Edellyttääkö YSE 1983 68§ että taloudellinen kokonaisselvitys on tehty ennen kanteen nostoa?

Kyse on YSE 1983 68§ tulkinnasta. KKO mukaan "Määräysten tarkoituksena on, että kaikki urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset puolin ja toisin esitetään ja selvitetään lopullisesti samassa menettelyssä, jonka päämääränä on kokonaisselvittelyn aikaansaaminen sopijapuolten välillä. Mitään tällaista tilisuhteiden selvittämistä ei ole ennen oikeudenkäyntiä suoritettu. Avoin yhtiö ei ole edes väittänyt yrittäneensä tehdä osapuolten taloudelliseen kokonaisselvittelyyn tähtääviä toimenpiteitä. Nimenomaisen sopimusmääräyksen puuttuessa sopijapuolella ei ole yksipuolista oikeutta vaatia, että tilisuhteet järjestetään jollakin vaihtoehtoisella, yleisistä sopimusehdoista poikkeavalla tavalla. Avoimen yhtiön kanne on siten ennenaikainen."
Vähemmistö oli eri mieltä. Katso 2017:14, jossa asetuttu osin vähemmistön linjoille.


KKO:1995:81
Dokumentin versiot
På svenska
Rakennusurakka
Oikeudenkäyntimenettely
Diaarinumero:
S94/603
Esittelypäivä:
8.3.1995
Antopäivä:
28.4.1995
Taltio:
1543

Rakennuttaja oli purkanut rakennusurakkasopimuksen urakoitsijan viivästyksen vuoksi. Rakennuttajan urakoitsijaan kohdistama kanne sopimusrikkomuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi hylättiin ennenaikaisena, kun sopimuspuolten välisiä tilisuhteita ei ollut ennen oikeudenkäyntiä järjestetty rakennusalan yleisten sopimusehtojen edellyttämällä loppuselvittelyllä eikä rakennuttaja ollut edes väittänyt yrittäneensä tätä ja kun nimenomaisen sopimusmääräyksen puuttuessa sopijapuolella ei ollut yksipuolista oikeutta vaatia tilisuhteiden järjestämistä yleisistä sopimusehdoista poikkeavalla tavalla. Ään.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA
KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 28.4.1995
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Kanne Uudenkaarlepyyn kihlakunnanoikeudessa
Levihuvilat/Bröderna Ekman niminen avoin yhtiö vaati kihlakunnanoikeudessa Rakennusliike Löf & Hakala Ky:n ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen Juhani Veikko Hakalan velvoittamista yhteisvastuullisesti suorittamaan sille eräitä haastehakemuksen pohjalta oikeudenkäynnin aikana täsmennettyjä korvauksia yhteensä 193 825 markkaa korkoineen. Vaatimus perustui siihen, että kommandiittiyhtiö oli varojen puutteen takia keskeyttänyt yhtiöiden solmimassa rakennusurakkasopimuksessa 2.10.1991 suoritettavakseen ottamansa rakennustyöt, jonka johdosta avoin yhtiö oli kärsinyt vahinkoa jouduttuaan purkamaan urakkasopimuksen, ottamaan työmaan haltuunsa ja saattamaan rakennushankkeen loppuun.


Vastine
Kommandiittiyhtiö ja Hakala vastustivat kannetta, jota he muun ohella pitivät ennenaikaisena, koska yhtiöiden noudatettaviksi sopimien rakennusalan yleisten sopimusehtojen edellyttämää tilisuhteiden selvittelyä ei ollut suoritettu.


Kihlakunnanoikeuden päätös 16.2.1993
Kihlakunnanoikeus lausui, että urakkasopimuksen purkautuessa raukeavat myös tilisuhteiden selvittämistä koskevat ehdot niin, etteivät ne voi estää rakennuttajaa saamasta urakkasopimuksen purkautumisesta johtuvaa vahingonkorvausta. Käsitellessään asian tältä pohjalta kihlakunnanoikeus päätöksessään mainitseminsa perustein, hyläten vaatimukset enemmälti, velvoitti kommandiittiyhtiön ja Hakalan yhteisvastuullisesti suorittamaan avoimelle yhtiölle viivästyssakkoa sekä vahingonkorvausta ylimääräisistä kustannuksista, jotka olivat aiheutuneet puutteellisista työsuorituksista, rakennustyömaan haltuunottamisesta ja rakennusurakan loppuunsaattamisesta, yhteensä 103 145 markkaa korkoineen.


Vaasan hovioikeuden tuomio 2.2.1994
Kommandiittiyhtiön ja Hakalan valitettua hovioikeuteen hovioikeus lausui perusteluinaan seuraavaa.
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö olivat 2.10.1991 tekemässään urakkasopimuksessa sopineet noudattavansa rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1983. Avoin yhtiö oli purkanut urakkasopimuksen 22.4.1992. Samana päivänä pidetyssä urakkasopimuksen purkamis- ja työmaan haltuunottokokouksessa oli sovittu, että loppuselvitys tehdään YSE 1983 67 ja 68 §:n mukaisesti. Tilisuhteiden selvittämiseksi toimitettavaa loppuselvitystä ei kuitenkaan ollut suoritettu. Kanne oli näin ollen ennenaikainen.
Näillä perusteilla hovioikeus kumosi kihlakunnanoikeuden päätöksen ja hylkäsi kanteen ennenaikaisena. Kommandiittiyhtiö ja Hakala vapautettiin kaikesta korvausvelvollisuudesta avoimelle yhtiölle.
Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet H., Raija K. ja S.. Esittelijä Arja J..

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA
Valituslupa on myönnetty 30.6.1994. Avoin yhtiö on valituksessaan vaatinut, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja että asia jätetään kihlakunnanoikeuden ratkaisun varaan.
Kommandiittiyhtiö ja H. ovat yhteisesti vastanneet valitukseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 28.4.1995

Perustelut

Kuten hovioikeus on ratkaisussaan todennut, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat urakkasopimuksessaan 2.10.1991 sopineet noudattavansa rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1983. Urakkasopimuksen purkamisen varalta yleisten sopimusehtojen 68 §:ssä edellytetään, että rakennuttajan ja urakoitsijan tilisuhteet järjestetään lopullisesti sen jälkeen kun rakennuttajan loppuunsaatettaviksi siirtyneet työt ovat valmistuneet. Näiden määräysten noudattamisen yhtiöt ovat nimenomaan vahvistaneet urakkasopimuksen purkamis- ja työmaan haltuunottokokouksessa 22.4.1992 avoimen yhtiön purettua samana päivänä urakkasopimuksen kommandiittiyhtiön sopimusrikkomuksen johdosta.

Määräysten tarkoituksena on, että kaikki urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset puolin ja toisin esitetään ja selvitetään lopullisesti samassa menettelyssä, jonka päämääränä on kokonaisselvittelyn aikaansaaminen sopijapuolten välillä. Mitään tällaista tilisuhteiden selvittämistä ei ole ennen oikeudenkäyntiä suoritettu. Avoin yhtiö ei ole edes väittänyt yrittäneensä tehdä osapuolten taloudelliseen kokonaisselvittelyyn tähtääviä toimenpiteitä. Nimenomaisen sopimusmääräyksen puuttuessa sopijapuolella ei ole yksipuolista oikeutta vaatia, että tilisuhteet järjestetään jollakin vaihtoehtoisella, yleisistä sopimusehdoista poikkeavalla tavalla. Avoimen yhtiön kanne on siten ennenaikainen.

Tuomiolauselma
Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.
Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Portin, Paasikoski (eri mieltä), Krook, Lehtimaja ja Hidén (eri mieltä). Esittelijä Jukka Kontio (mietintö).

Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevien jäsenten lausunnot
Nuorempi oikeussihteeri K.: Korkein oikeus lausunee perusteluina ja päätöslauselmana seuraavaa.

Perustelut
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön noudatettaviksi sopimien rakennusalan yleisten sopimusehtojen 68 § käsittelee sopimuksen rakennuttajan toimesta tapahtuvaan purkamiseen liittyviä ehtoja. Pykälän 3 momentin toisen kappaleen mukaan "Rakennuttajan ja urakoitsijan tilisuhteet järjestetään lopullisesti työn valmistuttua, jolloin rakennuttaja antaa selvityksensä siitä mitä työ kaikkine kustannuksineen ja urakoitsijan vastattavaksi kuuluvine vahinkoineen on tullut rakennuttajalle maksamaan. Tällaisessa selvittelyssä noudatetaan soveltuvin osin edellä olevia loppuselvitystoimitusta koskevia määräyksiä". Nämä määräykset ovat 60 §:ssä. Pykälän 2 momentin mukaan "... urakoitsijan tulee kahden viikon kuluessa vastaanottotarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää rakennuttajalle loppuselvitys kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Rakennuttajan tulee tämän jälkeen viipymättä tarkastaa tilitys ja ilmoittaa viikon kuluessa tilityksen vastaanotosta urakoitsijalle loppuselvitystilaisuuden ajankohta". Edelleen 4 momentin mukaan "kummankin osapuolen on esitettävä toiseen sopijapuoleen kohdistuvien vaatimustensa määrät puhevaltansa menettämisen uhalla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa..."
Mainittujen sopimuskohtien mukaan loppuselvitystilaisuuden pitäminen edellyttää asianosaisilta toimenpiteitä, jotka saattavat, sopimuksen tulkinnasta riippuen, olla sidottuja määräaikaan.
Se, että tietyt vaatimukset on puhevallan menettämisen uhalla tehtävä viimeistään loppuselvitystilaisuudessa, ei estä ajamasta urakkasopimukseen perustuvaa kannetta tuomioistuimessa, etenkään kun yleisistä ehdoista ei ilmene tarkoituksena olleen sulkea tätä vaihtoehtoa pois. Tuomioistuin voi tarvittaessa asian ratkaistessaan ottaa huomioon, mikä merkitys on osapuolten mahdollisilla laiminlyönneillä noudattaa sopimuksen määräyksiä loppuselvitystilaisuuden järjestämiseksi ja puhevallan menettämistä koskevalla sopimuskohdalla.
Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että rakennusalan yleisten sopimusehtojen 68 §:n säännös ei ole esteenä rakennuttajan vaatimusten tutkimiselle yleisessä tuomioistuimessa. Avoimen yhtiön kannetta ei siten voida hovioikeuden mainitsemalla perusteella pitää ennenaikaisena. Asia on näin ollen palautettava hovioikeuden käsiteltäväksi.
Päätöslauselma
Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia palautetaan hovioikeuteen, jonka tulee ilmoituksesta ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen sekä, huomioon ottaen palauttamisen syy, menetellä siinä laillisesti.
Avoimen yhtiön on kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta saatettava asia uudelleen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hovioikeuden kirjaamoon. Ilmoitukseen on liitettävä tämä päätös. Jos avoin yhtiö laiminlyö tämän, hovioikeuden tuomio jää kaikilta osin noudatettavaksi.
Oikeusneuvos Hidén: Hyväksyn mietinnön.
Oikeusneuvos Paasikoski: Olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Hidén.