mukaan konsultin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen sekä ottaa huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. Hovioikeus katsoo rakennesuunnittelijan laiminlyöneen sopimukseen perustuneita velvoitteitaan jättämällä huolehtimatta siitä, että omaan rakennesuunnitelmaan liittynyt ja havaittu virhe tuli korjattua ennen vahingon tapahtumista. Näin ollen rakennesuunnittelijan on katsottava olevan vastuussa virheellisen suunnitelman aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.

Lisää aikaisempia tapauksia ja kysymyksiä:

Aikaisemmat tapaukset ja kysymykset